open access

Vol 84, Supp. VII (2016)
Congress abstract / Abstract
Submitted: 2017-01-20
Accepted: 2017-01-20
Get Citation

Współczesne trendy dotyczące hospitalizacji i chorób współistniejących u chorych na mukowiscydozę w Stanach Zjednoczonych

Kshitij Chatterjee, Abhinav Goyal, Nishi Shah, Krishna Kakkera, Rajani Jagana, Paula Anderson
DOI: 10.5603/ARM.50368

open access

Vol 84, Supp. VII (2016)
Original research - abstract
Submitted: 2017-01-20
Accepted: 2017-01-20

Abstract

WSTĘP: Mukowiscydoza jest genetycznie uwarunkowaną wielonarządową chorobą, która negatywnie wpływa na długość życia. Chorzy na mukowiscydozę wymagają częstych hospitalizacji. W prezentowanej pracy podjęto próbę oceny trendów dotyczących hospitalizacji chorych na mukowiscydozę, występowania chorób współistniejących, wyników leczenia i zaleceń w chwili wypisu ze szpitala.

MATERIAŁ I METODY: Użyto danych krajowego rejestru hospitalizacji (National Inpatient Sample) w celu identyfikacji wszystkich przypadków oraz cech demograficznych chorych na mukowiscydozę hospitalizowanych w okresie 2003–2013. Oceniono występowanie współchorobowości, takich jak ostre uszkodzenie nerek (AKI, acute kidney injury) oraz ich wpływ na przebieg choroby. Dokonano szczegółowej analizy podgrupy chorych po przeszczepieniu płuca.

WYNIKI: Roczna częstość hospitalizacji na 1000 chorych na mukowiscydozę w Stanach Zjednoczonych wzrosła z 994 w 2003 roku do 1072 w roku 2013. Ogólna śmiertelność wewnątrzszpitalna wynosiła 1,5%, a mediana wieku w chwili zgonu — 27 lat. Śmiertelność wewnątrzszpitalna wykazywała trend spadkowy z 1,9% w roku 2003 do 1,2% w 2013 roku (wartość p dla trendu: 0,002). Mediana długości pobytu w szpitalu wynosiła 7 dni. Przewlekła choroba wątroby i ostre uszkodzenie nerek występowały odpowiednio z częstością 3,7% i 3,8%. Wieloczynnikowy skorygowany iloraz szans dla śmiertelności w AKI wynosił 1,74 (95% CI 1,57−1,93, p < 0,001). Pacjenci po przebytej transplantacji płuca stanowili 6,5% wszystkich hospitalizacji. U tych chorych stwierdzono znamiennie wyższe ryzyko rozwoju ostrego uszkodzenia nerek.

WNIOSKI: Wskaźniki rocznej hospitalizacji chorych na mukowiscydozę rosną z każdym rokiem. Kobiety stanowią większość chorych hospitalizowanych, pomimo przewagi mężczyzn w populacji wszystkich chorych na mukowiscydozę. Występowanie AKI wiąże się z większą śmiertelnością podczas hospitalizacji.

Abstract

WSTĘP: Mukowiscydoza jest genetycznie uwarunkowaną wielonarządową chorobą, która negatywnie wpływa na długość życia. Chorzy na mukowiscydozę wymagają częstych hospitalizacji. W prezentowanej pracy podjęto próbę oceny trendów dotyczących hospitalizacji chorych na mukowiscydozę, występowania chorób współistniejących, wyników leczenia i zaleceń w chwili wypisu ze szpitala.

MATERIAŁ I METODY: Użyto danych krajowego rejestru hospitalizacji (National Inpatient Sample) w celu identyfikacji wszystkich przypadków oraz cech demograficznych chorych na mukowiscydozę hospitalizowanych w okresie 2003–2013. Oceniono występowanie współchorobowości, takich jak ostre uszkodzenie nerek (AKI, acute kidney injury) oraz ich wpływ na przebieg choroby. Dokonano szczegółowej analizy podgrupy chorych po przeszczepieniu płuca.

WYNIKI: Roczna częstość hospitalizacji na 1000 chorych na mukowiscydozę w Stanach Zjednoczonych wzrosła z 994 w 2003 roku do 1072 w roku 2013. Ogólna śmiertelność wewnątrzszpitalna wynosiła 1,5%, a mediana wieku w chwili zgonu — 27 lat. Śmiertelność wewnątrzszpitalna wykazywała trend spadkowy z 1,9% w roku 2003 do 1,2% w 2013 roku (wartość p dla trendu: 0,002). Mediana długości pobytu w szpitalu wynosiła 7 dni. Przewlekła choroba wątroby i ostre uszkodzenie nerek występowały odpowiednio z częstością 3,7% i 3,8%. Wieloczynnikowy skorygowany iloraz szans dla śmiertelności w AKI wynosił 1,74 (95% CI 1,57−1,93, p < 0,001). Pacjenci po przebytej transplantacji płuca stanowili 6,5% wszystkich hospitalizacji. U tych chorych stwierdzono znamiennie wyższe ryzyko rozwoju ostrego uszkodzenia nerek.

WNIOSKI: Wskaźniki rocznej hospitalizacji chorych na mukowiscydozę rosną z każdym rokiem. Kobiety stanowią większość chorych hospitalizowanych, pomimo przewagi mężczyzn w populacji wszystkich chorych na mukowiscydozę. Występowanie AKI wiąże się z większą śmiertelnością podczas hospitalizacji.

Get Citation

Keywords

mukowiscydoza/śmiertelność, transplantacja/śmiertelność, ostre uszkodzenie nerek, krajowy rejestr hospitalizacji

About this article
Title

Współczesne trendy dotyczące hospitalizacji i chorób współistniejących u chorych na mukowiscydozę w Stanach Zjednoczonych

Journal

Advances in Respiratory Medicine

Issue

Vol 84, Supp. VII (2016)

Article type

Congress abstract / Abstract

Pages

75

Page views

549

Article views/downloads

446

DOI

10.5603/ARM.50368

Keywords

mukowiscydoza/śmiertelność
transplantacja/śmiertelność
ostre uszkodzenie nerek
krajowy rejestr hospitalizacji

Authors

Kshitij Chatterjee
Abhinav Goyal
Nishi Shah
Krishna Kakkera
Rajani Jagana
Paula Anderson

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Czasopismo Pneumonologia i Alergologia Polska dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl