Wytyczne dla autorów

Czasopismo „Psychiatria” jest recenzowanym pismem o charakterze edukacyjno-naukowym, w którym są publikowane artykuły przeglądowe, prace oparte na doświadczeniu klinicznym i refleksji na temat tego doświadczenia, oryginalne prace badawcze z dziedziny psychiatrii, prace kazuistyczne (opisy przypadków), listy do Redakcji, recenzje książek oraz komentarze redakcyjne. Redakcja „Psychiatrii” przestrzega zasad zawartych w Deklaracji Helsińskiej i oczekuje, że badania dotyczące ludzi zostały przeprowadzone zgodnie z tymi zasadami. W wypadku badań z wykorzystaniem modeli zwierzęcych Redakcja oczekuje przestrzegania zasad zawartych w Interdisciplinary Principle and Guidelines for the Use of Animals in Research, Testing and Education wydanych przez New York Academy of Sciences’ Adhoc Committee on Animal Research. Informację o przestrzeganiu zasad zawartych w wyżej wymienionych dokumentach należy zawrzeć w tekście manuskryptu.

Wszystkie prace odnoszące się do ludzi lub zwierząt muszą być zaakceptowane przez odpowiednią lokalną Komisję Etyczną, co również należy zaznaczyć w tekście.

Redakcja podąża ściśle za wytycznymi Międzynarodowego Komitetu Wydawców Czasopism Medycznych (International Committee of Medical Journal Editors - ICJME) (szczegółowy opis wytycznych dostępny jest na stronie: http://www.icmje.org/recommendations/. Via Medica gorąco rekomenduje Redaktorom Naczelnym podążanie za standardami Comittee on Publication Ethics (COPE), szczególnie w sytuacjach wątpliwych etycznie. Więcej informacji Autorzy, Czytelnicy oraz Redaktorzy mogą znaleźć na stronie internetowej komitetu COPE: http://publicationethics.org/. Dostępna jest również polska wersja językowa rekomendowanych zaleceń.

Zasady recenzowania prac

Nadesłane prace są oceniane pod względem wartości, takich jak znaczenie praktyczne i poznawcze dla lekarzy klinicystów pracujących w różnych obszarach psychiatrii,  oparcie o doświadczenie kliniczne, pogłębiona refleksja oraz oparcie na doświadczeniu (Experience Based Medicine, ExBM), indywidualizacja postepowania terapeutycznego, nowatorskie przedstawienie tematu, znaczenie dla dalszego rozwoju badań naukowych. Nadsyłane manuskrypty wstępnie ocenia Redakcja czasopisma. Prace niespełniające podstawowych warunków umożliwiających publikację są odrzucane. Manuskrypty niekompletne lub przygotowane w stylu niezgodnym z zasadami podanymi poniżej Redakcja odsyła Autorom  w celu uzupełniania.

Pozostałe artykuły zostają zarejestrowane i są następnie przekazywane do oceny niezależnym Recenzentom. Decyzję o zakwalifikowaniu manuskryptu do publikacji Redakcja przesyła do Autorów wraz z podaniem numeru referencyjnego, który powinien być używany w trakcie dalszych kontaktów z Wydawcą. Akceptacja pracy do druku odbywa się na podstawie pozytywnych opinii Recenzentów.

Konflikt interesów

Jednocześnie ze złożeniem manuskryptu Autorzy prac badawczych są zobowiązani do ujawnienia wszelkich zobowiązań finansowych (jeżeli takie istnieją) między Autorami i firmą, której produkt ma istotne znaczenie w nadesłanej pracy, lub firmą konkurencyjną. Informacje te nie będą ujawniane Recenzentom i nie wpłyną na decyzje o opublikowaniu pracy. Po akceptacji manuskryptu do druku Redakcja zwykle omówi z Autorami formę, w jakiej informacje o źródłach finansowania powinny zostać udostępnione Czytelnikom.

Redakcja „Psychiatrii” wymaga, by Recenzenci, członkowie Redakcji, zastępcy Redaktora Naczelnego ujawnili w liście do Redaktora Naczelnego wszelkie zobowiązania i okoliczności mogące wpłynąć niekorzystnie na proces wydawniczy manuskryptu podlegającego recenzji. List ten powinien zawierać oświadczenie o jakichkolwiek powiązaniach finansowych (o ile takie istnieją) z firmą produkującą lek będący przedmiotem publikacji.

W tekście manuskryptu Autorzy powinni zawrzeć oświadczenie o braku konfliktu interesów oraz informację, że osoby objęte badaniami wyraziły świadomą zgodę na uczestnictwo w tych badaniach.

Ewentualne spory z Wydawcą dotyczące publikacji będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy właściwy dla siedziby Wydawcy. Stosunki prawne łączące Wydawcę i Autora podlegają prawu polskiemu i obowiązującym Polskę konwencjom międzynarodowym.

Pozwolenie na druk

Do materiałów poprzednio opublikowanych należy dołączyć pisemną zgodę na ponowne wydanie, zarówno od poprzedniego Wydawcy, jak i Autorów oryginalnej pracy. Jeżeli informacje zawarte w opisie przypadku, na ilustracji lub w tekście pracy oryginalnej pozwalają na identyfikację osób, należy dostarczyć ich pisemną zgodę na publikację.

Przekazanie praw autorskich

Przesyłając plik tekstowy wraz z ilustracjami i tabelami, Autor (Autorzy) oświadcza (oświadczają), że nadesłana praca nie była uprzednio publikowana ani nie została złożona do redakcji innego czasopisma (z wyłączeniem streszczeń nieprzekraczających 400 słów). Ponadto oświadcza, że automatycznie i nieodpłatnie przenosi wszelkie prawa autorskie do wydawania i rozpowszechniania nadesłanych materiałów — we wszystkich znanych formach i na wszystkich znanych polach eksploatacji — na Wydawcę (stosowanie do art. 50 ustawy o prawie autorskim i o prawach pokrewnych, włączając w to techniki multimedialne i rozpowszechnianie w sieciach teleinformatycznych), pod warunkiem że materiały te zostaną zaakceptowane do publikacji. Jednocześnie zgadza (zgadzają) się, że praca nie zostanie opublikowana gdziekolwiek i w jakimkolwiek języku bez wcześniejszej pisemnej zgody nabywcy praw autorskich, jakim jest Wydawca.

Zastrzeżenie

Redakcja oraz Wydawca dokładają wszelkich starań, by informacje opublikowane w czasopiśmie „Psychiatria” były wiarygodne i dokładne. Jednak opinie wyrażane w artykułach lub reklamach są publikowane na wyłączną odpowiedzialność Autorów, Sponsorów lub Reklamodawców. W związku z tym ani Redakcja, ani Wydawca nie ponoszą odpowiedzialności za konsekwencje wykorzystania jakichkolwiek nieścisłych informacji. Dawki leków i inne wartości liczbowe są sprawdzane z należytą starannością, jednak wszelkie schematy leczenia opisywane w „Psychiatrii” powinny być stosowane zgodnie z informacjami o leku publikowanymi przez producenta.

PRZYGOTOWANIE MANUSKRYPTU

Regulamin zgłaszania artykułów do druku opracowano na podstawie Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals (N. Engl. J. Med. 1997; 336: 309–315).

Struktura nadsyłanych prac

Prace oryginalne

Strona tytułowa. Powinna zawierać: pełny tytuł pracy (polski i angielski), tytuł skrócony (polski i angielski), zawierający maksimum 40 znaków (łącznie z odstępami), imiona i nazwiska wszystkich Autorów oraz ich tytuły naukowe, nazwę instytucji, z której pochodzi praca, imię i nazwisko, adres, numer telefonu i faksu autora odpowiedzialnego za korespondencję z Redakcją. Ponadto należy umieścić informację o grantach i innych źródłach finansowania oraz aktualne miejsce pracy Autorów.

