Forum Medycyny Rodzinej
ISSN: 1897-3590 e-ISSN: 1897-7839
65,62
IC
2015
4
MNiSzW
2016
4
Google Scholar H5 (Cytowane artykuły)
12
Tomów
68
Numerów
672
Artykułów
653
Otwarty Dostęp
2007-2018
Roczniki

"Forum Medycyny Rodzinnej" jest oficjalnym czasopismem Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej, które jest redagowane przez wybitnych specjalistów z różnych dziedzin medycyny. Czasopismo ma przede wszystkim charakter edukacyjny, staranny dobór tematyki artykułów i poruszanych problemów ma jednak znaczenie praktyczne. Dwumiesięcznik zawiera przegląd piśmiennictwa z wiodących czasopism polskich i zagranicznych, opisy ciekawych przypadków klinicznych, dotyczących wielu dziedzin medycyny, oraz informacje praktyczne dotyczące prowadzenia praktyki lekarskiej. W "Forum Medycyny Rodzinnej" zamieszczane są polskie standardy i zalecenia, obowiązujące lekarza rodzinnego.

Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 grudnia 2015 roku „Forum Medycyny Rodzinnej” znajduje się w części B wykazu czasopism naukowych. Liczba punktów przyznawanych za publikację w czasopiśmie wynosi 4.


Za prenumeratę czasopisma „Forum Medycyny Rodzinnej” przysługuje 5 pkt edukacyjnych.


Wersja elektroniczna jest wersją pierwotną.


Redaktor Naczelny
: prof. dr hab. n. med. Janusz Siebert

Aktualne wydanie

Tom 12, Nr 4 (2018)

Wybrane problemy kliniczne: 4
Opis przypadku: 1

Wydawca

Via Medica
ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk
tel.: +48 58 320 94 94, faks: +48 58 320 94 60

Indeksacja

Czasopismo jest indeksowane w bazie Google Scholar, Index Copernicus, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polskiej Bibliografii Lekarskiej, Ulrich's Periodicals Directory oraz WorldCat.

Aktualności

Najnowszy numer czasopisma,, Forum Medycyny Rodzinnej" 1/2018

Najnowszy numer czasopisma „Forum Medycyny Rodzinnej” jest poświęcony głównie najnowszym zaleceniom postępowania diagnostycznego i leczniczego w osteoporozie w Polsce. Zespół ekspertów Wielodyscyplinarnego Forum Osteoporozy aktualizuje w obecnym opracowaniu dotychczasowe polskie zalecenia diagnostyczno-terapeutyczne w zakresie osteoporozy, uwzględniając najnowsze piśmiennictwo, dostępność leków i ich refundację oraz aktualną organizację lecznictwa. W opracowanych zaleceniach podtrzymano postulat podziału zadań dla lekarzy opieki podstawowej (etap I) oraz specjalistów zajmujących się leczeniem osteoporozy (etap II). Podkreślono konieczność szybkiego wdrażania farmakoterapii i rehabilitacji u wszystkich osób ze złamaniami niskoenergetycznymi, zaakcentowano potrzebę określania 10-letniego ryzyka złamań u wszystkich osób (w tym osób bez złamań) po 50. roku życia z przyjęciem polskiego progu interwencji terapeutycznej (≥ 10% dla kalkulatora FRAX), uzupełniono strategie doboru leków i monitorowania leczenia o diagnostykę obrazową, densytometryczną i biochemiczną. Podano podstawowe wytyczne dotyczące prewencji upadków, postępowania rehabilitacyjnego, dietetycznego oraz eliminacji środowiskowych i innych czynników ryzyka złamań. W aktualnych zaleceniach zwrócono uwagę na dwa istotne elementy usprawnienia leczenia osteoporozy: 1 — strategię nadzoru nad leczeniem złamań Fracture Liaison Service (FLS) oraz, optymalnie, 2 — strategię krótkoterminowego monitorowania efektywności leczenia za pomocą markerów biochemicznych.

Warto zwrócić uwagę Czytelnika na artykuł ,,Bezpieczeństwo sercowo-naczyniowe preparatu złożonego z dwóch leków rozszerzających oskrzela: indakaterolu i glikopironium”. W pracy omówiono ogólny profil bezpieczeństwa stosowania terapii skojarzonej LABA i LAMA, zwłaszcza w odniesieniu do wpływu na układ sercowo-naczyniowy. Na podstawie zgromadzonych danych wykazano, że połączenie tych dwóch ultra-długodziałających leków rozszerzających oskrzela o różnych, uzupełniających się mechanizmach działania zwiększa skuteczność terapii POChP, nie wpływając jednocześnie na spadek jej bezpieczeństwa. Skojarzone leczenie β2-mimetykami z cholinolitykami powinno być zastosowane u chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP) w przypadku braku złagodzenia objawów przy podaniu jednego z tych leków. Działanie poprzez dwa mechanizmy rozszerzania oskrzeli może bowiem zmaksymalizować efekt bronchodylatacyjny.

Numer czasopisma zamyka artykuł ,,Prawidłowe rozpoznanie cukrzycy typu LADA — to ciągle jeszcze aktualny problem”. Autorzy pracy przedstawiają kryteria rozpoznania cukrzycy LADA, która jest postacią cukrzycy autoimmunologicznej u dorosłych. Postęp destrukcji komórek β jest wolniejszy niż w cukrzycy typu 1. W praktyce LADA jest często błędnie zdiagnozowana i w konsekwencji nie jest właściwie leczona. Przy różnicowaniu ważne jest stwierdzenie obecności co najmniej jednego z czterech autoprzeciwciał przeciwko antygenom komórek wysp trzustkowych. Wczesne leczenie insuliną w cukrzycy typu LADA prowadzi do lepszej kontroli metabolicznej i do ochrony funkcji komórek beta.

Opublikowane: 2018-04-25

Najnowszy numer czasopisma ,, Forum Medycyny Rodzinnej" 6/2017

Najnowszy numer czasopisma „Forum Medycyny Rodzinnej” otwiera artykuł ,,Hipoglikemia u chorych z cukrzycą typu 2 — czy jest problemem?”. Ostre powikłania choroby, pomimo rozwoju diagnostyki i leczenia cukrzycy, są głównym zagrożeniem dla zdrowia i życia pacjentów. Hipoglikemia jest najczęściej występującym ostrym powikłaniem oraz stanowi jedną z głównych barier w optymalizacji kontroli glikemii. Zwiększa ona ryzyko chorób układu sercowo-naczyniowego, a także innych schorzeń. W profilaktyce hipoglikemii ważny jest właściwy dobór leków oraz bardzo staranna edukacja chorych.

Ciekawy przypadek kliniczny opisują autorzy artykułu ,,Nagłe zatrzymanie krążenia kluczem do rozpoznania rodzinnie występującego zespołu wydłużonego QT typu 1 — czy musiało tak być?. W niniejszej pracy przedstawiono rodzinę, u której rozpoznano i potwierdzono genetycznie zespół wydłużonego QT typu 1 po zatrzymaniu krążenia u 16-latki. W 8. roku życia u dziewczynki występowały omdlenia sugerujące ich charakter wazowagalny. Wykonanie zapisu elektrokardiograficznego w tym okresie być może przyczyniłoby się do wcześniejszego rozpoznania groźnego dla życia zespołu. Wdrożenie leczenia prawdopodobnie pozwoliłoby uniknąć nagłego zatrzymania krążenia. Częstość występowania LQTs ocenia się na 1 do 2000 żywo urodzonych dzieci. Rodzinne występowanie zespołu wskazuje na konieczność wykonania badań diagnostycznych u potencjalnie zagrożonych krewnych pacjenta.

„Napięciowe bóle głowy w praktyce lekarza rodzinnego” to artykuł, w którym autor przedstawia dane dotyczące obrazu klinicznego, epidemiologii, możliwego patomechanizmu oraz zasad terapii napięciowych bólów głowy, które są najczęstszym rodzajem pierwotnego bólu głowy. Jakkolwiek w większości przypadków choroba przebiega łagodnie i doraźne, leczenie zapewnia pacjentom prawidłowe funkcjonowanie, to u około 2–3% populacji ogólnej przybiera ona postać przewlekłych bólów głowy, prowadząc do istotnego obniżenia jakości życia i wzmożonej konsumpcji leków przeciwbólowych. Rozpoznanie napięciowych bólów głowy nie wymaga przeprowadzania badań dodatkowych i jest możliwe w warunkach podstawowej opieki zdrowotnej, o ile pamięta się o sytuacjach mogących sugerować objawowe bóle głowy. W warunkach podstawowej opieki zdrowotnej można także prowadzić doraźne i profilaktyczne leczenie napięciowych bólów głowy.

Warto zwrócić uwagę Czytelnika na artykuł pt. ,,Pacjent z niewydolnością serca w gabinecie lekarza rodzinnego”. Celem pracy jest przedstawienie najnowszych danych na temat diagnostyki i leczenia przewlekłej niewydolności serca w opiece ambulatoryjnej na podstawie aktualnej literatury medycznej. Opieka lekarza rodzinnego odgrywa znaczącą rolę w diagnostyce i leczeniu pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca. Informacje zawarte w pracy mogą być pomocne w podejmowaniu decyzji terapeutycznych w opiece ambulatoryjnej.

Opublikowane: 2018-03-14

Najnowszy numer czasopisma FMR 5/2017

Najnowszy numer czasopisma ,,Forum Medycyny Rodzinnej” otwiera artykuł ,,Hiperandrogenizm u kobiet po menopauzie”. Androgeny u kobiet odgrywają ważną rolę. Regulują metabolizm, wpływając na nastrój czy funkcje seksualne. Jednakże ich nadmiar działa negatywne na zdrowie kobiet. Po menopauzie w sposób naturalny dochodzi do przesunięcia równowagi hormonalnej w kierunku hiperandrogenemii. Łagodne objawy hiperandrogenizmu związane z przejściem menopauzalnym muszą być odróżnione od nasilonej hiperandrogenemii, która może mieć podłoże nowotworowe. W niniejszym artykule omówiono zmiany androgenów zachodzące u kobiet po menopauzie, objawy i etiologię hiperandrogenizacji, zaproponowano schemat postępowania diagnostycznego, przedstawiono dostępne metody leczenia, jak również dokonano przeglądu aktualnego piśmiennictwa.

Z kolei autorzy pracy ,,Andropauza i proces starzenia się a jakość życia mężczyzn po 50. roku życia” przedstawiają analizę badań własnych, które miały na celu wykazanie, czy objawy towarzyszące andropauzie zmniejszają komfort życia mężczyzn po 50. roku życia. Analiza wyników uzyskanych po przeprowadzeniu badań odnoszących się do zagadnienia andropauzy i fizjologicznego starzenia się organizmu pozwoliły na stwierdzenie, że poziom wiedzy mężczyzn w tym zakresie jest niski. Analizy wykazały również, że mężczyźni po 50. roku życia z różną częstotliwością odczuwają dolegliwości charakterystyczne dla andropauzy, a same dolegliwości zmniejszają komfort ich życia.

Warto zwrócić uwagę Czytelnika na artykuł ,,Wirusowe zapalenie wątroby typu E w praktyce lekarskiej”. W ostatnich latach obserwuje się coraz większy wzrost liczby zachorowań na WZW E. Do zakażenia dochodzi głównie drogą pokarmową przez skażoną wodę. Opisano też przypadki transmisji HEV w związku z przetoczeniem krwi i preparatów krwiopochodnych oraz transplantacją narządów. Dotychczas największą liczbę zachorowań obserwowano w Indiach, Azji Południowo-Wschodnej i Afryce, ale coraz więcej zachorowań obserwuje się również w Europie, w tym Polsce). Przebieg kliniczny jest podobny do przebiegu wirusowego zapalenia wątroby typu A. Właściwe rozpoznanie choroby, monitorowanie i odpowiednie leczenie pozwala uniknąć wielu powikłań.

Numer czasopisma zamyka artykuł ,,Ocena czynności nerek w przewlekłej chorobie alkoholowej na podstawie stężeń kreatyniny i mocznika”, gdzie w podsumowaniu autorzy podkreślają, że wraz z czasem trwania choroby alkoholowej obserwuje się stopniowy spadek stężenia kreatyniny, a wzrost stężenia mocznika w surowicy krwi, co najpewniej ma związek z postępującym wyniszczeniem organizmu. W związku z powyższym ocena czynności nerek u osób przewlekle nadużywających alkoholu na podstawie stężeń kreatyniny i mocznika jest w znacznym stopniu utrudniona.

