open access

Vol 12, No 1 (2015)
Other materials agreed with the Editors
Get Citation

Choroby i szaleństwa polityków

Tomasz Jastrun
Psychiatria 2015;12(1):48-49.

open access

Vol 12, No 1 (2015)
Column

Abstract

Not available

Abstract

Not available
Get Citation
About this article
Title

Choroby i szaleństwa polityków

Journal

Psychiatria (Psychiatry)

Issue

Vol 12, No 1 (2015)

Article type

Other materials agreed with the Editors

Pages

48-49

Bibliographic record

Psychiatria 2015;12(1):48-49.

Authors

Tomasz Jastrun

References (71)
 1. GBD 2017 Disease and Injury Incidence and Prevalence Collaborators. Global, regional, and national incidence, prevalence, and years lived with disability for 354 diseases and injuries for 195 countries and territories, 1990–2017: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017. Lancet 2018; 392:1789–1858.
 2. Jarema M, Rebe-Jabłońska J. Psychiatria. Podręcznik dla studentów medycyny. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2014.
 3. Pużyński S, Wciórka J. Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. Opisy kliniczne i wskazówki diagnostyczne. Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne „Vesalius”, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Kraków 2000.
 4. ICD-11 for Mortality and Morbidity Statistics (Version: 09/2020). https://icd.who.int/browse11/l-m/en#/http%3a%2f%2fid.who.int%2ficd%2fentity%2f578635574 (16.11.2020).
 5. Jarema M. Standardy leczenia farmakologicznego niektórych zaburzeń psychicznych. Via Medica, Gdańsk 2015.
 6. Hese RT, Zyss T. Leczenie elektrowstrząsami w praktyce klinicznej. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2007.
 7. Jarema M. Depresja w praktyce lekarza POZ. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2017.
 8. American Psychiatric Association Practice Guidelines for the Treatment of Patients With Major Depressive Disorder. 2010.
 9. Samochowiec J, Dudek D, Kucharska-Mazur J. Diagnostyka i leczenie depresji u dorosłych — wytyczne dla lekarzy rodzinnych. Naczelna Izba Lekarska, Warszawa 2019.
 10. Wciórka J, Pużyński S, Rybakowski J. Psychiatria. Tom III. Metody leczenia. Zagadnienia etyczne, prawne, publiczne, społeczne. Edra Urban & Partner, Wrocław 2012.
 11. NICE Guidelines Depression in adults: treatment and management, Draft for second consultation, May 2018.
 12. Bauer M, Pfennig A, Severus E, et al. World Federation of Societies of Biological Psychiatry (WFSBP) Guidelines for Biological Treatment of Unipolar Depressive Disorders, Part 1: Update 2013 on the acute and continuation treatment of unipolar depressive disorders. The World Journal of Biological Psychiatry. 2013; 14(5): 334–385.
 13. Siwek M. Dekalog leczenia depresji. Poradnik lekarza praktyka. ITEM Publishing, Warszawa 2019.
 14. Bauer M, Severus E, Kohler S et al. World Federation of Societies of Biological Psychiatry (WFSBP) Guidelines for Biological Treatment of Unipolar Depressive Disorders. Part 2: Maintenance Treatment of Major Depressive Disorder-Update 2015, The World Journal of Biological Psychiatry, 2015; 16: 76–95.
 15. Gabriel M, Sharma V. Antidepressant discontinuation syndrome. CMAJ. 2017; 189(21): E747.
 16. Jeleń A, Sałagacka A, Balcerczak E. Characterisation of selected molecular mechanisms influencing pharmacokinetics and pharmacodynamics of antidepressants. Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej. 2015; 69: 753–762.
 17. Charakterystyka Produktu Leczniczego (każdego leku uwzględnionego w publikacji.
 18. Stahl SM. Essential psychopharmacology. Prescriber’s Guide. Sixth edition. Cambridge University Press, Cambridge 2017.
 19. Samochowiec J, Rybakowski J, Galecki P, et al. Recommendations of the Polish Psychiatric Association for treatment of affective disorders in women of childbearing age. Part I: Treatment of depression. Psychiatria Polska. 2019; 53(2): 245–262.
 20. Kępiński A. Melancholia. Wydawnictwo Literackie, Kraków 2014.
 21. Schatzberg AF, Nemeroff CB. The American Psychiatric Publishing Textbook of Psychopharmacology. American Psychiatric Publishing, Washington 2009.
 22. Stahl SM. Podstawy psychofarmakologii. Wydanie poprawione i uzupełnione. Via Medica, Gdańsk 2008.
 23. Królik P, Rudnicka-Drożak E. Zespół antycholinergiczny. Geriatria. 2018; 12: 49–60.
 24. Drugs and Lactation Database (LactMed) National Library of Medicine (US); 2006.
 25. Cipriani A, Furukawa T, Salanti G, et al. Comparative efficacy and acceptability of 21 antidepressant drugs for the acute treatment of adults with major depressive disorder: a systematic review and network meta-analysis. The Lancet. 2018; 391(10128): 1357–1366.
 26. Wichniak A, Wierzbicka A, Jernajczyk W. Depresja i bezsenność — nowe koncepcje terapeutyczne. Farmakoterapia w psychiatrii i neurologii. 2013; 29: 21–29.
 27. Tylec A, Stryjecka-Zimmer M, Kucharska-Pietura K. Polimorfizm genu MAO w zaburzeniach psychicznych. Psychiatria Polska. 2007; 41(4): 485–493.
 28. Schatzberg A, Nemeroff C. The American Psychiatric Association Publishing Textbook of Psychopharmacology. 2017.
 29. Low Y, Setia S, Lima G. Drug–drug interactions involving antidepressants: focus on desvenlafaxine. Neuropsychiatric Disease and Treatment. 2018; Volume 14: 567–580.
 30. Gałecki P, Szulc A. Psychiatria. Edra Urban & Partner, Wrocław 2018.
 31. Rebe-Jabłońska J, Pawełczyk T, Strzelecki D. Przewodnik psychofarmakoterapii. Działania niepożądane i powikłania. Via Medica, Gdańsk 2010.
 32. Wróbel M, Mosiołek A. Dysfunkcje seksualne w przebiegu zaburzeń depresyjnych. Psychiatria 2018; 15 (1): 39–44.
 33. Anttila S, Leinonen E. A review of the pharmacological and clinical profile of mirtazapine. CNS Drug Reviews. 2006; 7(3): 249–264.
 34. Golderg JF, Ernst CL. Managing the side effects of psychotropic drugs. American Psychiatric Association Publishing, Washington 2019.
 35. Dunkley E, Isbister GK, Sibbritt D, et al. The Hunter Serotonin Toxicity Criteria: simple and accurate diagnostic decision rules for serotonin toxicity. QJM. 2003; 96(9): 635–642.
 36. Kam P, Chang G. Selective serotonin reuptake inhibitors. Pharmacology and clinical implications in anaesthesia and critical care medicine. Anaesthesia. 2004; 52(10): 982–988.
 37. Drugs Interactions with Antidepressants. Special Edition Best Practice Journal 2007.
 38. Stahl SM. Stahl’s Essential Psychopharmacology: neuroscientific basis and practical applications. Fourth Edition. New York Cambridge University Press, Cambridge 2013.
 39. Bodinat Cde, Guardiola-Lemaitre B, Mocaër E, et al. Agomelatine, the first melatonergic antidepressant: discovery, characterization and development. Nature Reviews Drug Discovery. 2010; 9(8): 628–642.
 40. Norman T, Olver J. Agomelatine for depression: expanding the horizons? Expert Opinion on Pharmacotherapy. 2019; 20(6): 647–656.
 41. Siwek M, Wasik A, Krupa A. Agomelatyna — właściwości farmakologiczne i zastosowanie w psychiatrii. Psychiatr. Psychol. Klin. 2019; 19 (2): 188–203.
 42. Święcicki Ł, Stefanowski B. Pozycja agomelatyny w leczeniu depresji. Psychiatr. Psychol Klin. 2018; 18 (1): 81–86.
 43. Wichniak A, Wierzbicka A. Wpływ leków przeciwdepresyjnych na sen u pacjentów z depresją ze szczególnym uwzględnieniem trazodonu w porównaniu z agomelatyną, amitryptyliną, doksepiną, mianseryną i mirtazapiną [The effects of antidepressants on sleep in depressed patients with particular reference to trazodone in comparison to agomelatine, amitriptyline, doxepin, mianserine and mirtazapine]. Pol Merk Lek. 2011; 31 (181): 65–70.
 44. Landowski J. Agomelatyna — oryginalny lek przeciwdepresyjny. Psychiatria. 2012; 9(1): 11–20.
 45. Murawiec S, Jakima S. Bupropion — skuteczny lek przeciwdepresyjny o korzystnym profilu działania w sferze seksualnej. Seksuologia Polska. 2007; 5(2): 83–88.
 46. Bala A, Nguyen H, Hellstrom W. Post-SSRI Sexual Dysfunction: A Literature Review. Sexual Medicine Reviews. 2018; 6(1): 29–34.
 47. Morgenthaler T, Kapur V, Brown T, et al. Practice parameters for the treatment of narcolepsy and other hypersomnias of central origin. Sleep. 2007; 30(12): 1705–1711.
 48. Wasik A, Siwek M. Reboksetyna w świetle badań i praktyki klinicznej. Psychiatr Psychol Klin 2019: 63–76.
 49. Zheng W, Li XB, Shi ZM, et al. Adjunctive Reboxetine for Schizophrenia: Meta-analysis of Randomized Double-blind, Placebo-controlled Trials. Pharmacopsychiatry. 2019; 53(01): 5–13.
 50. Kasper S, Giamal N, Hilger E. Reboxetine: the first selective noradrenaline re-uptake inhibitor. Expert Opinion on Pharmacotherapy. 2005; 1(4): 771–782.
 51. Wagstaff A, Ormrod D, Spencer C. Tianeptine: a review of its use in depressive disorders. CNS Drugs. 2001; 15(3): 231–259.
 52. Kasper S, McEwen B. Neurobiological and clinical effects of the antidepressant tianeptine. CNS Drugs. 2008; 22(1): 15–26.
 53. Patejuk-Mazurek I. Tianeptyna — efekty neuroplastyczne a zastosowanie w specyficznych grupach pacjentów. Opisy przypadków Psychiatria. 2014; 11(4): 211–214.
 54. Bossini L, Casolaro I, Koukouna D, et al. Off-label uses of trazodone: a review. Expert Opinion on Pharmacotherapy. 2012; 13(12): 1707–1717.
 55. Cubała WJ, Landowski J. Spektrum zastosowań klinicznych trazodonu. Psychiatria. 2011; 8(1): 1–6.
 56. Jarema M, Dudek D, Landowski J, et al. Trazodon — lek przeciwdepresyjny: mechanizm działania i miejsce w leczeniu depresji. Psychiatria Polska. 2011; 45(4): 611–625.
 57. Kryszkowski W, Bobińska K, Talarowska M, et al. Trazodon w terapii uzależnień. Pol Merk Lek. 2011; 31(186): 384.
 58. Wichniak A, Wierzbicka A, Sobańska A et al. Skuteczność trazodonu w leczeniu bezsenności pierwotnej u pacjentów nieprzyjmujqcych leków nasennych i przyjmujących je w przeszłości [The effectiveness of treatment with trazodone in patients with primary insomnia without and with prior history of hypnotics use]. Pol Merk Lek. 2007; 23 (133): 41–46.
 59. Yi Xy, Ni Sf, Ghadami M, et al. Trazodone for the treatment of insomnia: a meta-analysis of randomized placebo-controlled trials. Sleep Medicine. 2018; 45: 25–32.
 60. Sanchez C, Asin K, Artigas F. Vortioxetine, a novel antidepressant with multimodal activity: Review of preclinical and clinical data. Pharmacology & Therapeutics. 2015; 145: 43–57.
 61. Baldwin D, Chrones L, Florea I, et al. The safety and tolerability of vortioxetine: Analysis of data from randomized placebo-controlled trials and open-label extension studies. Journal of Psychopharmacology. 2016; 30(3): 242–252.
 62. Siwek M. Zastosowanie wortioksetyny w leczeniu zaburzeń depresyjnych. Psychiatria. 2017; 14(1): 7–20.
 63. Lenze E, Stevens A, Waring J, et al. Augmenting computerized cognitive training withvortioxetine for age-related cognitive decline: a randomized controlled trial. American Journal of Psychiatry. 2020; 177(6): 548–555.
 64. Jaeschke R. Kompendium psychofarmakoterapii. Część 10.: wortioksetyna. Medycyna Praktyczna, przedruk z nr 5/2019.
 65. Abbas A, Hedlund P, Huang XP, et al. Amisulpride is a potent 5-HT7 antagonist: relevance for antidepressant actions in vivo. Psychopharmacology. 2009; 205(1): 119–128.
 66. Dar MA, Wani RA. Role of amisulpride augmentation in treatment resistant major depressive disorder: an open label study from North India. Int J Emerg Ment Health. 2015; 17(2): 538–543.
 67. Wang P, Si T. Use of antipsychotics in the treatment of depressive disorders. Shanghai Arch Psychiatry. 2013; 25(3): 134–140.
 68. Zhou X, Keitner G, Qin B, et al. Atypical antipsychotic augmentation for treatment-resistant depression: a systematic review and network meta-analysis. International Journal of Neuropsychopharmacology. 2015; 18(11): pyv060.
 69. Thase ME, Montgomery S, Papakostas GI. Quetiapine XR monotherapy in major depressive disorder: a pooled analysis to assess the influence of baseline severity on efficacy. Int Clin Psychopharmacol. 2013; 28(3): 113–120.
 70. Barowsky J, Schwartz T. An evidence-based approach to augmentation and combination strategies for treatment-resistant depression, Psychiatry (Edgmont) 2006; 3 (7): 42–61.
 71. Gałecki P, Bliźniewska-Kowalska K. Depresja oporna na leczenie — zalecenia Konsultanta Krajowego w dziedzinie psychiatrii. Psychiatr Pol. 2019; 158: 1–15.

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Wydawcą serwisu jest Via Medica sp. z o.o. sp. komandytowa, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl