Zgłoszenia


Wytyczne dla autorów

Kwartalnik „Forum Zaburzeń Metabolicznych” jest oficjalnym czasopismem Polskiego Stowarzyszenia Praktycznej Terapii Otyłości o charakterze edukacyjnym. Staranny dobór tematyki artykułów i poruszanych zagadnień ma charakter praktyczny. Publikowane są w nim opinie uznanych ekspertów z różnych dziedzin medycyny, w tym także artykuły zamówione przez Redakcję, przegląd piśmiennictwa z wiodących czasopism polskich i zagranicznych, opisy przypadków klinicznych oraz program edukacyjny składający się z pytań nawiązujących do treści zawartej w numerze czasopisma.

Redakcja podąża ściśle za wytycznymi Międzynarodowego Komitetu Wydawców Czasopism Medycznych (International Committee of Medical Journal Editors - ICMJE) (szczegółowy opis wytycznych dostępny jest na stronie: http://www.icmje.org/recommendations/.

Via Medica gorąco rekomenduje Redaktorom Naczelnym podążanie za standardami Comittee on Publication Ethics (COPE), szczególnie w sytuacjach wątpliwych etycznie. Więcej informacji Autorzy, Czytelnicy oraz Redaktorzy mogą znaleźć na stronie internetowej komitetu COPE: http://publicationethics.org/. Dostępna jest również polska wersja językowa rekomendowanych zaleceń.

Wersję elektroniczną pracy, a także wszystkie dołączane materiały należy przysyłać na adres mailowy Redakcji. Praca powinna zawierać: imiona i nazwiska autorów wraz z afiliacją, tytuł, tytuł skrócony, streszczenie (ok. 250 słów) i słowa kluczowe, a także dokładny adres do korespondencji, numer telefonu i faksu oraz adres e-mailowy.

Ponadto, w pracy należy podać piśmiennictwo (nie więcej niż 30 pozycji), ograniczając się do najważniejszych źródeł. Pracę można również przesłać do Redakcji pocztą elektroniczną na adres: pawelbogdanski@wp.pl

Nadesłane prace nie powinny przekraczać 18 000 znaków (licząc ze spacjami), czyli 10 stron maszynopisu (zachowując półtora odstępu między wierszami). Zaleca się stosowanie standardowych czcionek o rozmiarze 12 punktów. Prace powinny zawierać aktualne informacje. Należy szczególnie zaakcentować praktyczny aspekt przedstawianego zagadnienia. Wskazane jest wykorzystywanie form graficznych (tabel, rycin, wykresów i diagramów). Należy zaznaczyć krótkie i istotne, według autora, fragmenty tekstu w celu umieszczenia ich na marginesie (szablon składu czasopisma). W tekście pracy należy wyłącznie stosować międzynarodowe nazwy leków w ich polskim brzmieniu. W wypadku zamieszczania ilustracji czy innych materiałów wcześniej publikowanych, konieczne jest uzyskanie zgody właściciela praw autorskich.

Niezbędnym elementem dodanym do pracy są 2 pytania testowe dotyczące treści pracy, z możliwością odpowiedzi (A–D).

Należy wymienić źródła bibliograficzne, opatrując je numerami zgodnie z kolejnością cytowania w pracy (nie w porządku alfabetycznym). Trzeba podać: a) kolejny numer pozycji, b) nazwiska autorów i pierwsze litery imion, c) tytuł pracy, d) tytuł czasopisma (skróty tytułów czasopism według Index Medicus), e) rok, tom (cyframi arabskimi) oraz przedział stron (znaki interpunkcyjne jak w przytoczonych poniżej przykładach). Jeżeli liczba współautorów danej pozycji jest większa niż 6, należy podać nazwiska 3 pierwszych, z dopiskiem „i wsp.”.

Przykłady:

Czasopisma
Anand S.S., Yusuf S. Oral anticoagulants in patients with coronary artery disease. J. Am. Coll. Cardiol. 2003; 41: 62S–69S.

Książki
W wypadku cytowanych książek należy wymienić autora, tytuł, wydawnictwo, miejsce i rok wydania. Powołując się na treść rozdziału książki, należy podać nazwisko autora i tytuł oraz przedział stron, a także nazwisko autora (redaktora książki), wydawnictwo, miejsce i rok wydania. Gdy autor i redaktor są różnymi osobami:

Calkins H., Zipes D.P. Hypotension and syncope. W: Braunwald E., Zipes D.P., Libby P. (red.). Heart disease. W.B. Saunders Company, Philadelphia 2001; 232.
Gdy autor jest redaktorem:
Braunwald E. Heart Disease. W.B. Saunders Company, Philadelphia 1992; 393.

