Zgłoszenia


Wytyczne dla autorów

ZASADY EDYCJI ORAZ INFORMACJE OGÓLNE

„Diabetologia Praktyczna” jest czasopismem wydawanym na podstawie wersji anglojęzycznej „Clinical Diabetology”. W czasopiśmie publikowane są streszczenia prac oraz tłumaczenia artykułów z wersji pierwotnej, a także inne materiały o charakterze edukacyjnym.

W czasopiśmie „Diabetologia Praktyczna” ukazują się tłumaczenia prac, które zostały opublikowane w języku angielskim w czasopiśmie „Clinical Diabetology”, oraz prace oryginalne w języku polskim, które przeszły pozytywnie proces recenzji. Zdeponowanie manuskryptu do "Diabetologii Praktycznej" możliwe jest w zakładce "Zdeponuj artykuł".


Manuskrypty powinny być przygotowane według wytycznych opisanych poniżej.

Przygotowanie manuskryptu
Manuskrypt powinien być napisany w prosty, zwięzły sposób, z uwzględnieniem zasad gramatyki i ortografii oraz w ramach limitów słów przewidzianych dla poszczególnych typów artykułów przedstawionych poniżej. Artykuł powinien być napisany w standardowym edytorze tekstu (np. Microsoft Word), czcionką Times New Roman rozmiar 12, z podwójnymi odstępami między wierszami i zapisany w formacie pliku .doc/.docx, .rtf. Tekst nie powinien być w żadne sposób formatowany. Litery alfabetu greckiego oraz znaki specjalne mogą być wstawiane w tekście jednie jako symbole. Nie wolno używać czcionki „Symbol” ponieważ znaki w ten sposób wprowadzone mogą zostać utracone w procesie redagowania. Nie należy stosować podkreśleń, a przypisy powinny być używane tylko tam, gdzie są konieczne.  W przypadku korzystania z przypisów, należy je ponumerować i zamieści w stopce na stosownej stronie manuskryptu. Wszystkie miary i wagi powinny być wyrażone w systemie metrycznym (SI).  Należy przyłożyć szczególną wagę do rzetelnej analizy danych i testów statystycznych prezentowanych w artykule. Skróty, pochodzące od słów angielskich, wraz z rozwinięciem należy podać w nawiasie za skracanym określeniem przy pierwszym jego wystąpieniu w tekście. Należy unikać skrótów nieakceptowanych przez międzynarodowe grupy ekspertów.

Artykuły należy przygotować przestrzegając następujących limitów:

Typ artykułu

Liczba słów*

Liczba pozycji bibliografii

Liczba rycin i tabel**

Artykuły oryginalne

3000

30

8

Artykuły poglądowe

6000

100

6

Opisy przypadków

1500

15

6

Krótkie doniesienia

1000

6

2

Nowości przemysły farmaceutycznego

1000

6

2

Od Redakcji

500

   

Listy do redakcji

500

   

 *Z wyłączeniem stron tytułowych, opisów rycin i bibliografii

**Łącznie z plikami uzupełniającymi

Artykuły powinny być zorganizowane w następujący sposób:

Artykuły poglądowe
Strona tytułowa (po polsku i po angielsku)
Streszczenie i słowa kluczowe (po polsku i po angielsku)
Wstęp
Tekst główny  podzielony na podrozdziały
Wnioski
Podziękowania
Oświadczenie o konflikcie interesów
Lista stosowanych skrótów
Bibliografia
Lista rycin
Tabele

Artykuły oryginalne (full and short)
Strona tytułowa (Polish and English)
Streszczenie i słowa kluczowe(Polish and English)
Wstęp
Materiały i Metody
Wyniki
Dyskusja
Wnioski
Podziękowania
Oświadczenie o konflikcie interesów
Lista stosowanych skrótów
Bibliografia
Lista rycin
Tabele

Przypadki kliniczne
Strona tytułowa (Polish and English)
Streszczenie i słowa kluczowe (Polish and English)
Wstęp
Tekst główny  podzielony na podrozdziały
Wnioski
Podziękowania
Oświadczenie o konflikcie interesów
Lista stosowanych skrótów
Bibliografia
Lista rycin
Tabele

Sekcje manuskryptu

Strona tytułowa. Powinna zawierać: pełny tytuł pracy (polski i/lub angielski), tytuł skrócony (polski i/lub angielski), zawierający maksimum 60 znaków (łącznie z odstępami), imiona i nazwiska wszystkich Autorów, nazwy instytucji, z których pochodzi praca; imię i nazwisko, adres, numer telefonu, faksu i e-mail Autora odpowiedzialnego za korespondencję z Redakcją.

Streszczenie i słowa kluczowe (polskie i angielskie). Streszczenie nie powinno przekraczać 400 słów. Powinno być ustrukturyzowane i zawierać cztery akapity zatytułowane: wstęp, materiał i metody, wyniki, wnioski. Pod streszczeniem należy umieścić 5 - 7 słów lub wyrażeń kluczowych zgodnych z Medical Subject Headings Index Medicus.

Wstęp: powinien prezentować aktualny stan wiedzy na dany temat, sformułowanie celu badań - wyjaśnienie, na ile jest on oryginalny.

Materiały i metody: opis grupy badanej, użytych metod badawczych i analizy statystycznej. Procedury eksperymentalne powinny być opisane w sposób umożliwiający ich powtórzenie przez innych badaczy. Tam, gdzie to możliwe należy podać źródło materiałów.

Wyniki: należy przedstawić w logiczny i czytelny sposób, ułatwiający ich zrozumienie przez czytelników. Warto pamiętać, że prezentacja wyników w postaci wykresów jest bardziej czytelna niż tabele lub wyniki wymienione tylko w tekście.

Dyskusja: W dyskusji należy omówić uzyskane wyniki w kontekście wyników badań przedstawionych w literaturze światowej uwzględniając stopień w jakim zostały osiągnięte założone cele badawcze, na ile wyniki są oryginalne, jakie są ewentualne ograniczenia metod badawczych opisanych w pracy, jakie są możliwe mechanizmy opisanego zjawiska, jakie może być znaczenie kliniczne stwierdzonych faktów. Nie należy też powtarzać w dyskusji wyników zaprezentowanych w części Wyniki.

Wnioski: powinny nawiązywać do celów pracy i być przedstawione szczególnie precyzyjnym językiem.

Podziękowania: Podziękowania powinny być w pierwszej kolejności skierowane do instytucji, które były źródłem wparcia w formie przekazania grantu, sprzętu lub leków prezentowanych w publikacji, a następnie do osób, które przyczyniły się do powstania pracy.

Oświadczenie o konflikcie interesów: Oświadczenie powinno zawierać pełną informację na temat możliwych konfliktów interesów (finansowych lub innych), które mogły mieć wpływ na prezentowane wyniki. W przeciwnym przypadku manuskrypt powinien być opatrzony formułą „Autorzy nie zgłaszają konfliktu interesów”.

Lista stosowanych skrótów: Autorzy powinni wskazać wszystkie niestandardowe skróty przy ich pierwszym pojawieniu się z treści artykułu oraz zamieści na końcu pełną listę sortowanych skrótów. Standardowe skóry wykorzystane w tekście nie muszą być zawarte na liście skrótów.

Piśmiennictwo: Autorzy muszą zapewnić poprawność danych w pozycjach bibliograficznych, jak również zagwarantować, ze wszystkie pozycje bibliograficzne w spisie mają swoje odnośniki w tekście i odwrotnie. Obowiązuje kolejność cytowań zgodnie z kolejnością podawania pozycji w manuskrypcie. Stosowany styl bibliograficzny to styl NLM/Index Medicus (http://www.nlm.nih.gov/bsd/policy/cit_format.html).

