open access

Vol 4, No 4 (2009)
Original paper
Published online: 2009-06-18
Get Citation

Zawał serca u chorych bez istotnych zmian w tętnicach wieńcowych

Anna Maria Frycz-Kurek, Mariusz Gąsior, Tomasz Kurek, Marek Gierlotka, Damian Kawecki, Ewa Nowalany-Kozielska, Zbigniew Kalarus, Lech Poloński
Folia Cardiologica Excerpta 2009;4(4):232-238.

open access

Vol 4, No 4 (2009)
Original Papers
Published online: 2009-06-18

Abstract

Wstęp: Zawał serca u chorych bez istotnych zmian w tętnicach wieńcowych to zagadnienie złożone, o nie do końca wyjaśnionej etiologii, nierzadko przysparzające wielu problemów diagnostycznych. W piśmiennictwie istnieje niewiele danych dotyczących problemu zawału serca z prawidłowym obrazem tętnic wieńcowych oraz odległego rokowania. Celami niniejszej pracy były: określenie odsetka chorych z zawałem serca bez istotnych zmian w tętnicach wieńcowych kierowanych do leczenia inwazyjnego; porównawcza ocena kurczliwości lewej komory w obserwacji wewnątrzszpitalnej i odległej, a także ocena częstości występowania niekorzystnych zdarzeń sercowo-naczyniowych w obserwacji wewnątrzszpitalnej i odległej. Metody: W okresie od stycznia 2002 roku do września 2006 roku przyjęto do szpitala 5673 chorych z zawałem serca z uniesieniem odcinka ST (STEMI) i bez uniesienia odcinka ST (NSTEMI), u których wykonano koronarografię. U 122 osób nie stwierdzono istotnych angiograficznie zmian w tętnicach wieńcowych. Grupę tę poddano dalszej analizie, oceniając parametry kliniczne, echokardiograficzne, przebiegu wewnątrzszpitalnego oraz obserwacji odległej.
Wyniki: Wyodrębniona grupa 122 chorych stanowiła 2,15% wszystkich pacjentów leczonych w tym okresie z powodu zawału serca. Średni wiek chorych wynosił 47 lat, większość stanowili mężczyźni. Spośród czynników ryzyka choroby wieńcowej stosunkowo często występowały nadciśnienie tętnicze (50%) oraz nadwaga i otyłość (67%). U prawie 40% badanej populacji incydent bólu w klatce piersiowej oraz wzrostu stężenia enzymów martwicy mięśnia sercowego w surowicy krwi był poprzedzony infekcją górnych dróg oddechowych, a u ponad 90% chorych dolegliwości wystąpiły pierwszy raz w życiu. Analizując frakcję wyrzutową lewej komory w okresie wewnątrzszpitalnym i w obserwacji odległej, stwierdzono jej znamienny wzrost z 50,9% do 55,8% (p < 0,0001). Poprawę frakcji wyrzutowej zaobserwowano u ponad połowy chorych (61%), a u 10% doszło do jej pogorszenia. Niezależnym czynnikiem wpływającym na poprawę frakcji wyrzutowej lewej komory w obserwacji odległej jest jej obniżona wartość w ocenie echokardiograficznej w trakcie hospitalizacji. Śmiertelność w obserwacji odległej (śr. 31 miesięcy) wyniosła 7,37%; 19 chorych (15,57%) ponownie hospitalizowano z przyczyn kardiologicznych, a u 3 pacjentów rozpoznano zawał serca.
Wnioski: U niewielkiego odsetka chorych z klinicznymi, elektrokardiograficznymi i laboratoryjnymi cechami zawału serca tętnice wieńcowe nie wykazują istotnych zmian. Upośledzona w okresie wewnątrzszpitalnym frakcja wyrzutowa lewej komory u większości chorych się poprawia. Odległe rokowanie chorych jest dobre.

Abstract

Wstęp: Zawał serca u chorych bez istotnych zmian w tętnicach wieńcowych to zagadnienie złożone, o nie do końca wyjaśnionej etiologii, nierzadko przysparzające wielu problemów diagnostycznych. W piśmiennictwie istnieje niewiele danych dotyczących problemu zawału serca z prawidłowym obrazem tętnic wieńcowych oraz odległego rokowania. Celami niniejszej pracy były: określenie odsetka chorych z zawałem serca bez istotnych zmian w tętnicach wieńcowych kierowanych do leczenia inwazyjnego; porównawcza ocena kurczliwości lewej komory w obserwacji wewnątrzszpitalnej i odległej, a także ocena częstości występowania niekorzystnych zdarzeń sercowo-naczyniowych w obserwacji wewnątrzszpitalnej i odległej. Metody: W okresie od stycznia 2002 roku do września 2006 roku przyjęto do szpitala 5673 chorych z zawałem serca z uniesieniem odcinka ST (STEMI) i bez uniesienia odcinka ST (NSTEMI), u których wykonano koronarografię. U 122 osób nie stwierdzono istotnych angiograficznie zmian w tętnicach wieńcowych. Grupę tę poddano dalszej analizie, oceniając parametry kliniczne, echokardiograficzne, przebiegu wewnątrzszpitalnego oraz obserwacji odległej.
Wyniki: Wyodrębniona grupa 122 chorych stanowiła 2,15% wszystkich pacjentów leczonych w tym okresie z powodu zawału serca. Średni wiek chorych wynosił 47 lat, większość stanowili mężczyźni. Spośród czynników ryzyka choroby wieńcowej stosunkowo często występowały nadciśnienie tętnicze (50%) oraz nadwaga i otyłość (67%). U prawie 40% badanej populacji incydent bólu w klatce piersiowej oraz wzrostu stężenia enzymów martwicy mięśnia sercowego w surowicy krwi był poprzedzony infekcją górnych dróg oddechowych, a u ponad 90% chorych dolegliwości wystąpiły pierwszy raz w życiu. Analizując frakcję wyrzutową lewej komory w okresie wewnątrzszpitalnym i w obserwacji odległej, stwierdzono jej znamienny wzrost z 50,9% do 55,8% (p < 0,0001). Poprawę frakcji wyrzutowej zaobserwowano u ponad połowy chorych (61%), a u 10% doszło do jej pogorszenia. Niezależnym czynnikiem wpływającym na poprawę frakcji wyrzutowej lewej komory w obserwacji odległej jest jej obniżona wartość w ocenie echokardiograficznej w trakcie hospitalizacji. Śmiertelność w obserwacji odległej (śr. 31 miesięcy) wyniosła 7,37%; 19 chorych (15,57%) ponownie hospitalizowano z przyczyn kardiologicznych, a u 3 pacjentów rozpoznano zawał serca.
Wnioski: U niewielkiego odsetka chorych z klinicznymi, elektrokardiograficznymi i laboratoryjnymi cechami zawału serca tętnice wieńcowe nie wykazują istotnych zmian. Upośledzona w okresie wewnątrzszpitalnym frakcja wyrzutowa lewej komory u większości chorych się poprawia. Odległe rokowanie chorych jest dobre.
Get Citation

Keywords

zawał serca bez istotnych angiograficznie zmian w tętnicach wieńcowych; frakcja wyrzutowa lewej komory; koronarografia

About this article
Title

Zawał serca u chorych bez istotnych zmian w tętnicach wieńcowych

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 4, No 4 (2009)

Article type

Original paper

Pages

232-238

Published online

2009-06-18

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 2009;4(4):232-238.

Keywords

zawał serca bez istotnych angiograficznie zmian w tętnicach wieńcowych
frakcja wyrzutowa lewej komory
koronarografia

Authors

Anna Maria Frycz-Kurek
Mariusz Gąsior
Tomasz Kurek
Marek Gierlotka
Damian Kawecki
Ewa Nowalany-Kozielska
Zbigniew Kalarus
Lech Poloński

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl