Tom 18, Nr 3 (2023)
Inne materiały uzgodnione z Redakcją
Opublikowany online: 2024-01-23
Wyświetlenia strony 430
Wyświetlenia/pobrania artykułu 15
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Praca pielęgniarki na sali zabiegowej w pracowni hemodynamiki łączy w sobie kilka specjalizacji pielęgniarskich

Ewa Iwona Węglarz12
Kardiol Inwazyjna 2023;18(3):124-129.

Streszczenie

Od dwóch dekad obserwujemy dynamiczny rozwój kardiologii interwencyjnej umożliwiający małoinwazyjne leczenie coraz większej liczby schorzeń układu sercowo-naczyniowego. Część z nich do niedawna mogli skutecznie leczyć tylko kardiochirurdzy, a dziś są z powodzeniem zaopatrywane przez kardiologię interwencyjną. W związku z tym wzrastają liczba, różnorodność oraz stopień trudności zabiegów wykonywanych w pracowniach hemodynamiki. Wynika to zarówno z postępu technologicznego, jak i dużego zapotrzebowania społecznego. W pracowniach hemodynamiki poza procedurami wieńcowymi wykonuje się takie zabiegi strukturalne, jak: przezskórne wszczepienie zastawki aortalnej, klipsowanie zastawki mitralnej, zamknięcie ubytku w przegrodzie międzyprzedsionkowej czy przetrwałego otworu owalnego, zabiegi z dziedziny elektroterapii czy chirurgii naczyniowej. Często przy tych różnorodnych procedurach pracuje jeden zespół pielęgniarski. Warto byłoby zatem usystematyzować kompetencje zabiegowych pielęgniarek hemodynamicznych, które będą przeszkolone w zakresie różnorodnych procedur. Są i bardzo dobrze funkcjonują specjalizacje pielęgniarskie mające zastosowanie na różnego rodzaju oddziałach zabiegowych czy zachowawczych oraz blokach operacyjnych. W ślad za Radą Pielęgniarek Interwencyjnych funkcjonującą w Australii i Nowej Zelandii, można rozważyć utworzenie specjalizacji pielęgniarskiej w dziedzinie kardiologii interwencyjnej. Celem pracy jest przedstawienie aktualnego stanu wiedzy dotyczącej specyfiki zawodu pielęgniarki zabiegowej pracującej w pracowni hemodynamiki i argumentów przemawiających za ewentualną potrzebą wyodrębnienia tej specjalizacji.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Dodaj do koszyka: 49,00 PLN

Posiadasz dostęp do tego artykułu?

Referencje

  1. Scott J, Stewart J. Interventional nurses raising the bar in the cath lab. Heart Lung Circ. 2018; 27(7): 777–778.
  2. Prof. Robert J. Gil: Przełom w kardiologii przyniosły lata 90. https://www.rp.pl/zdrowie/art38058841-prof-robert-j-gil-przelom-w-kardiologii-przyniosly-lata-90 (14.09.2023).
  3. Dudek D, Siudak Z, Grygier M, et al. Interventional cardiology in Poland in 2019. Summary report of the Association of Cardiovascular Interventions of the Polish Cardiac Society (AISN PTK) and Jagiellonian University Medical College*. Adv Interv Cardiol. 2020; 16(2): 123–126.
  4. Dz.U. 2012 poz. 1545. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20120001545 (14.09.2023).
  5. Studia pielęgniarskie i położnicze w Wielkiej Brytanii. https://www.sp.edu.pl/studia-pielegniarskie-i-poloznicze-w-wielkiej-brytanii/ (14.09.2023).
  6. White K, Macfarlane H, Hoffmann B, et al. Consensus statement of standards for interventional cardiovascular nursing practice. Heart Lung Circ. 2018; 27(5): 535–551.
  7. Programy kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych. https://ckppip.edu.pl/programy-ksztalcenia/szkolenia-specjalizacyjne-2/ (14.09.2023).