open access

Vol 86, Supp. II (2018)
Congress abstract / Abstract
Submitted: 2018-08-18
Accepted: 2018-08-18
Get Citation

Ocena niedoborów witaminy D w grupie pacjentów z ciężką przewlekłą obturacyjną chorobą płuc w stadium przewlekłej niewydolności oddechowej

Grzegorz Gawron, Marzena Trzaska-Sobczak, Ewa Sozańska, Piotr Śnieżek, Adam Barczyk

open access

Vol 86, Supp. II (2018)
Original research - abstract
Submitted: 2018-08-18
Accepted: 2018-08-18

Abstract

WSTĘP: Celem pracy była ocena stężenia witaminy D w surowicy chorych z niewydolnością oddechową w przebiegu przewlekłej obturacyjnej choroby płuc POChP w porównaniu z grupą kontrolną złożoną ze zdrowych osób. Dodatkowym celem badania była analiza korelacji stężenia witaminy D w surowicy z wybranymi parametrami klinicznymi, gazometrycznymi i spirometrycznymi. MATERIAŁ I METODY: Badaniem objęto 61 osób z POChP w stadium przewlekłej niewydolności oddechowej (45 mężczyzn oraz 16 kobiet) oraz 37 osób zdrowych w grupie kontrolnej (19 mężczyzn oraz 18 kobiet). W obydwu grupach wykonano następujące procedury: szczegółowy wywiad z uwzględnieniem aktywności ruchowej, diety i używek, spirometrię po leku rozszerzającym oskrzela, oznaczenie stężenia 25(OH)D w surowicy oraz w grupie badanej gazometrię krwi arterializowanej. Rekrutacja trwała od listopada do kwietnia. Analiza statystyczna została przeprowadzona za pomocą testu t-Studenta, testu U-Manna-Whitneya, korelacji porządku rang Spearmana i testu Chi-kwadrat. WYNIKI: Stężenia 25(OH)D w surowicy krwi nie różniły się istotnie statystycznie pomiędzy grupą badaną a grupą kontrolną. Mediana (dolny i górny kwartyl) wyniosły odpowiednio: 24,75 nmol/l (16,9; 36,4) v. 24,06 nmol/l (16,3; 37,2), p = 0,69. Niedobór witaminy D wystąpił u 60 chorych na POChP (98,3%) oraz 36 osób z grupy kontrolnej (97,3%), a różnica nie była znamienna statystycznie. Stężenie witaminy D nie korelowało istotnie statystycznie z żadnymi parametrami spirometrycznymi, gazometrycznymi, aktywnością, wiekiem, BMI ani paczkolatami palenia tytoniu. Natomiast oceniana aktywność korelowała dodatnio z parametrami spirometrycznymi i ujemnie z wiekiem oraz liczbą zaostrzeń. WNIOSKI: Wynik badania potwierdził, że w okresie jesienno-zimowym w Polsce niedobór witaminy D jest bardzo częsty nie tylko u chorych na POChP w stadium niewydolności oddechowej, ale także u osób zdrowych w podeszłym wieku. W przeciwieństwie do oczekiwań stężenia witaminy D w surowicy krwi u chorych na POChP z niewydolnością oddechową były podobne jak obserwowane w grupie kontrolnej złożonej z osób zdrowych.

Abstract

WSTĘP: Celem pracy była ocena stężenia witaminy D w surowicy chorych z niewydolnością oddechową w przebiegu przewlekłej obturacyjnej choroby płuc POChP w porównaniu z grupą kontrolną złożoną ze zdrowych osób. Dodatkowym celem badania była analiza korelacji stężenia witaminy D w surowicy z wybranymi parametrami klinicznymi, gazometrycznymi i spirometrycznymi. MATERIAŁ I METODY: Badaniem objęto 61 osób z POChP w stadium przewlekłej niewydolności oddechowej (45 mężczyzn oraz 16 kobiet) oraz 37 osób zdrowych w grupie kontrolnej (19 mężczyzn oraz 18 kobiet). W obydwu grupach wykonano następujące procedury: szczegółowy wywiad z uwzględnieniem aktywności ruchowej, diety i używek, spirometrię po leku rozszerzającym oskrzela, oznaczenie stężenia 25(OH)D w surowicy oraz w grupie badanej gazometrię krwi arterializowanej. Rekrutacja trwała od listopada do kwietnia. Analiza statystyczna została przeprowadzona za pomocą testu t-Studenta, testu U-Manna-Whitneya, korelacji porządku rang Spearmana i testu Chi-kwadrat. WYNIKI: Stężenia 25(OH)D w surowicy krwi nie różniły się istotnie statystycznie pomiędzy grupą badaną a grupą kontrolną. Mediana (dolny i górny kwartyl) wyniosły odpowiednio: 24,75 nmol/l (16,9; 36,4) v. 24,06 nmol/l (16,3; 37,2), p = 0,69. Niedobór witaminy D wystąpił u 60 chorych na POChP (98,3%) oraz 36 osób z grupy kontrolnej (97,3%), a różnica nie była znamienna statystycznie. Stężenie witaminy D nie korelowało istotnie statystycznie z żadnymi parametrami spirometrycznymi, gazometrycznymi, aktywnością, wiekiem, BMI ani paczkolatami palenia tytoniu. Natomiast oceniana aktywność korelowała dodatnio z parametrami spirometrycznymi i ujemnie z wiekiem oraz liczbą zaostrzeń. WNIOSKI: Wynik badania potwierdził, że w okresie jesienno-zimowym w Polsce niedobór witaminy D jest bardzo częsty nie tylko u chorych na POChP w stadium niewydolności oddechowej, ale także u osób zdrowych w podeszłym wieku. W przeciwieństwie do oczekiwań stężenia witaminy D w surowicy krwi u chorych na POChP z niewydolnością oddechową były podobne jak obserwowane w grupie kontrolnej złożonej z osób zdrowych.

Get Citation

Keywords

POChP, witamina D, przewlekła niewydolność oddechowa, domowe leczenie tlenem

About this article
Title

Ocena niedoborów witaminy D w grupie pacjentów z ciężką przewlekłą obturacyjną chorobą płuc w stadium przewlekłej niewydolności oddechowej

Journal

Advances in Respiratory Medicine

Issue

Vol 86, Supp. II (2018)

Article type

Congress abstract / Abstract

Pages

2

Keywords

POChP
witamina D
przewlekła niewydolność oddechowa
domowe leczenie tlenem

Authors

Grzegorz Gawron
Marzena Trzaska-Sobczak
Ewa Sozańska
Piotr Śnieżek
Adam Barczyk

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Czasopismo Pneumonologia i Alergologia Polska dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl