Zgłoszenia


Wytyczne dla autorów

Zasady publikacji

Redakcja "Kariologii Inwazyjnej" podąża ściśle za wytycznymi Międzynarodowego Komitetu Wydawców Czasopism Medycznych (International Committee of Medical Journal Editors - ICMJE) (szczegółowy opis wytycznych dostępny jest na stronie: http://www.icmje.org/recommendations/.

Via Medica gorąco rekomenduje Redaktorom Naczelnym podążanie za standardami Comittee on Publication Ethics (COPE), szczególnie w sytuacjach wątpliwych etycznie. Więcej informacji Autorzy, Czytelnicy oraz Redaktorzy mogą znaleźć na stronie internetowej komitetu COPE: http://publicationethics.org/. Dostępna jest również polska wersja językowa rekomendowanych zaleceń.

Przesyłając manuskrypt wraz z ilustracjami i tabelami, autor/autorzy oświadcza/oświadczają, że nadesłana praca nie była wcześniej nigdzie publikowana ani nie została złożona w Redakcji innego czasopisma (z wyjątkiem streszczeń nieprzekraczających 250 słów).


Autorstwo
Wszystkie osoby, które miały znaczący wkład w powstanie pracy, są uważane za współautorów. Wszyscy współautorzy są zobowiązani do wskazania Redakcji swojego wkładu w powstanie publikacji (autor koncepcji, założeń, metod, przeprowadzenie badań, analiza danych, napisanie publikacji etc.). Autorzy mogą wskazać więcej niż jeden element swojego wkładu, a także więcej niż jeden autor może wskazać ten sam  rodzaj kontrybucji. Inne rodzaje wkładu, takie jak dostarczenie odczynników czy narzędzi analitycznych powinny być wskazanie w „Podziękowaniach”. Stosowanie ghostwriting lub guest-authorship jest przejawem nierzetelności naukowej. Wszystkie wykryte przypadki będą ujawniane, włącznie z powiadomieniem stosownych instytucji.

Konflikt interesów
Redakcja oczekuje od autorów opisania źródeł finansowania badań, roli sponsora w planowaniu, realizacji i analizie badań, oraz ewentualnego wpływu organizacji finansującej na treść artykułu. Należy również ujawnić inne relacje (takie jak zatrudnienie, doradztwo, posiadanie akcji, honoraria, płatna ekspertyza) stanowiące potencjalnie źródło konfliktu interesów w odniesieniu do złożonego artykułu.

Prawa autorskie
Autorzy/autor oświadcza/oświadczają, że automatycznie i nieodpłatnie przenosi/przenoszą na Wydawcę wszelkie prawa autorskie do wydawania i rozpowszechniania nadesłanych materiałów we wszystkich znanych formach i na wszystkich znanych polach eksploatacji, pod warunkiem że materiały te zostaną zaakceptowane do publikacji. Jednocześnie zgadza/zgadzają się, że praca nie zostanie opublikowana gdziekolwiek i w jakimkolwiek języku bez wcześniejszej pisemnej zgody nabywcy praw autorskich, jakim jest Wydawca.

Standardy etyczne
Redakcja jest zobowiązane do spełnienia i przestrzegania standardów etycznych zachowań na wszystkich etapach procesu publikacji. Redakcja odpowiada za decyzję, które z artykułów zostają przyjęte do publikacji. Redakcja działa w zrównoważony, obiektywny i sprawiedliwy sposób, podczas wykonywania swoich obowiązków, bez dyskryminacji ze względu na płeć, orientację seksualną, przekonania religijne lub polityczne, pochodzenie etniczne lub geograficzne autorów.

Wymagania etyczne/nie dotyczy prac oryginalnych
Gdy praca ma charakter doświadczalny, badania są prowadzone u ludzi, autorzy powinni wskazać, czy zastosowane procedury były zgodne z Deklaracją Helsińską oraz z normami etycznymi właściwej komisji do spraw badań na ludziach (zarówno instytucjonalnych, jak i krajowych). Autorzy prezentujący opisy przypadków są zobowiązani do nieujawniania danych osobowych pacjentów. W przypadku zdjęć, w razie jakichkolwiek wątpliwości, że obraz niewystarczająco chroni anonimowość pacjenta, jego zgoda jest wymagana do publikacji.

Aspekty prawne
Do manuskryptów złożonych w Redakcji powinno być dołączone oświadczenie autora korespondencyjnego (do pobrania plik poniżej) zawierające potwierdzenie, że wszyscy wymienieni współautorzy wyrażają zgodę na jej publikację. Ponadto autorzy potwierdzają, że zapoznali się z regulaminem zgłaszania prac w piśmie „Kardiologia Inwazyjna” i zobowiązują się do jego przestrzegania. Materiały ilustracyjne poprzednio publikowane należy zaopatrzyć w pisemną zgodę Wydawcy na ponowną publikację. Do zdjęć przedstawiających osoby, które można zidentyfikować, należy dołączyć ich pisemną zgodę na publikację zdjęć.
Wszelkie ewentualne spory dotyczące publikacji będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy właściwy dla siedziby Wydawcy. Stosunki prawne łączące Wydawcę i autora/autorów podlegają prawu polskiemu i obowiązującym Polskę konwencjom międzynarodowym.

Ograniczenie odpowiedzialności
Jakkolwiek dołożono wszelkich starań, aby informacje zawarte w niniejszej publikacji, szczególnie na temat dawkowania leków, zostały podane właściwie, to jednak ostateczne decyzje dotyczące ich stosowania spoczywają na lekarzu. Celem niniejszej publikacji nie jest zastąpienie postępowania lekarskiego w zakresie diagnozy ani terapii. Odpowiedzialność autorów jest właściwa dla tej formy publikacji i nie jest tożsama z odpowiedzialnością wynikającą z indywidualnej porady lekarskiej.
W zakresie informacji o lekach wydawnictwo dołożyło wszelkich starań dotyczących rzetelności publikacji i aktualności informacji w zakresie asortymentu, jak i informacji o lekach oraz o cenach leków. Jedyną prawnie obowiązującą informacją w tym zakresie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są jednak obowiązujące akty prawne, a w zakresie informacji handlowej – oferty cenowe aptek. W zakresie informacji o lekach jedyną prawnie obowiązującą informacją o leku jest aktualna charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) oraz ulotka producenta.
Zarówno autorzy, konsultanci, jak i wydawcy niniejszej publikacji nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne błędy lub szkody związane ze stosowaniem informacji zawartych w niniejszej publikacji. W szczególności nie uwzględnia się roszczeń prawnych w odniesieniu do leków i substancji chemicznych znajdujących się obecnie w fazie badań klinicznych.
 

RODZAJE ARTYKUŁÓW
Stanowiska, zalecenia ekspertów
Na wniosek Rady Naukowej Kardiologii Inwazyjnej grupa ekspertów (zaakceptowana przez ZG AISN PTK) przygotowuje stanowisko lub zalecenia ekspertów, dotyczące wcześniej określonej problematyki. Wraz z tekstem pracy wymagane są streszczenia w języku polskim i angielskim oraz słowa kluczowe.

Artykuły oryginalne
Prace oryginalne omawiać mają wyniki własnych badań autorów. Nie ma formalnych ograniczeń co do długości tekstu pracy, ilości tabel, rycin czy pozycji piśmiennictwa. Wraz z tekstem pracy wymagane są streszczenia w języku polskim i angielskim oraz słowa kluczowe.

Projekty badań
Jednym z zasadniczych celów KI jest stanie się platformą komunikacji pomiędzy naukowcami realizującymi nowatorskie projekty badawcze w dziedzinach zainteresowania czasopisma. Stąd na łamach KI mogą być publikowane protokoły badawcze będące podstawą do prowadzonych aktualnie lub planowanych badań w oparciu o nauki podstawowe lub klinicznych. Wraz z tekstem projektu wymagane są streszczenia w języku polskim i angielskim oraz słowa kluczowe.

Artykuły poglądowe
Prace poglądowe, dotyczące ważnych zagadnień w dziedzinach zainteresowania czasopisma są publikowane przez KI. Nie ma formalnych ograniczeń co do długości tekstu pracy, ilości tabel, rycin czy pozycji piśmiennictwa. Wraz z tekstem pracy wymagane są streszczenia w języku polskim i angielskim oraz słowa kluczowe.

Opisy przypadków
Do KI można nadsyłać opisy przypadków klinicznych lub obserwacji z zakresu nauk podstawowych, przedstawiających ciekawe lub rzadkie sytuacje kliniczne czy mechanizmy leżące u podłoża chorób lub prezentujące nowe metody leczenia. Dokumentacja obrazowa wraz z opisem nie powinna zawierać plików video. Wraz z tekstem pracy wymagane są streszczenia w języku polskim i angielskim oraz słowa kluczowe.

Listy do Redakcji i artykuły redakcyjne
Listy do Redakcji muszą nawiązywać do artykułów opublikowanych w KI, a artykuły redakcyjne mogą komentować ważne doniesienia lub szczególnie istotne wydarzenia w dziedzinach zainteresowania czasopisma mające miejsce w ostatnich 6 miesiącach. Streszczenia nie są wymagane.


Przygotowanie manuskryptów

Manuskrypty należy zgłaszać wyłącznie drogą elektronicznego systemu obsługi manuskryptów, na stronie internetowej: https://journals.viamedica.pl/kardiologia_inwazyjna.

Kompletna praca powinna zawierać: imiona i nazwiska autorów wraz z afiliacją, tytuł, tytuł skrócony, streszczenie i słowa kluczowe (w językach polskim i angielskim), a także dokładny adres do korespondencji, numer telefonu i faksu oraz adres e-mailowy. Ponadto rekomendujemy aby w pracy piśmiennictwo ograniczyć do najważniejszych źródeł (ok. 30 pozycji).

Należy zastosować standardową czcionkę Times New Roman o rozmiarze 12 punktów, z zachowaniem półtora odstępu między wierszami. Manuskrypty powinny być zapisane w standardowym formacie Microsoft Word, natomiast pliki uzupełniające (ryciny, zdjęcia) w formacie *.jpg, *.tif, o rozdzielczości 300 dpi. Zdjęcia technik obrazowych można nadsyłać z krótkim opisem klinicznym.

Prace powinny zawierać aktualne informacje. W tekście pracy należy stosować wyłącznie międzynarodowe nazwy leków w ich polskim brzmieniu.

Prosimy o niezapisywanie manuskryptu w pliku *pdf. W pliku *pdf sugerujemy natomiast zapisanie oświadczenia autorów.

Artykuły powinny być zorganizowane w następujący sposób np.

Artykuły poglądowe:
Strona tytułowa (po polsku i po angielsku), Streszczenie i słowa kluczowe (po polsku i po angielsku), Wstęp, Tekst główny podzielony na podrozdziały, Wnioski, Podziękowania, Oświadczenie o konflikcie interesów, Piśmiennictwo, Lista rycin, Tabele.

Artykuły oryginalne:
Strona tytułowa (po polsku i po angielsku), Streszczenie i słowa kluczowe (po polsku i po angielsku), Wstęp, Materiały i metody, Wyniki, Dyskusja, Wnioski, Podziękowania, Oświadczenie o konflikcie interesów, Piśmiennictwo, Lista rycin, Tabele.

Opisy przypadków klinicznych:
Strona tytułowa (po polsku i po angielsku), Streszczenie i słowa kluczowe (po polsku i po angielsku), Wstęp, Tekst główny podzielony na podrozdziały, Wnioski, Podziękowania, Oświadczenie o konflikcie interesów, Piśmiennictwo, Lista rycin, Tabele.

Sekcje manuskryptu:
Strona tytułowa. Powinna zawierać: pełny tytuł pracy (polski i angielski), tytuł skrócony (polski i angielski), zawierający maksimum 60 znaków (łącznie z odstępami), imiona i nazwiska wszystkich Autorów, nazwy instytucji, z których pochodzi praca; imię i nazwisko, adres, numer telefonu, faksu i e-mail Autora odpowiedzialnego za korespondencję z Redakcją.

Streszczenie i słowa kluczowe (polskie i angielskie). Streszczenie nie powinno przekraczać 250 słów. Powinno być ustrukturyzowane i zawierać cztery akapity zatytułowane: wstęp, materiał i metody, wyniki, wnioski. Pod streszczeniem należy umieścić 3–5 słów lub wyrażeń kluczowych zgodnych z Medical Subject Headings Index Medicus.

Wstęp. Powinien prezentować aktualny stan wiedzy na dany temat, sformułowanie celu badań — wyjaśnienie, na ile jest on oryginalny.

Materiały i metody. Opis grupy badanej, użytych metod badawczych i analizy statystycznej. Procedury eksperymentalne powinny być opisane w sposób umożliwiający ich powtórzenie przez innych badaczy. Tam, gdzie to możliwe, należy podać źródło materiałów.

Wyniki. Należy przedstawić w logiczny i czytelny sposób, ułatwiający ich zrozumienie przez czytelników. Warto pamiętać, że prezentacja wyników w postaci wykresów jest bardziej czytelna niż tabele lub wyniki wymienione tylko w tekście.