Stosowany styl bibliograficzny to styl NLM/Index Medicus (http://www.nlm.nih.gov/bsd/policy/cit_format.html).

Zdjęcia technik obrazowych można nadsyłać z krótkim opisem klinicznym. Format nadesłanego zdjęcia może być dowolny: fotografia, przeźrocze, przy czym jest pożądany format cyfrowy, przesłany e-mailem (rozdzielczość 300 dpi, plik w formacie tif lub jpg z niskim stopniem kompresji).


Wszystkie nadsyłane materiały są recenzowane.


W celu ustalenia warunków publikacji prac obszerniejszych, na przykład opracowań, skryptów, książek, prosimy o kontakt z Redakcją.

W wypadku pracy poglądowej autor/autorzy otrzymuje/otrzymują bezpłatny egzemplarz autorski artykułu w postaci pliku pdf.

Aspekty prawne

Przesyłając manuskrypt wraz z ilustracjami i tabelami, autor/autorzy oświadcza/oświadczają, że nadesłana praca nie była wcześniej nigdzie publikowana ani nie została złożona w redakcji innego czasopisma (z wyjątkiem streszczeń nieprzekraczających 400 słów).

Ponadto oświadcza/oświadczają, że automatycznie i nieodpłatnie przenosi/przenoszą na Wydawcę wszelkie prawa autorskie do wydawania i rozpowszechniania nadesłanych materiałów we wszystkich znanych formach i na wszystkich znanych polach eksploatacji, pod warunkiem że materiały te zostaną zaakceptowane do publikacji. Jednocześnie zgadza/zgadzają się, że praca nie zostanie opublikowana gdziekolwiek i w jakimkolwiek języku bez wcześniejszej pisemnej zgody nabywcy praw autorskich, jakim jest Wydawca.

Do manuskryptów złożonych w redakcji powinien być dołączony list przewodni zawierający oświadczenie autora/autorów, potwierdzające powyższe fakty, oraz że wszyscy wymienieni współautorzy wyrażają zgodę na jej publikację. Ponadto autor/autorzy potwierdza/potwierdzają, że zapoznał/zapoznali się z regulaminem zgłaszania prac w piśmie ,,Forum Zaburzeń Metabolicznych” i zobowiązuje/zobowiązują się do jego przestrzegania.

Materiały ilustracyjne poprzednio publikowane należy zaopatrzyć w pisemną zgodę Wydawcy na ponowną publikację. Do zdjęć przedstawiających osoby, które można zidentyfikować, należy dołączyć ich pisemną zgodę na publikację zdjęć. Wszelkie ewentualne spory dotyczące publikacji będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy właściwy dla siedziby Wydawcy. Stosunki prawne łączące Wydawcę i autora/autorów podlegają prawu polskiemu i obowiązującym Polskę konwencjom międzynarodowym.

Autorstwo

Wszystkie osoby, które miały znaczący wkład w powstanie pracy są uważane za współautorów. Wszyscy współautorzy są zobowiązani do wskazania Redakcji swojego wkładu w powstanie publikacji (autor koncepcji, założeń, metod, przeprowadzenie badań, analiza danych, napisanie publikacji, etc.). Autorzy mogą wskazać więcej niż jeden element swojego wkładu, a także więcej niż jeden autor może wskazać ten sam rodzaj kontrybucji. Inne rodzaje wkładu, takie jak dostarczenie odczynników czy narzędzi analitycznych powinny być wskazanie w  „Podziękowaniach”. Stosowanie „ghostwriting” lub „guest- authorship” jest przejawem nierzetelności naukowej. Wszystkie wykryte przypadki będą ujawniane, włącznie z powiadomieniem stosownych instytucji.



Oświadczenie autorów

Informacje o prawach autorskich

Autorzy/autor oświadcza/oświadczają, że automatycznie i nieodpłatnie przenosi/przenoszą na Wydawcę wszelkie prawa autorskie do wydawania i rozpowszechniania nadesłanych materiałów we wszystkich znanych formach i na wszystkich znanych polach eksploatacji, pod warunkiem że materiały te zostaną zaakceptowane do publikacji. Jednocześnie zgadza/zgadzają się, że praca nie zostanie opublikowana gdziekolwiek i w jakimkolwiek języku bez wcześniejszej pisemnej zgody nabywcy praw autorskich, jakim jest Wydawca.

Polityka prywatności

Nazwiska i adresy e-mail wprowadzane do serwisu tego czasopisma będą wykorzystywane wyłącznie do wyżej wymienionych celów i nie będą udostępniane do innych celów.