open access

Vol 4, No 4 (1999)
Untitled
Published online: 1999-01-01
Submitted:
Get Citation

9 Wyniki skojarzonego leczenia chorych na niezaawansowaną ziarnicę złośliwą z niekorzystnymi czynnikami prognostycznymi

M. Dyduch, A. Radkowski, S. Korzeniowski, J. Skołyszewski
DOI: 10.1016/S1507-1367(99)70009-X
·
Rep Pract Oncol Radiother 1999;4(4):90.

open access

Vol 4, No 4 (1999)
Untitled
Published online: 1999-01-01
Submitted:

Abstract

Cel pracy

Ocena wyników leczenia chorych na ziarnicę złośliwą w stopniu zaawansowania I i II z niekorzystnymi czynnikami prognostycznymi.

Materiał i metoda

Analizie poddano 74 chorych na niezaawansowaną ziarnicę złośliwą (IA-7, IIA-40, IIBl –27 chorych) z niekorzystnymi czynnikami prognostycznymi (masywne zajęcie węzłów, zwłaszcza śródpiersia, objawy B) leczonych w Centrum Onkologii w Krakowie w latach 1986–1995. W badanej grupie było 39 kobiet i 35 mężczyzn, średni wiek chorych wynosił 35,4 lata, mediana 33 lata. U większości chorych (58% – 78%) leczenie polegało na podaniu 3 serii chemioterapii hybrydowej MOPP/ABV z następowym napromienianiem techniką wielkopolową (TNI-22, STNI-19, pola płaszczowe – 15, ukł. chł. podprzeponowy – 2). U 15 chorych zastosowano 6–8 serii chemioterapii hybrydowej oraz radioterapię konsolidacyjną (12 chorych) ograniczoną do lokalizacji, w których wyjściowo stwierdzano masywne zajęcie węzłów lub w których nie uzyskano CR po chemioterapii.

Wyniki

Mediana czasu obserwacji wynosi 57 miesięcy. U 66 chorych uzyskano całkowitą regresję. W całej grupie uzyskano 82% 5 letnich przeżyć całkowitych oraz 75% 5 letnich przeżyć bez nawrotu choroby. Czynnikami znamiennie wpływającymi na przeżycia okazały się wiek, płeć, stopień zaawansowania choroby oraz postać histologiczna. 5–letnie przeżycie całkowite i bez nawrotu wynosiły: dla stopnia zaawansowania IA – 100 i 75%, IIA 90 i 86 % oraz IIB 68 i 60%. Najczęstszym powikłaniem były leukopenia (27 chorych), infekcje (20 chorych), trombocytopenia (15 chorych). U 15 chorych kønieczne były przerwy w leczeniu napromienianiem, u 6 chorych napromienianie układu chłonnego podprzeponowego przerwano definitywnie po podaniu dawek 1820–3150 cGy.

Wnioski

Wyniki leczenia skojarzonego w I i IIA stopniu zaawansowania są dobre. Wyniki nie są zadawalające u chorych w stopniu zaawansowania IIB. Najczęstszym powikłaniem leczenia jest zła tolerancja hematologiczna.

Abstract

Cel pracy

Ocena wyników leczenia chorych na ziarnicę złośliwą w stopniu zaawansowania I i II z niekorzystnymi czynnikami prognostycznymi.

Materiał i metoda

Analizie poddano 74 chorych na niezaawansowaną ziarnicę złośliwą (IA-7, IIA-40, IIBl –27 chorych) z niekorzystnymi czynnikami prognostycznymi (masywne zajęcie węzłów, zwłaszcza śródpiersia, objawy B) leczonych w Centrum Onkologii w Krakowie w latach 1986–1995. W badanej grupie było 39 kobiet i 35 mężczyzn, średni wiek chorych wynosił 35,4 lata, mediana 33 lata. U większości chorych (58% – 78%) leczenie polegało na podaniu 3 serii chemioterapii hybrydowej MOPP/ABV z następowym napromienianiem techniką wielkopolową (TNI-22, STNI-19, pola płaszczowe – 15, ukł. chł. podprzeponowy – 2). U 15 chorych zastosowano 6–8 serii chemioterapii hybrydowej oraz radioterapię konsolidacyjną (12 chorych) ograniczoną do lokalizacji, w których wyjściowo stwierdzano masywne zajęcie węzłów lub w których nie uzyskano CR po chemioterapii.

Wyniki

Mediana czasu obserwacji wynosi 57 miesięcy. U 66 chorych uzyskano całkowitą regresję. W całej grupie uzyskano 82% 5 letnich przeżyć całkowitych oraz 75% 5 letnich przeżyć bez nawrotu choroby. Czynnikami znamiennie wpływającymi na przeżycia okazały się wiek, płeć, stopień zaawansowania choroby oraz postać histologiczna. 5–letnie przeżycie całkowite i bez nawrotu wynosiły: dla stopnia zaawansowania IA – 100 i 75%, IIA 90 i 86 % oraz IIB 68 i 60%. Najczęstszym powikłaniem były leukopenia (27 chorych), infekcje (20 chorych), trombocytopenia (15 chorych). U 15 chorych kønieczne były przerwy w leczeniu napromienianiem, u 6 chorych napromienianie układu chłonnego podprzeponowego przerwano definitywnie po podaniu dawek 1820–3150 cGy.

Wnioski

Wyniki leczenia skojarzonego w I i IIA stopniu zaawansowania są dobre. Wyniki nie są zadawalające u chorych w stopniu zaawansowania IIB. Najczęstszym powikłaniem leczenia jest zła tolerancja hematologiczna.

Get Citation
About this article
Title

9 Wyniki skojarzonego leczenia chorych na niezaawansowaną ziarnicę złośliwą z niekorzystnymi czynnikami prognostycznymi

Journal

Reports of Practical Oncology and Radiotherapy

Issue

Vol 4, No 4 (1999)

Pages

90

Published online

1999-01-01

DOI

10.1016/S1507-1367(99)70009-X

Bibliographic record

Rep Pract Oncol Radiother 1999;4(4):90.

Authors

M. Dyduch
A. Radkowski
S. Korzeniowski
J. Skołyszewski

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: journals@viamedica.pl