Vol 13, No 4 (2019)
Review paper
Published online: 2020-01-03

open access

Page views 1153
Article views/downloads 1899
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

The role of naldemedine in the treatment of patients with opioid-induced constipation

Wojciech Leppert
Palliat Med Pract 2019;13(4):237-247.

Abstract

Poopioidowe zaburzenia jelitowe (OIBD, opioid-induced bowel dysfunction) i zaparcie stolca wywołane opioidami (OIC, opioid-induced constipation) istotnie pogarszają jakość życia chorych, wywołując powikłania i nieprzestrzeganie przez chorych zaleceń stosowania opioidów, co powoduje zaostrzenie bólu. Tradycyjne leki przeczyszczające stanowią pierwszą linię w zakresie profilaktyki i leczenia, chociaż wykazują ograniczoną skuteczność i liczne działania niepożądane. Środki niefarmakologiczne, prokinetyki, zmiana opioidu stanowią metody postępowania o ograniczonych dowodach naukowych i nie uwzględniają patomechanizmu OIBD i OIC związanego z aktywacją, głównie receptorów opioidowych μ zlokalizowanych obwodowo w przewodzie pokarmowym. Dostępne jest połączenie oksykodonu z naloksonem w jednej tabletce o przedłużonym uwalnianiu, w proporcji 2:1, chociaż ograniczenia obejmują maksymalną dawkę dobową, odpowiednio 160 mg/80 mg, i prawidłową czynność wątroby. Antagoniści obwodowi receptorów opioidowych μ (PAMORA, peripherally acting μ-opioid receptor antagonists) blokują receptory opioidowe μ w przewodzie pokarmowym bez osłabienia analgezji, ponieważ nie przekraczają bariery krew–mózg. Obecnie dostępne są 3 leki: metylnaltrekson, naloksegol i naldemedyna. Naldemedyna posiada udowodnioną, większą skuteczność w porównaniu z placebo, w leczeniu OIC u chorych na nowotwory i z innymi rozpoznaniami, zmniejszając natężenie objawów związanych z zaparciem i poprawiając jakość życia chorych. Lek jest dobrze tolerowany, działania niepożądane, najczęściej o niewielkim i umiarkowanym natężeniu, dotyczą głównie przewodu pokarmowego i obejmują bóle w jamie brzusznej, nudności i biegunkę, bez pogorszenia analgezji. Dawkowanie naldemedyny jest wygodne, ponieważ lek podawany jest raz na dobę drogą doustną. Ponadto, naldemedyna może być bezpiecznie stosowana u chorych z niewydolnością nerek i niewielkich do umiarkowanych zaburzeniach czynności wątroby. Skuteczne zapobieganie i leczenie OIC odgrywa kluczową rolę u chorych długotrwale leczonych opioidami.

Article available in PDF format

View PDF (Polish) Download PDF filePalliative Medicine in Practice