English Polski
Vol 19 (2021): Continuous Publishing
Research paper
Published online: 2021-05-31

open access

Page views 4040
Article views/downloads 643
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Kwestionariusz Nadseksualizacji - polska adaptacja metody

Katarzyna Szymczak1, Iwona Lidia Janicka1
Seksuologia Polska 2021;19.

Abstract

Wstęp: Seksualność wkracza w pozaintymne obszary życia człowieka. Wiąże się z kreowaniem obrazu własnej osoby i ujawnia w relacjach społecznych i komunikacji. Przypisywanie seksualności szczególnego znaczenia przez współczesnych, zwłaszcza młodych, dorosłych uzasadnia potrzebę badania nadseksualizacji. Pomiar tego zjawiska wymagał przeprowadzenia adaptacji Adult Oversexualization Questionnaire (AOQ), do warunków polskich. Materiał i metody: W artykule przedstawiono kolejne etapy adaptacji Kwestionariusza nadmiernej seksualizacji dorosłych -AOQ [1]. Dokonano oceny jego właściwości psychometrycznych w badaniach, które objęły 1945 osób dorosłych w wieku od 18 do 44 lat (M = 20; SD = 2,82). Wyniki: Przeprowadzone analizy wykazały, że polski Kwestionariusza Nasdseksualizacji jest narzędziem trafnym i rzetelnym. Obejmuje 15 pozycji, które mierzą trzy czynniki: uwodzenie, seksualizowany język i seksualizowany wygląd. Wniosek: Kwestionariusza Nasdseksualizacji spełnia wymagane kryteria i może być stosowany w badaniach naukowych.

Article available in PDF format

View PDF (Polish) Download PDF file

References

 1. Brassard A., Houde F., Caouette C., Lussier Y., & de Pierrepont C. Validation of a new questionnaire assessing adult oversexualization among emerging adults. Manuscript submitted for publication 2016. (udostępniony przez A. Bassard).
 2. Nomejko A, Dolinska-Zygmunt G. Satysfakcja seksualna kobiet i mężczyzn w okresie wczesnej, średniej i późnej dorosłości - uwarunkowania psychospołeczne. Wydawnictwo Impuls, Kraków 2019.
 3. Bancroft J. Seksualność człowieka. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2010.
 4. Izdebski Z. Seksualność Polaków na początku XXI wieku. Studium badawcze Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielońskiego, Kraków 2012.
 5. Izdebski Z, Ostrowska A. Seks po polsku. Zachowania Seksualne jako element stylu życia Polaków. Muza, Warszawa 2003.
 6. Mottier V. Sexuality: A Very Short Introduction. Oxford University Press, Oxford, New York 2008.
 7. Furnham A, Badmin N, Sneade I. Body image dissatisfaction: gender differences in eating attitudes, self-esteem, and reasons for exercise. J Psychol. 2002; 136(6): 581–596.
 8. American Psychological Association. Report of the APA Task Force on the sexualisa-tion of Girls. DC: APA, Washington 2007.
 9. Arnett JJ. Emerging adulthood. A theory of development from the late teens through the twenties. Am Psychol. 2000; 55(5): 469–480.
 10. Arnett J. Emerging Adulthood: The Winding Road From the Late Teens Through the Twenties. Oxford University Press, New York 2015.
 11. Brassard A, Dupuy E, Bergeron S, et al. Attachment insecurities and women's sexual function and satisfaction: the mediating roles of sexual self-esteem, sexual anxiety, and sexual assertiveness. J Sex Res. 2015; 52(1): 110–119.
 12. Brassard A, Perron-Laplante J, Lachapelle É, et al. Oversexualization among emerging adults: Preliminary associations with romantic attachment and intimacy. The Canadian Journal of Human Sexuality. 2018: 1–12.
 13. Plopa M. Kwestionariusz Satysfakcji Seksualnej. Polskie Forum Psychologiczne. 2017; 22(4): 519–543.
 14. Studenski R. Psychologiczne, kulturowe i biologiczne determinanty zachowań ryzykownych. Kolokwia Psychologiczne. 2000; 8: 157–172.
 15. Zuckerman M. Sensation Seeking and Risk Taking. Emotions in Personality and Psychopathology. 1979: 161–197.
 16. Lew-Starowicz Z, Waszyńska K. Przemiany seksualności w społeczeństwie współczesnym: Teoria i rzeczywistość. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2014.
 17. Kaiser H. An index of factorial simplicity. Psychometrika. 1974; 39(1): 31–36.
 18. Thompson B. Exploratory and Confirmatory Factor Analysis. Understanding Concepts and Applications. Third Printing. DC: American Psychological Association, Washington 2008.
 19. Byrne BM. Structural equation modeling with AMOS, basic concepts, applications and programming. Routiedge, New York London 2010.
 20. Hooper D, Coughlan J, Mullen MR. Structural Equation Modelling: Guidelines for Determining Model Fit. Electronic Journal of Business Research Methods. 2008; 6(1): 53–60.
 21. Simon W, Gagnon JH. Sexual scripts: permanence and change. Arch Sex Behav. 1986; 15(2): 97–120.
 22. Holmberg D, Blair KL. Sexual desire, communication, satisfaction, and preferences of men and women in same-sex versus mixed-sex relationships. J Sex Res. 2009; 46(1): 57–66.
 23. Janicka I, Cieślak M. Satysfakcja seksualna i jej znaczenie w bliskich związ-kach emocjonalnych. Polskie Forum Psychologiczne. 2020; 4: 389–405.
 24. Liberacka-Dwojak M, Izdebski P. Psychospołeczne wyznaczniki komunikacji seksualnej: przegląd badań. Seksuologia Polska. 2021; 19: 2–12.
 25. Da Silva Mendes JC, Pereira HM. Monogamy and Marital Adjustment: A Study of Same Sex Couples and Different Sex Couples. Psychology, Community & Health 2013. 2013; 2(1): 1–19.
 26. Goldberg AE, Smith JZ, Kashy DA. Preadoptive factors predicting lesbian, gay, and heterosexual couples' relationship quality across the transition to adoptive parenthood. J Fam Psychol. 2010; 24(3): 221–232.
 27. Huebner DM, Mandic CG, Mackaronis JE, et al. The impact of parenting on gay male couples' relationships, sexuality, and HIV risk. Couple Family Psychol. 2012; 1(2): 106–119.
 28. Balsam KF, Beauchaine TP, Rothblum ED, et al. Three-year follow-up of same-sex couples who had civil unions in Vermont, same-sex couples not in civil unions, and heterosexual married couples. Dev Psychol. 2008; 44(1): 102–116.
 29. Blais M, Raymond S, Manseau H, et al. La sexualité des jeunes Québécois et Canadiens. Regard critique sur le concept d’« hypersexualisation ». Globe. 2011; 12(2): 23–46.Journal of Sexual and Mental Health