Streszczenie (polskie i angielskie). Nie powinno zawierać więcej niż 250 słów. W streszczeniu należy wyodrębnić cztery akapity zatytułowane: Wstęp, Materiał i metody,

Wyniki, Wnioski. Pod streszczeniem należy umieścić 3–10 słów lub wyrażeń kluczowych (polskie i angielskie), zgodnych z Medical Subject Headings Index Medicus.

Tekst. Prace oryginalne należy podzielić na następujące części: Wstęp, Materiał i metody, Wyniki, Dyskusja, Wnioski.

Prace poglądowe

Strona tytułowa. Tak jak w pracy oryginalnej. Zaleca się, aby praca posiadała streszczenie.

Tekst.. Proponowana

struktura takiego artykułu powinna zawierać: Wstęp (w którym określono cel pracy problem kliniczny), Opis metody (kryteria i sposoby doboru piśmiennictwa), Wyniki (opis jakościowych i ilościowych informacji zawartych w badaniach będących przedmiotem analizy), Dyskusję oraz Wnioski końcowe.

Nie należy przekraczać zalecanych objętości prac: praca oryginalna — 3000 słów, poglądowa — 6000 słów, kazuistyczna

— 2000 słów, list — 1000 słów. Przedstawione limity nie obejmują streszczenia, tabel, piśmiennictwa. Dodatkowe informacje i podziękowania można umieścić po zakończeniu tekstu, przed wykazem piśmiennictwa.

Piśmiennictwo. Należy wymienić źródła bibliograficzne, opatrując je numerami zgodnie z kolejnością cytowania w pracy (nie w porządku alfabetycznym). Stosowany styl bibliograficzny to styl NLM/Index Medicus (http://www.nlm.nih.gov/bsd/policy/cit_format.html).

W przypadku czasopism  należy podać kolejny numer pozycji, nazwiska autorów i pierwsze litery imion, tytuł pracy, tytuł czasopisma (skróty tytułów czasopism według Index Medicus), rok, tom (cyframi arabskimi) oraz przedział stron (znaki interpunkcyjne jak w przytoczonych poniżej przykładach). Jeżeli liczba współautorów danej pozycji jest większa niż 5, należy podać nazwiska 3 pierwszych, z dopiskiem „i wsp.”.

Przykład:

Anand S.S., Yusuf S. Oral anticoagulants in patients with coronary artery disease. J. Am. Coll. Cardiol. 2003; 41: 62S–69S.

W wypadku cytowanych książek należy wymienić kolejny numer pozycji, autora, tytuł, wydawnictwo, miejsce i rok wydania. Powołując się na treść rozdziału książki, należy podać nazwisko autora i tytuł oraz przedział stron, a także nazwisko autora (redaktora książki), wydawnictwo, miejsce i rok wydania.

Przykład:

Gdy autor i redaktor są różnymi osobami:

Calkins H., Zipes D.P. Hypotension and syncope. W: Braunwald E., Zipes D.P., Libby P. (red.). Heart disease. W.B. Saunders Company, Philadelphia 2001: 232.

Gdy autor jest redaktorem:

Braunwald E. Heart Disease. W.B. Saunders Company, Philadelphia 1992; 393.

Przykłady innych możliwych cytowań dostępne są na stronie NLM http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html.

W celu ustalenia warunków publikacji prac obszerniejszych, na przykład opracowań, skryptów, książek, prosimy o kontakt z Redakcją.

Opisy rycin. Powinny wyczerpująco, ale zwięźle opisywać informację zaprezentowaną na rycinach, nie powinny jednak powielać informacji zaprezentowanej w tekście artykułu.

