Tom 14, Nr 4 (2023)
Inne materiały uzgodnione z Redakcją
Opublikowany online: 2024-01-04
Wyświetlenia strony 47
Wyświetlenia/pobrania artykułu 1
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Bezpieczeństwo i wpływ na stan zdrowia spożywania wody kranowej w opinii polskich konsumentów

Agnieszka Wesołek-Leszczyńska12, Damian Skrypnik1, Kinga Skoracka, Justyna Skórczak3, Monika Szulińska1, Paweł Bogdański1
Forum Zaburzeń Metabolicznych 2023;14(4):186-209.

Streszczenie

Wprowadzenie i cel: Użycie wody butelkowanej (BW) jest powszechne. Jednak jej produkcja generuje wysokie koszty, duże ilości odpadów i zanieczyszczenia środowiska. W ostatnim czasie obserwuje się wzrost zużycia wody wodociągowej z kranu (TW) do celów konsumpcyjnych. Celem badania było zbadanie opinii konsumentów na temat zdrowia i bezpieczeństwa picia TW. Materiał i metody: Badanie przeprowadzone online w 2020 roku, zostało zaprojektowane jako badanie przekrojowe z wykorzystaniem autorskiego kwestionariusza ankiety złożonego z 21 pytań oraz zwalidowanego kwestionariusza ankiety — KomPAN, z którego wykorzystano 2 pytania. Analizie statystycznej poddano 2888 poprawnie wypełnionych ankiet. Wyniki: Większość respondentów (n = 1539; 53,3%) uważa, że picie TW jest bezpieczne. Ponadto wielu respondentów (n = 1247, 43,2%) deklarowało, że picie TW jest zdrowe. Większość respondentów (n = 1119; 38,7%) odpowiedziała, że TW zawsze nadaje się do picia i wystarczy ją przefiltrować, aby była zdatna do picia (n = 977; 33,8%). Stwierdzono powiązania między wyborem wody pitnej (DW)  a gotowaniem jej przed wypiciem, deklarując bezpieczeństwo i zdrowotność DW (p < 0,001). Respondenci z zaburzeniami hormonalnymi, zaburzeniami układu kostnego oraz chorobami skóry, jelit i nerek zdecydowanie częściej decydowali się na picie wody BW lub obu rodzajów wody. Wnioski: Respondenci mają różne opinie na temat picia TW. Różnice między konsumentami spożywającymi BW i TW zostały pokazane głównie pod względem ich poglądów na temat zdrowia i bezpieczeństwa TW. Grupy różniły się chorobami współistniejącymi i zaburzeniami. Konieczne jest prowadzenie kampanii promujących bezpieczne picie TW.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Dodaj do koszyka: 49,00 PLN

Posiadasz dostęp do tego artykułu?

Referencje

 1. Gasana J. Water and Health. Air & Water Borne Diseases. 2014; 03(02).
 2. Dinka M. Safe Drinking Water: Concepts, Benefits, Principles and Standards. Water Challenges of an Urbanizing World. 2018.
 3. Pałacha Z, Jakubicz K. Analiza aktywności wody w wybranych świeżych warzywach. Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego. 2018; 2: 29–32.
 4. Jarosz M. Dietetyka. Żywność, żywienie w prewencji i leczeniu. Instytut Żywności i Żywienia Warszawa. ; 2017.
 5. Dz. U. 2001 nr 72 poz. 747. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Warszawa, 2001.
 6. Dz. U. 2017 poz. 2294. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Warszawa, 2017.
 7. Etale A, Jobin M, Siegrist M. Tap versus bottled water consumption: The influence of social norms, affect and image on consumer choice. Appetite. 2018; 121: 138–146.
 8. Jośko-Ochojska J, Spandel L, Brus R. Odwodnienie osób w podeszłym wieku jako problem. Hygeia Public Health. 2014; 49(4): 712–717.
 9. Telenga A, et al. Odwodnienie u osób w wieku podeszłym – istotny problem kliniczny. Pol Med Rodz. 2012; 14(3): 434–437.
 10. Kłos L. Spożycie wody butelkowanej w Polsce i jej wpływ na środowisko przyrodnicze. Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy. 2016; 14(1): 111–117.
 11. Nocoń W, Moraczewska-Majkut K, Wiśniowska E. Mikroplastik w wodzie: stopień zanieczyszczenia i zagrożenia związane z obecnością tych mikrozanieczyszczeń. Technologia Wody. 2018; 60(4): 24–29.
 12. Fundacja Sendzimira. Woda wolna od butelek. Raport Fundacji Sendzimira z badania TNS Polska na temat podstaw i przyzwyczajeń wobec wody z kranu i wody w butelkach. Warszawa, 2015.
 13. Główny Urząd Statystyczny. Ludność. Stan i struktura oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym w 2020 r. Stan w dniu 30 czerwca. Warszawa, 2020.
 14. Jezewska-Zychowicz M. KomPAN® Dietary Habits and Nutrition Beliefs Questionnaire for people 15-65 years old, version 1.1. – interviewer administered questionnaire . In: KomPAN® Dietary Habits and Nutrition Beliefs Questionnaire and the manual for developing of nutritional data. The Committee of Human Nutrition, Polish Academy of Sciences, Olsztyn, 2020: 4–21.
 15. Güngör‐Demirci G, Lee J, Mirzaei M, et al. How do people make a decision on bottled or tap water? Preference elicitation with nonparametric bootstrap simulations. Water and Environment Journal. 2016; 30(3-4): 243–252.
 16. Qian N. Bottled Water or Tap Water? A Comparative Study of Drinking Water Choices on University Campuses. Water. 2018; 10(1): 59.
 17. Contento I. Edukacja żywieniowa. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018.
 18. Delpla I, Legay C, Proulx F, et al. Perception of tap water quality: Assessment of the factors modifying the links between satisfaction and water consumption behavior. Science of The Total Environment. 2020; 722: 137786.
 19. Beamer P, Victory K, Wilson A, et al. Risk perceptions of drinking bottled vs. tap water in a low-income community on the US-Mexico Border. .
 20. Chen CJ, Chen CW, Wu MM, et al. Cancer potential in liver, lung, bladder and kidney due to ingested inorganic arsenic in drinking water. Br J Cancer. 1992; 66(5): 888–892.