Dyskusja. W dyskusji należy omówić uzyskane wyniki w kontekście wyników badań przedstawionych w literaturze światowej, uwzględniając stopień, w jakim zostały osiągnięte założone cele badawcze, na ile wyniki są oryginalne, jakie są ewentualne ograniczenia metod badawczych opisanych w pracy, jakie są możliwe mechanizmy opisanego zjawiska, jakie może być znaczenie kliniczne stwierdzonych faktów. Nie należy też powtarzać w dyskusji wyników zaprezentowanych w części Wyniki.

Wnioski. Powinny nawiązywać do celów pracy i być przedstawione szczególnie precyzyjnym językiem.

Podziękowania. Podziękowania powinny być w pierwszej kolejności skierowane do instytucji, które były źródłem wparcia w formie przekazania grantu, sprzętu lub leków prezentowanych w publikacji, a następnie do osób, które przyczyniły się do powstania pracy.

Oświadczenie o konflikcie interesów. Oświadczenie powinno zawierać pełną informację na temat możliwych konfliktów interesów (finansowych lub innych), które mogły mieć wpływ na prezentowane wyniki. W przeciwnym przypadku manuskrypt powinien być opatrzony formułą „Autorzy nie zgłaszają konfliktu interesów”.

Piśmiennictwo. Powinno zawierać wykaz wszystkich wymienionych w tekście źródeł bibliograficznych, według kolejności ukazywania się ich w pracy. Preferowany przez Redakcję styl to Vancuver. Należy podać: (a) kolejny numer pozycji, (b) nazwisko autora lub autorów i pierwsze litery imion (w przypadku liczby autorów większej niż 3 należy podać nazwiska trzech pierwszych i dodać et al., (c) tytuł pracy, tytuł czasopisma z zastosowaniem obowiązujących skrótów (patrz Index Medicus), rok, tom, numer, stronę początkową i końcową; dla osobnych pozycji książkowych tytuł oraz wydawcę, miejsce i rok wydania, (d) adres pracy według systemu DOI. Piśmiennictwo powinno być ograniczone do najważniejszych pozycji (maksymalnie 25). Odwołania do piśmiennictwa w tekście pracy prosimy umieszczać w nawiasach kwadratowych.

Uwaga: w adresie bibliograficznym pozycji piśmiennictwa można podać numer DOI (jeżeli taki jest) — umożliwi to linkowanie referencji i bezpośrednie odniesienie do właściwej strony internetowej. Przykład. Redon J, Cifkova R, Laurent S, et al. Mechanisms of hypertension in the cardiometabolic syndrome. J Hypertens. 2009; 27: 441–451. doi: 10.1097/HJH.0b013e32831e13e5.

W celu ustalenia warunków publikacji prac obszerniejszych, na przykład opracowań, skryptów, książek, prosimy o kontakt z Redakcją.

Opisy rycin. Powinny wyczerpująco, ale zwięźle opisywać informację zaprezentowaną na rycinach, nie powinny jednak powielać informacji zaprezentowanej w tekście artykułu.

Ryciny i zdjęcia. Przygotowanie rycin i zdjęć. Żadne elementy przesłanych obrazów nie powinny być modyfikowane. Poprawa jasności, kontrastu, nasycenia kolorów jest dopuszczalna, jeśli podjęte działania obejmują równomiernie cały obraz i nie zafałszowują przedstawionych danych. Redakcja zastrzega sobie prawo do poproszenia autorów o przesłanie oryginalnych plików z danymi w celu porównania rycin. Wszystkie ryciny i zdjęcia powinny zostać ponumerowane cyframi arabskimi, zatytułowane, a ich miejsce w tekście głównym być wyraźnie wskazanie. Ryciny należy przesłać w formie elektronicznej i zamieścić na końcu manuskryptu lub w oddzielnych plikach. Dopuszczalne formaty to: TIF, JPG w standardowej rozdzielczości (300 dpi w ostatecznym rozmiarze), EPS, CDR, AI. Istnieje możliwość wykorzystania innych formatów, np. PDF w wysokiej rozdzielczości, jednak nie należy korzystać formatu PPT, DOC ani PS, ponieważ nie nadają się one do dalszej obróbki graficznej. Czasopismo dopuszcza możliwość publikacji ilustracji kolorowych.

Tabele. Powinny zostać przygotowane z taką samą dbałością i uwagą jak tekst główny artykułu. Tabele należy przygotować w edytorze tekstu typu Word i ponumerować (Tabela 4, Tabela 5 itp.). Każda tabela powinna być nie większa niż na jedna stronę w orientacji pionowej. Informacje zaprezentowane w tabelach powinny uzupełniać, a nie powielać danych zaprezentowanych w artykule. Każda tabel powinna być przesłana na osobnej stronie wraz z tytułem i krótkim opisem. Wszystkie kolumny tabeli muszą być zatytułowane, a użyte skóry wyjaśnione w przypisach pod tabelą.

Nie należy zamieszczać rycin, zdjęć ani tabel w tekście. Wszystkie elementy graficzne należy umieszczać na końcu manuskryptu lub przesyłać w oddzielnych plikach (zgłoszonych jako pliku uzupełniające).

Pliki uzupełniające. Redakcja zachęca Autorów do przesyłania danych stanowiących uzupełnienie do zgłoszonego manuskryptu, przy założeniu, że artykuł sam w sobie stanowi zamkniętą całość, niezależną od plików uzupełniających. Pliki uzupełniające mogą stanowić dodatkowe ryciny, zdjęcia, tabele, zestawy danych oraz nagrania wideo. Wszystkie pliki uzupełniające muszą zostać zaakceptowane przez Redakcję i recenzentów, zanim zostaną opublikowane. Publikacja plików uzupełniających odbywa się równocześnie z publikacją artykułu podstawowego, w którym powinny być wskazane odwołania do danych w plikach uzupełniających. Po opublikowaniu artykułu treść plików uzupełniających nie może być modyfikowana.

Artykuły zgłoszone do „Kardiologii Inwazyjnej” są publikowane w formie elektronicznej oraz papierowej. Za oficjalną datę publikacji artykułu jest uważana data wydania wersji drukowanej, która jest wersją pierwotną.


Oświadczenie autorów

Zgłoszenia online

Czy masz już nazwę użytkownika i hasło dla Kardiologia Inwazyjna?

Przejdź do logowania

Potrzebujesz nazwy użytkownika i hasła?

Przejdź do rejestracji

Rejestracja i logowanie są obowiązkowe do deponowania manuskryptów online i sprawdzenia statusu zgłoszeń.

Informacje o prawach autorskich

Przesyłając manuskrypt (pracę) wraz z ilustracjami i tabelami, Autor (Autorzy) oświadcza (oświadczają), że nadesłana praca nie była wcześniej publikowana ani nie została złożona do redakcji innego czasopisma (z wyłączeniem streszczeń nieprzekraczających 400 słów). Ponadto oświadcza (oświadczają), że automatycznie i nieodpłatnie przenosi (przenoszą) na Wydawcę całość praw autorskich i praw zależnych do wydawania i rozpowszechniania nadesłanych materiałów - we wszystkich znanych i mogących powstać w przyszłości formach wydawniczych lub do innego sposobu rozpowszechniania pracy oraz na wszystkich znanych i mogących powstać w przyszłości polach eksploatacji - pod warunkiem że praca ta została zaakceptowana do publikacji i opublikowana.
Jednocześnie Autor (Autorzy) zgadza (zgadzają) się, że nie złoży (złożą) manuskryptu do publikacji gdziekolwiek i w jakimkolwiek języku bez wcześniejszej pisemnej zgody nabywcy praw autorskich, jakim jest Wydawca. Nagrodą za przesłanie artykułu jest publikacja w czasopiśmie Wydawcy.
Niezależnie od wymienionych wcześniej skutków Autor (Autorzy), w celu zwolnienia się z odpowiedzialności wobec osób trzecich, powinien (powinni) dołączyć do przesyłanego manuskryptu list przewodni, zawierający oświadczenie Autora (Autorów) potwierdzające powyższe fakty oraz że wszyscy wymienieni współautorzy wyrażają zgodę na jej publikację.
Materiały ilustracyjne poprzednio publikowane należy zaopatrzyć w pisemną zgodę Wydawcy na ponowną publikację. Do zdjęć przedstawiających osoby, które można zidentyfikować, należy dołączyć ich pisemną zgodę na publikację zdjęć.
Wszelkie ewentualne spory dotyczące publikacji będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy właściwy dla siedziby Wydawcy. Stosunki prawne łączące Wydawcę i Autora podlegają prawu polskiemu i obowiązującym Polskę konwencjom międzynarodowym. Podstawą prawną nabycia praw autorskich jest art. 921 § 3 zdanie 3 kodeksu cywilnego w związku z art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i odpowiednich konwencji międzynarodowych.