Piśmiennictwo powinno zawierać wykaz wszystkich wymienionych w tekście źródeł bibliograficznych, według kolejności ukazywania się ich w pracy. Należy podać: (a) kolejny numer pozycji, (b) nazwisko autora lub autorów i pierwsze litery imion (w przypadku liczby autorów większej niż 3 należy podać nazwiska trzech pierwszych i dodać et al., (c) tytuł pracy, tytuł czasopisma z zastosowaniem obowiązujących skrótów (patrz Index Medicus), rok, tom, numer, stronę początkową i końcową; dla osobnych pozycji książkowych tytuł oraz wydawcę, miejsce i rok wydania, (d) adres pracy według systemu DOI. Odwołania do piśmiennictwa w tekście pracy prosimy umieszczać w nawiasach kwadratowych.

Uwaga: w adresie bibliograficznym pozycji piśmiennictwa należy podać numer DOI (jeżeli taki jest) — umożliwi to linkowanie referencji i bezpośrednie odniesienie do właściwej strony internetowej. Przykład: Redon J, Cifkova R, Laurent S, et al. Mechanisms of hypertension in the cardiometabolic syndrome. J Hypertens. 2009; 27(3): 441–451, doi: 10.1097/HJH.0b013e32831e13e5.

Przykłady innych możliwych cytowań dostępne są na stronie NLM http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html.

Opisy rycin: powinny wyczerpującą, ale zwięźle opisywać informację zaprezentowaną na rycinach, nie powinny jednak powielać informacji zaprezentowanej w tekście artykułu. Tytuł ryciny powinien być zamieszczony w pierwszej linii opisu.

Ryciny i zdjęcia Żadne element przesłanych obrazów nie powinny być modyfikowane. Poprawa jasności, kontrastu, nasycenia kolorów jest dopuszczalna, jeśli podjęte działania obejmują równomiernie cały obraz i nie zafałszowują przedstawionych danych. Redakcja zastrzega sobie prawo do poproszenia autorów o przesłanie oryginalnych plików z danymi w celu porównania rycin.Wszystkie ryciny i zdjęcia powinny zostać ponumerowane cyframi  arabskimi, zatytułowane, a ich miejsce w tekście głównym być wyraźnie wskazanie. Ryciny należy przesłać w formie elektronicznej i zamieszczone na końcu manuskrypty lub w oddzielnych plikach. Dopuszczalne formaty to: TIF w standardowej rozdzielczości (300 dpi dla zdjęć, 600 dpi dla rycin), EPS, CDR, AI wyskalowane do ostatecznych rozmiarów druku. Istnieje możliwość wykorzystania innych formatów, jednak nie należy korzystać  formatu PDF, JPG, PPT, lub PS, ponieważ nie nadają się one do dalszej obróbki graficznej. Czasopismo dopuszcza możliwość publikacji ilustracji kolorowych. Jednak w przypadku wydania artykułu w formie drukowanej autor jest zobowiązany do pokrycia kosztów druku składek z kolorowymi ilustracjami w kwocie 100 euro.

Tabele: powinny zostać przygotowane z taka samą dbałością I uwagą jak tekst główny artykułu. Tabele należy przygotować w edytorze tekstu typu Word i ponumerować (Tabela  4, Tabela 5, etc.). Każda tabela powinna być nie większa niż na jedna stronę w orientacji pionowej. Informacje zaprezentowane w tabelach powinny uzupełniać, a nie powielać danych zaprezentowanych w artykule. Każda tabel powinna być przesłana na osobnej stronie wraz z tytułem i krótkim opisem zamieszczonym nad tabelą. Wszystkie kolumny tabeli muszą być zatytułowane, a użyte skóry wyjaśnione w przypisach pod tabelą. Nie należy zamieszczać rycin, zdjęć ani tabel w tekście. Wszystkie elementy graficzne należy umieszczać na końcu manuskryptu lub przesyłać w oddzielnych plikach (zgłoszonych jako pliku uzupełniające).

Pliki video. Redakcja zachęca autorów do przesyłana nagrań video uzupełniających treść artykułu. Pliki video są publikowane na stronie www czasopisma, a za publikację nie jest pobierana żadna opłata.

Przygotowując plik video, należy zwrócić szczególną uwagę na następujące elementy:

Narracja powinna być w języku angielskim. Możliwe jest jednak przesłanie dodatkowego nagrania z narracją w innym języku. Narrator nie musi być jednym ze współautorów artykułu. Plik video nie powinien być większy niż 30 MB. Autorzy ponoszą pełną odpowiedzialność za przesłane nagrania. Nagrania powinny być dostarczone w wersji ostatecznej do publikacji, gdyż nie będzie ona poddawana edycji przez Redakcję czasopisma ani Wydawcę.  Wszystkie artykułu muszą zostać zaakceptowane przez Redaktora Naczelnego oraz Wydawcę.

Pliki uzupełniające. Redakcja zachęca autorów do przesyłania danych stanowiących uzupełnienie do zgłoszonego manuskryptu, przy założeniu, że artykuł sam w sobie stanowi zamkniętą całość, niezależną od plików uzupełniających. Pliki uzupełniające mogą stanowić dodatkowe ryciny, zdjęcia, tabele, zestawy danych oraz nagrania video. Wszystkie pliki uzupełniające muszą zostać zaakceptowane przez Redakcję i recenzentów zanim zostaną opublikowane. Publikacja plików uzupełniających odbywa się równocześnie z artykułem podstawowym, a którym powinny być wskazane odwołania do danych w plikach uzupełniających. Po opublikowaniu artykułu treść plików uzupełniających nie może być modyfikowana

Polityka prywatności

Nazwiska i adresy e-mail wprowadzane do serwisu manuskryptowego tego czasopisma będą wykorzystywane wyłącznie do wyżej wymienionych celów i nie będą udostępniane do innych celów.

Dane kontaktowe

Wydawnictwo Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80-180 Gdańsk, tel. (048 58) 3209494, fax (048 58) 3209460, izabela.siemaszko@viamedica.pl


Oświadczenie autorów

Zgłoszenia online

Czy masz już nazwę użytkownika i hasło dla Diabetologia Praktyczna?

Przejdź do logowania

Potrzebujesz nazwy użytkownika i hasła?

Przejdź do rejestracji

Rejestracja i logowanie są obowiązkowe do deponowania manuskryptów online i sprawdzenia statusu zgłoszeń.

Informacje o prawach autorskich

Wypełniając formularz zgłoszeniowy na stronie www, autorzy oświadczają, że automatycznie i nieodpłatnie przenoszą na Wydawnictwo Via Medica całość praw autorskich i praw zależnych do wydawania i rozpowszechniania nadesłanych materiałów we wszystkich znanych i mogących powstać w przyszłości formach wydawniczych lub do innego sposobu rozpowszechniania pracy oraz na wszystkich znanych i mogących powstać w przyszłości polach eksploatacji — pod warunkiem, że praca ta została zaakceptowana do publikacji i opublikowana. Jednocześnie autorzy zgadzają się, że nie złożą manuskryptu do publikacji gdziekolwiek i w jakimkolwiek języku bez wcześniejszej pisemnej zgody nabywcy praw autorskich, jakim jest Via Medica.

Wszelkie ewentualne spory dotyczące publikacji rozstrzygane będą przez Sąd Rejonowy właściwy dla siedziby Wydawnictwa. Stosunki prawne łączące Wydawnictwo i autora podlegają prawu polskiemu i obowiązującym Polskę konwencjom międzynarodowym. Podstawą prawną nabycia praw autorskich jest art. 921 § 3 zdanie 3. kodeksu cywilnego w związku z art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i odpowiednich konwencji międzynarodowych.

Polityka prywatności

Nazwiska i adresy e-mail wprowadzane do serwisu tego czasopisma będą wykorzystywane wyłącznie do wyżej wymienionych celów i nie będą udostępniane do innych celów.