Opublikowane: 2018-01-10

Najnowszy numer czasopisma FMR 4/2017

Najnowszy numer czasopisma ,,Forum Medycyny Rodzinnej” otwiera artykuł pt. „Stan przedcukrzycowy — to bardzo ważny i ciągle nierozwiązany problem!”. Stan przedcukrzycowy to stan pośredni — hiperglikemii z parametrami glikemii powyżej normy, ale poniżej progu cukrzycy. Wyniki badań wskazują na związek nie tylko między stanem przedcukrzycowym a rozwojem cukrzycy, ale także między rozwojem powikłań cukrzycy, w tym mikro- i makroangiopatii. W leczeniu podstawą jest zmiana stylu życia. Często jednak konieczna jest także farmakoterapia. U osób z tym stanem należy — zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego — kontrolować okresowo parametry, takie jak: glukoza we krwi kapilarnej, hemoglobina glikowana (HbA1c) czy stężenie C-peptydu.

Warto zwrócić uwagę Czytelnika na artykuł ,,Uporczywy kaszel — trudności diagnostyczno-terapeutyczne w codziennej praktyce lekarskiej”. W pracy omówiono podstawowe aspekty etiopatogenetyczne, kliniczne oraz podano podstawowe zasady leczenia uporczywego kaszlu, który często powoduje znaczący dyskomfort, dolegliwości z różnych narządów oraz wyraźnie obniża jakość życia. Etiologia kaszlu bywa złożona, dlatego w niektórych sytuacjach trudno wykryć jego przyczynę. Diagnostyka uporczywego kaszlu wymaga czasami interdyscyplinarnego działania i współpracy klinicystów różnych specjalności.

Z kolei autor pracy ,,Choroby układu sercowo-naczyniowego w grupie pacjentów z POChP lub astmą — o czym warto pamiętać w codziennej praktyce?” podkreśla związek chorób układu oddechowego z pojawieniem się większego ryzyka wystąpienia chorób układu krążenia, a przewlekła reakcja zapalana wydaje się jedną z jego głównych przyczyn. Skuteczne leczenie chorób układu sercowo-naczyniowego, astmy oraz POChP, z uwzględnieniem preferowanych grup leków oraz zagrożeń, jakie mogą się wiązać z nieskuteczną farmakoterapią, może się korzystnie przełożyć nie tylko na poprawę kontroli najważniejszych chorób płuc, ale potencjalnie również zmniejszyć ryzyko rozwoju chorób serca i naczyń.

W artykule „Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa w okresie ciąży” autorzy podkreślają fakt, że ciąża jest związana z 2–5-krotnie wyższym ryzykiem wystąpienia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (VTE). Zwiększone ryzyko VTE jest spowodowane takimi fizjologicznymi zmianami w ciele kobiety w okresie ciąży, które sprzyjają krzepnięciu, zmniejszonej fibrynolizie i zastojowi krwi w kończynach dolnych. Trombofilia, unieruchomienie i czynniki poporodowe, takie jak: zakażenie, krwawienie i interwencja chirurgiczna, zwiększają ryzyko zachorowania na żylną chorobę zakrzepowo-zatorową związaną z ciążą. Rozpoznanie VTE można bezpiecznie ustalić za pomocą ultrasonografii, scyntygrafii perfuzyjnej i wentylacyjnej oraz tomografii komputerowej z angiografią. Heparyna drobnocząsteczkowa jest bezpiecznym i skutecznym leczeniem kobiet w ciąży, natomiast w okresie poporodowym u pacjentek karmiących piersią VKA są bezpieczne.

Czasopismo zamyka artykuł ,,Aktywność fizyczna a otyłość mężczyzn po 60. roku życia”. Autorka pracy przedstawia badanie, którego celem była ocena aktywności fizycznej mężczyzn po 60. roku życia oraz zbadanie jej związku z występowaniem otyłości. Wnioski przedstawione w pracy mówią, że badani mężczyźni cechowali się w większości siedzącym trybem życia lub niską aktywnością fizyczną, co miało związek z występowaniem nadwagi lub otyłości. Wydaje się, że programy prozdrowotne kierowane do mężczyzn po 60. roku życia są niewystarczające.

Opublikowane: 2017-10-27

FMR 3/2017

Najnowszy numer czasopisma „Forum Medycyny Rodzinnej” otwiera artykuł ,,Zaburzenia metabolizmu glukozy w czasie ciąży — mechanizmy, diagnostyka i leczenie, co nowego?”. Autorzy podsumowują wiedzę dotyczącą specyfiki zaburzeń węglowodanów u kobiet w ciąży. Ciąża wiąże się z obniżeniem wrażliwości na działanie insuliny, co jest kompensowane wzrostem jej sekrecji. Cukrzyca ciążowa (GDM) ujawnia się, kiedy sekrecja insuliny nie jest wystarczająca dla kompensacji insulinooporności towarzyszącej ciąży. Kobiety z GDM mają niższą sekrecję insuliny w stosunku do stopnia insulinooporności w porównaniu z kobietami o prawidłowej tolerancji glukozy. Ciąża u kobiet z cukrzycą przedciążową (PGDM) zwiększa ryzyko powikłań zarówno u matki, jak i u płodu, niezależnie od postępów w opiece perinatalnej. Podstawowe znaczenie w leczeniu GDM oraz PGDM ma ścisła kontrola glikemii. Zaburzenie homeostazy glukozy w czasie ciąży, niezależnie od nasilenia zmian, jest czynnikiem ryzyka rozwoju nietolerancji glukozy po porodzie.

Z kolei autorzy artykułu ,,Krztusiec — stara choroba i nowe metody zapobiegania”, zwracają uwagę na istotną rolę lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w ochronnych działaniach szczepiennych kobiet ciężarnych pod kątem krztuśca, który ciągle pozostaje istotną epidemiologicznie chorobą występującą w Polsce. Przebieg choroby jest szczególnie ciężki u dzieci w wieku do 6. miesiąca życia. W tym okresie ryzyko powikłań i zgonów jest najwyższe. W celu zredukowania ryzyka wystąpienia choroby u noworodków od 2016 roku w Polsce zaleca się szczepienie kobiet po 28. tygodniu ciąży.

Warto zwrócić uwagę Czytelnika na artykuł ,, Znaczenie składu hormonalnych środków antykoncepcyjnych dla ich skuteczności i tolerancji”. Celem artykułu jest zapoznanie Czytelnika z właściwościami farmakodynamicznymi substancji wchodzących w skład hormonalnych środków antykoncepcyjnych zarejestrowanych w Polsce oraz profilem ich działań ubocznych. Hormonalne środki antykoncepcyjne są obecnie powszechnie stosowane. Oprócz wysokiej skuteczności antykoncepcyjnej mogą wykazywać pożądane , jak i niepożądane działania uboczne zależne od ich składników. Najczęściej stosuje się doustne preparaty dwuskładnikowe.

Numer czasopisma zamyka artykuł ,,Przedstawienie przypadków zapalenia wątroby wywołanego wirusem EBV”. Celem artykułu jest zapoznanie Czytelnika z właściwościami farmakodynamicznymi substancji wchodzących w skład hormonalnych środków antykoncepcyjnych zarejestrowanych w Polsce oraz profilem ich działań ubocznych. Wirus Epsteina-Barr należący do rodziny Herpesviridae jest szeroko rozpowszechniony na świecie. Przenosi się przez bliskie kontakty, a materiałem zakaźnym jest ślina. Możliwe jest zakażenie przez krew, preparaty krwiopochodne i przeszczepione narządy. Wirus EBV wywołuje mononukleozę zakaźną, a w rzadkich przypadkach — zapalenie wątroby.

Opublikowane: 2017-10-18

Ważne: serwis https://journals.viamedica.pl/ wykorzystuje pliki cookies. Więcej >>

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies m.in. w celach statystycznych, dostosowania serwisu do potrzeb użytkownika (np. język interfejsu) i do obsługi logowania użytkowników. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić opcje dotyczące cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci komputera. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

Czym są i do czego służą pliki cookie możesz dowiedzieć się na stronie wszystkoociasteczkach.pl.

Czasopismo Forum Medycyny Rodzinnej dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl