English Polski
Vol 19 (2021): Continuous Publishing
Research paper
Published online: 2021-11-02

open access

Page views 3570
Article views/downloads 455
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Edukacja seksualna a ocena własnego ciała w populacji kobiet we wczesnej dorosłości

Maja Em-Kamieniec1, Martyna Kaźmierska1, Magdalena Gawrych1
Seksuologia Polska 2021;19.

Abstract

Celem pracy było sprawdzenie zależności między oceną własnego ciała a: (1) braniem udziału w formalnych zajęciach z zakresu edukacji seksualnej w przeszłości oraz (2) subiektywną oceną wiedzy z zakresu seksualności wśród kobiet we wczesnej dorosłości. W celu sprawdzenia zależności zbadano 159 kobiet w wieku od 18 do 35 lat. Ankieta, składająca się z metryczki (obejmującej płeć, wiek, aktualną aktywność seksualną, udział w formalnych zajęciach z zakresu edukacji seksualnej w przeszłości, aktywność związaną z poszukiwaniem dodatkowych informacji z zakresu seksualności w przeszłości oraz indywidualną ocenę własnej wiedzy z tegoż zakresu), a także Skali Oceny Ciała (Body Esteem Scale; Franzoi, Shields, 1984) obejmującej 35 pozycji związanych z ciałem i składającej się w wersji dla kobiet z podskal: Atrakcyjność Seksualna, Kontrola Wagi, Kondycja Fizyczna). Do każdej pozycji badane musiały ustosunkować się na pięciostopniowej skali Likerta, gdzie 1 oznaczało „mam silnie negatywne odczucia”, a 5 - „mam mocno pozytywne odczucia”. Badanie przeprowadzono online, zamieszczając ankietę na platformie MS Forms. Wykazano istotny statystycznie związek pomiędzy odebraniem edukacji seksualnej w przeszłości a postrzeganiem własnej kondycji fizycznej wśród kobiet. Analizy wykazały również istnienie związku między subiektywną oceną własnej wiedzy z zakresu seksualności a oceną własnej atrakcyjności seksualnej, a także postrzeganiem tych elementów ciała, które można zmienić poprzez zastosowanie ćwiczeń fizycznych lub diet. Dodatkowo, wykazano istotnie statystyczny związek między oceną własnej wiedzy z zakresu seksualności a ogólną oceną własnego ciała.

Article available in PDF format

View PDF (Polish) Download PDF file

References

 1. WHO Regional Office for Europe and BZgA. Standards for Sexuality Education in Europe: A framework for policy makers, education and health authorities and specialists. 2010, Cologne. https://www.bzga-whocc.de/fileadmin/user_upload/WHO_BZgA_Standards_English.pdf (28.06.2021).
 2. WHO. Defining sexual health. Report of a technical consultation on sexual health, 28–31 January 2002. 2006; Geneva. https://www.who.int/reproductivehealth/publications/sexual_health/defining_sexual_health.pdf?ua=1 (28.06.2021).
 3. International Planned Parenthood Federation. Sexual rights: an IPPF declaration. 2008; IPPF: London. https://www.ippf.org/NR/rdonlyres/9EAD697C-1C7D-4EF6-AA2A-6D4D0A13A108/0/SexualRightsIPPFDeclaration.pdf (28.06.2021).
 4. Goldfarb ES, Lieberman LD. Three Decades of Research: The Case for Comprehensive Sex Education. J Adolesc Health. 2021; 68(1): 13–27.
 5. Kater KJ, Rohwer J, Londre K. Evaluation of an upper elementary school program to prevent body image, eating, and weight concerns. J Sch Health. 2002; 72(5): 199–204.
 6. McCabe MP, Ricciardelli LA, Karantzas G. Impact of a healthy body image program among adolescent boys on body image, negative affect, and body change strategies. Body Image. 2010; 7(2): 117–123.
 7. Halliwell E, Yager Z, Paraskeva N, et al. Body Image in Primary Schools: A pilot evaluation of a primary school intervention program designed by teachers to improve children's body satisfaction. Body Image. 2016; 19: 133–141.
 8. Gillen M, Lefkowitz E, Shearer C. Does Body Image Play a Role in Risky Sexual Behavior and Attitudes? Journal of Youth and Adolescence. 2006; 35(2): 230–242.
 9. Merianos A, King K, Vidourek R. Body Image Satisfaction and Involvement in Risky Sexual Behaviors Among University Students. Sexuality & Culture. 2013; 17(4): 617–630.
 10. Ricciardelli L, McCabe M. Children's body image concerns and eating disturbance. Clinical Psychology Review. 2001; 21(3): 325–344.
 11. Głębocka A, Kulbata J. Wizerunek ciała: Portret Polek. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2005 : Opole.
 12. Banfield SS, McCabe MP. An evaluation of the construct of body image. Adolescence. 2002; 37(146): 373–393.
 13. Borzucka-Sitkiewicz K. Kształtowanie pozytywnego wizerunku ciała jako element profilaktyki zaburzeń zdrowia somatycznego i psychospołecznego. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, 2013 : 55–78.
 14. Myers P, Biocca F. The Elastic Body Image: The Effect of Television Advertising and Programming on Body Image Distortions in Young Women. Journal of Communication. 2006; 42(3): 108–133.
 15. Chrisler J. Feminist Psychology and the “Body Problem”. Psychology of Women Quarterly. 2011; 35(4): 648–654.
 16. Winter VR, Ward M, Pilgrim S, et al. Want to improve sexual health education for girls? Include body image. American Journal of Sexuality Education. 2019; 14(2): 152–164.
 17. Nitsch K, Prajs E, Kurpisz J, et al. Obraz ciała i jego zaburzenia. Aspekty teoretyczne wybranych jednostek psychopatologicznych. Psychiatria i Psychologia Kliniczna. 2012; 12(3): 176S–182S.
 18. Mirucka, B. Poszukiwanie znaczenia cielesności i ja cielesnego. Przegląd Psychologiczny. 2003; 46(2): 209S–223S.
 19. Raźny, A. Związek wizerunku ciała z dobrostanem i samooceną kobiet w okresie wyłaniającej się dorosłości. Praca magisterska. Uniwersytet Jagielloński; 2019.
 20. Wąsowicz-Kiryło G, Baran T. Wpływ samooceny i dobrostanu ekonomicznego na satysfakcję z życia kobiet i mężczyzn w różnym wieku. Chowanna 2013: 85S–101S.
 21. Dąbkowska M. Obraz własnego ciała u kobiet a satysfakcja seksualna. Przegląd Badań Edukacyjnych. 2016; 2(21): 107.
 22. Fallon EA, Harris BS, Johnson P. Prevalence of body dissatisfaction among a United States adult sample. Eat Behav. 2014; 15(1): 151–158.
 23. Roberts C, Freeman J, Samdal O, et al. International HBSC Study Group. The Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) study: methodological developments and current tensions. Int J Public Health. 2009; 54 Suppl 2: 140–150.
 24. Mazur J, Małkowska-Szkutnik A. Zdrowie uczniów w 2018 roku na tle nowego modelu badań HBSC. Warszawa: Instytut Matki i Dziecka, Warszawa. ; 2018.
 25. Alford S, Bridges E, Gonzalez T, et al. Science and success: Sex education and other programs that work to prevent teen pregnancy, HIV, and sexually transmitted infections. Advocates for Youth: 2012 Executive Summary. Washington, DC. ; 2012.
 26. Haberland NA. The case for addressing gender and power in sexuality and HIV education: a comprehensive review of evaluation studies. Int Perspect Sex Reprod Health. 2015; 41(1): 31–42.
 27. Lipowska M, Lipowski M. Original article Polish normalization of the Body Esteem Scale. Health Psychology Report. 2013; 1: 72–81.
 28. Franzoi SL, Shields SA. The Body Esteem Scale: multidimensional structure and sex differences in a college population. J Pers Assess. 1984; 48(2): 173–178.
 29. Grupa Edukatorów Seksualnych „Ponton”. Jak naprawdę wygląda edukacja seksualna w Polsce? Raport. 2009. https://ponton.org.pl/wp-content/uploads/2018/08/Raport2009.pdf (29.06.2021).
 30. Grupa Edukatorów Seksualnych „Ponton”. Raport. „Sprawdzian (z)WDŻ”, czyli jak wygląda edukacja seksualna w polskich szkołach. 2014. https://ponton.org.pl/wp-content/uploads/2018/09/raport_jaka_edukacja_2014_21112014.pdf (28.06.2021).Journal of Sexual and Mental Health