Tom 2, Nr 5 (2016)
Praca badawcza (oryginalna)
Opublikowany online: 2017-02-03

dostęp otwarty

Wyświetlenia strony 961
Wyświetlenia/pobrania artykułu 3434

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Związek między cukrzycą ciążową u matki a zaburzeniami ze spektrum autyzmu u potomstwa

Michał Kania, Katarzyna Herbut, Aleksandra Dybała, Patrycja Linowska, Maciej Małecki, Elżbieta Kozek
Diabetologia Praktyczna 2016;2(5):170-175.

Streszczenie

Wstęp. Istnieją dane wskazujące na związek między występowaniem cukrzycy przedciążowej u matki a ryzykiem zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD) u dziecka. Mniej jest dostępnych informacji dotyczących wpływu cukrzycy po raz pierwszy rozpoznanej w czasie ciąży (GDM) na ryzyko ASD. Badanie przeprowadzono w celu oceny częstości występowania ASD u dzieci matek, u których rozpoznano GDM.

Materiał i metody. Autorzy przeanalizowali dokumentację medyczną pacjentek z GDM (947 kobiet, 1007 dzieci w wieku 4–16 lat) leczonych w Klinice Chorób Metabolicznych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie w latach 1999–2011. Przeprowadzili również wywiad telefoniczny w celu zebrania danych klinicznych oraz informacji na temat parametrów biochemicznych. Wykonano test istotności, opierając się na rozkładzie dwumianowym prawdopodobieństwa w celu ustalenia, czy częstość występowania ASD u dzieci matek z GDM różniła się od dostępnych danych epidemiologicznych dotyczących ogólnej populacji polskich dzieci w wieku 0–18 lat. Sprawdzono również, czy istnieją inne istotne czynniki różnicujące matki z GDM w zależności od występowania ASD u ich potomstwa.

Wyniki. Częstość występowania ASD u dzieci kobiet z GDM uczestniczących w badaniu autorów (8/1007) była wyższa niż w populacji polskich dzieci w wieku 0–18 (17,6/10 000; p = 0,0004). Stwierdzono, że w grupie matek dzieci z ASD przedciążowe mediany wartości wskaźnika BMI (20,862 vs. 23,529), SBP (110 mm Hg vs. 120 mm Hg) i DBP (70 mm Hg vs. 80 mm Hg) były niższe niż w grupie matek, u których dzieci nie rozpoznano ASD (odpowiednio p = 0,0349; p = 0,0149 i p = 0,0306). Urodzeniowa masa ciała dzieci z ASD była istotnie wyższa niż w przypadku dzieci bez ASD (3695 g vs. 3320 g; p = 0,0482).

Wnioski. Częstość występowania ASD jest wyższa u dzieci matek z GDM niż w populacji ogólnej. Badanie potencjalnych czynników ryzyka ma podstawowe znaczenie dla lepszego zrozumienia tego zjawiska i ustalenia, jak mu zapobiec.