Ryciny i zdjęcia. Przygotowanie rycin i zdjęć. Żadne elementy przesłanych obrazów nie powinny być modyfikowane. Poprawa jasności, kontrastu, nasycenia kolorów jest dopuszczalna, jeśli podjęte działania obejmują równomiernie cały obraz i nie zafałszowują przedstawionych danych. Redakcja zastrzega sobie prawo do poproszenia autorów o przesłanie oryginalnych plików z danymi w celu porównania rycin. Wszystkie ryciny i zdjęcia powinny zostać ponumerowane cyframi arabskimi, zatytułowane, a ich miejsce w tekście głównym być wyraźnie wskazanie. Ryciny należy przesłać w formie elektronicznej i zamieścić na końcu manuskryptu lub w oddzielnych plikach. Dopuszczalne formaty to: TIF, JPG w standardowej rozdzielczości (300 dpi w ostatecznym rozmiarze), EPS, CDR, AI. Istnieje możliwość wykorzystania innych formatów, np. PDF w wysokiej rozdzielczości, jednak nie należy korzystać formatu PPT, DOC ani PS, ponieważ nie nadają się one do dalszej obróbki graficznej. Czasopismo dopuszcza możliwość publikacji ilustracji kolorowych.

Tabele. Powinny zostać przygotowane z taką samą dbałością i uwagą jak tekst główny artykułu. Tabele należy przygotować w edytorze tekstu typu Word i ponumerować (Tabela 4, Tabela 5 itp.). Każda tabela powinna być nie większa niż na jedna stronę w orientacji pionowej. Informacje zaprezentowane w tabelach powinny uzupełniać, a nie powielać danych zaprezentowanych w artykule. Każda tabel powinna być przesłana na osobnej stronie wraz z tytułem i krótkim opisem. Wszystkie kolumny tabeli muszą być zatytułowane, a użyte skóry wyjaśnione w przypisach pod tabelą.

Nie należy zamieszczać rycin, zdjęć ani tabel w tekście. Wszystkie elementy graficzne należy umieszczać na końcu manuskryptu lub przesyłać w oddzielnych plikach (zgłoszonych jako pliku uzupełniające).

Pliki uzupełniające. Redakcja zachęca Autorów do przesyłania danych stanowiących uzupełnienie do zgłoszonego manuskryptu, przy założeniu, że artykuł sam w sobie stanowi zamkniętą całość, niezależną od plików uzupełniających. Pliki uzupełniające mogą stanowić dodatkowe ryciny, zdjęcia, tabele, zestawy danych oraz nagrania wideo. Wszystkie pliki uzupełniające muszą zostać zaakceptowane przez Redakcję i recenzentów, zanim zostaną opublikowane. Publikacja plików uzupełniających odbywa się równocześnie z publikacją artykułu podstawowego, w którym powinny być wskazane odwołania do danych w plikach uzupełniających. Po opublikowaniu artykułu treść plików uzupełniających nie może być modyfikowana.

WYSYŁANIE MANUSKRYPTU DO REDAKCJI

Do każdego pliku należy dołączyć list przewodni stwierdzający, że:

— praca nie została opublikowana ani nie została złożona do innej redakcji;

— praca została zaaprobowana przez wszystkich Współautorów i Kierownictwo ośrodków, w których powstała;

— Autor (Autorzy) zgadza (zgadzają) się na automatyczne i nieodpłatne przeniesienie wszelkich praw autorskich na Wydawcę w momencie zaakceptowania materiałów do publikacji;

— ujawniono wszelkie źródła finansowania;

— Autor (Autorzy) zna (znają) zasady edycji i informacje dla Autorów ogłaszane w „Psychiatrii” i będą ich przestrzegać;

— Autor (Autorzy) jest gotów (są gotowi) pokryć ewentualne koszty wydrukowania kolorowych ilustracji.

Schemat listu przewodniego jest dostępny na stronie: www.psychiatria.viamedica.pl

ELEKTRONICZNY SYSTEM OBSŁUGI MANUSKRYPTU

(OJS, OPEN JO­URNAL SYSTEMS)

Od stycznia 2015 roku autorzy prac proszeni są o ich składanie poprzez elektroniczny system obsługi manuskryptu. Szczegółowe instrukcje dotyczące korzystania z OJS znajdują się na stronie www.psychiatria.viamedica.pl.

Adres do korespondencji:

Sławomir Murawiec

Centrum Terapii DIALOG

ul. Stryjeńskich 19 lok. 18U

02–791 Warszawa (Natolin, Kabaty)

Oświadczenie autorów

Zgłoszenia online

Czy masz już nazwę użytkownika i hasło dla Psychiatria?

Przejdź do logowania

Potrzebujesz nazwy użytkownika i hasła?

Przejdź do rejestracji

Rejestracja i logowanie są obowiązkowe do deponowania manuskryptów online i sprawdzenia statusu zgłoszeń.

Lista kontrolna przygotowania do deponowania manuskryptu

W ramach procesu deponowania, autorzy są zobowiązani do sprawdzenia zgodności ich pracy ze wszystkimi z poniższych elementów, a jeśli nie zastosują się do tych wytycznych, ich wnioski zostaną odesłane z powrotem.

  1. Praca nie została opublikowana ani nie została złożona do innej redakcji

  2. Praca została zaaprobowana przez wszystkich Współautorów i Kierownictwo ośrodków, w których powstała

  3. Autor (Autorzy) zgadza (zgadzają) się na automatyczne i nieodpłatne przeniesienie wszelkich praw autorskich na Wydawcę w momencie zaakceptowania materiałów do publikacji

  4. Ujawniono wszelkie źródła finansowania

  5. Autor (Autorzy) zna (znają) zasady edycji i informacje dla Autorów ogłaszane w „Psychiatrii” i będą ich przestrzegać

  6. Autor (Autorzy) jest gotów (są gotowi) pokryć ewentualne koszty wydrukowania kolorowych ilustracji

Informacje o prawach autorskich

Przesyłając maszynopis wraz z ilustracjami i tabelami, Autor (Autorzy) oświadcza (oświadczają), że nadesłana praca nie była uprzednio publikowana ani nie została złożona do redakcji innego czasopisma (z wyłączeniem streszczeń nieprzekraczających 400 słów). Ponadto oświadcza, że automatycznie i nieodpłatnie przenosi wszelkie prawa autorskie do wydawania i rozpowszechniania nadesłanych materiałów - we wszystkich znanych formach i na wszystkich znanych polach eksploatacji - na Wydawcę (stosowanie do art. 50 ustawy o prawie autorskim i o prawach pokrewnych, włączając w to techniki multimedialne i rozpowszechnianie w sieciach teleinformatycznych), pod warunkiem że materiały te zostaną zaakceptowane do publikacji. Jednocześnie zgadza (zgadzają) się, że praca nie zostanie opublikowana gdziekolwiek i w jakimkolwiek języku bez wcześniejszej pisemnej zgody nabywcy praw autorskich, jakim jest Wydawca.

Polityka prywatności

Nazwiska i adresy e-mail wprowadzane do serwisu tego czasopisma będą wykorzystywane wyłącznie do wyżej wymienionych celów i nie będą udostępniane do innych celów.

Ważne: serwis https://journals.viamedica.pl/ wykorzystuje pliki cookies. Więcej >>

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies m.in. w celach statystycznych, dostosowania serwisu do potrzeb użytkownika (np. język interfejsu) i do obsługi logowania użytkowników. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić opcje dotyczące cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci komputera. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

Czym są i do czego służą pliki cookie możesz dowiedzieć się na stronie wszystkoociasteczkach.pl.

Czasopismo Psychiatria dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest Via Medica sp. z o.o. sp. komandytowa, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl