Wytyczne dla autorów

Redakcja podąża ściśle za wytycznymi Międzynarodowego Komitetu Wydawców Czasopism Medycznych (ICMJE, International Committee of Medical Journal Editors) (szczegółowy opis wytycznych jest dostępny na stronie: http://www.icmje.org/recommendations).

Via Medica gorąco rekomenduje Redaktorom Naczelnym podążanie za standardami Comittee on Publication Ethics (COPE), szczególnie w sytuacjach wątpliwych etycznie. Więcej informacji Autorzy, Czytelnicy oraz Redaktorzy mogą znaleźć na stronie internetowej komitetu COPE: http://publicationethics.org/. Dostępna jest również polska wersja językowa rekomendowanych zaleceń.

PRZYGOTOWANIE MANUSKRYPTU

Do druku są akceptowane prace poglądowe, oryginalne, listy do redakcji, stanowiska panelu ekspertów oraz opisy przypadków. Pracę należy zapisać w formacie .doc (MS Word). Zaleca się stosowanie czcionki Times New Roman o rozmiarze 12 oraz zachowanie półtora odstępu między wierszami. Tekst nie powinien być w żaden sposób formatowany. Litery alfabetu greckiego oraz znaki specjalne mogą być wstawiane w tekście jedynie jako symbole. Nie wolno używać czcionki Symbol, ponieważ znaki w ten sposób wprowadzone mogą zostać utracone w procesie redagowania. Nie należy stosować podkreśleń, a przypisy powinny być umieszczane tylko tam, gdzie są konieczne. Skróty, pochodzące od słów angielskich, wraz z rozwinięciem, należy podać w nawiasie za skracanym określeniem przy pierwszym jego wystąpieniu w tekście, a potem posługiwać się już samym skrótem. Należy unikać skrótów nieakceptowanych przez międzynarodowe grupy ekspertów.

Praca powinna zawierać w kolejności następujące elementy:

 • stronę tytułową
 • streszczenie (polskie i angielskie) oraz słowa kluczowe (polskie i angielskie)
 • tekst
 • podziękowania
 • oświadczenie o konflikcie interesów
 • piśmiennictwo
 • listę rycin wraz z legendą
 • tabele

Strona tytułowa powinna zawierać: pełny tytuł pracy (polski i angielski), tytuł skrócony (polski i angielski) zawierający nie więcej niż 40 znaków (łącznie z odstępami), imiona i nazwiska wszystkich autorów, nazwę instytucji, a także imię i nazwisko, adres, numer telefonu i faksu oraz adres e-mailowy autora odpowiedzialnego za korespondencję z Redakcją.

Streszczenie (polskie i angielskie) nie powinno zawierać więcej niż 250 słów. Pod streszczeniem należy umieścić od 3 do 10 słów lub wyrażeń kluczowych (polskich i angielskich), w miarę możliwości zgodnych z Medical Subject Headings Index Medicus.

Tekst. W przypadku artykułów poglądowych, listów do redakcji, opisów przypadków układ tekstu jest dowolny. W przypadku artykułów oryginalnych tekst artykułu powinien być podzielony na następujące podrozdziały: Wstęp, Materiały i metody, Wyniki, Dyskusja, Podsumowanie.

Piśmiennictwo. Należy numerować pozycje zgodnie z kolejnością cytowania w tekście (nie w porządku alfabetycznym). Należy wymienić źródła bibliograficzne, opatrując je numerami zgodnie z kolejnością cytowania w pracy (nie w porządku alfabetycznym). Stosowany styl bibliograficzny to styl Vancouver.

W przypadku czasopism  należy podać kolejny numer pozycji, nazwiska autorów i pierwsze litery imion, tytuł pracy, tytuł czasopisma (skróty tytułów czasopism według Index Medicus), rok, tom (cyframi arabskimi) oraz przedział stron (znaki interpunkcyjne jak w przytoczonych poniżej przykładach). Jeżeli liczba współautorów danej pozycji jest większa niż 5, to należy podać nazwiska 3 pierwszych z dopiskiem „et al.”.

Przykład:

Anand SS, Yusuf S. Oral anticoagulants in patients with coronary artery disease. J Am Coll Cardiol. 2003; 41(4 Suppl S): 62S–69S.

W wypadku cytowanych książek należy wymienić kolejny numer pozycji, autora, tytuł, wydawnictwo, miejsce i rok wydania. Powołując się na treść rozdziału książki, należy podać nazwisko autora i tytuł oraz przedział stron, a także nazwisko autora (redaktora książki), wydawnictwo, miejsce i rok wydania.

Przykład:

Gdy autor i redaktor są różnymi osobami:

Calkins H, Zipes DP. Hypotension and syncope. In: Braunwald E, Zipes DP, Libby P. ed. Heart disease. W.B. Saunders Company, Philadelphia 2001: 232.

Gdy autor jest redaktorem:

Braunwald E. Heart disease. W.B. Saunders Company, Philadelphia 1992: 393.

Tabele. Powinny zostać przygotowane w edytorze tekstowym, ponumerowane (przykład „tab. 1”) i umieszczone wraz z podpisem w języku polskim na końcu manuskryptu. W tekście numerowane. Dopuszcza się ich załączenie jako osobnych plików zapisanych w formacie .doc.

Ryciny i fotografie. Kolorowe lub czarno-białe; powinny być ponumerowane (przykład  „ryc. 1”) i zapisane w formacie .jpg, .tiff, lub .eps. (o rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi). Podpisy do tabel, rycin i fotografii powinny być podane po polsku i po angielsku. Materiały ilustracyjne poprzednio publikowane należy zaopatrzyć pisemną zgodą Wydawcy na ponowną publikację.

WYSYŁANIE MANUSKRYPTU DO REDAKCJI

Pracę należy przesłać drogą elektroniczną, korzystając z oprogramowania on-line dostępnego pod adresem https://journals.viamedica.pl/hematologia_edukacja wraz z tabelami, rycinami i zdjęciami. Do każdego manuskryptu należy dołączyć list przewodni stwierdzający, że:

 • praca nie została opublikowana ani nie została złożona do innej redakcji;
 • praca została zaaprobowana przez wszystkich współautorów i kierownictwo ośrodków, w których powstała;
 • Autor (Autorzy) zgadza (zgadzają) się na automatyczne i nieodpłatne przeniesienie wszelkich praw autorskich na Wydawcę w momencie zaakceptowania materiałów do publikacji;
 • ujawniono wszelkie źródła finansowania;
 • Autor (Autorzy) zna (znają) zasady edycji i informacje dla autorów ogłaszane w czasopiśmie „Hematologia — Edukacja” i będzie (będą) ich przestrzegać.

AUTORSTWO

Wszystkie osoby, które miały znaczący wkład w powstanie pracy, są uważane za współautorów. Wszyscy współautorzy są zobowiązani do wskazania Redakcji swojego wkładu w powstanie publikacji (autor koncepcji, założeń, metod, przeprowadzenie badań, analiza danych, napisanie publikacji etc.). Autorzy mogą wskazać więcej niż jeden element swojego wkładu, a także więcej niż jeden autor może wskazać ten sam rodzaj kontrybucji. Inne rodzaje wkładu, takie jak dostarczenie odczynników czy narzędzi analitycznych, powinny być wskazanie w „Podziękowaniach”. Stosowanie ghostwriting lub guest-authorship jest przejawem nierzetelności naukowej. Wszystkie wykryte przypadki będą ujawniane, włącznie z powiadomieniem stosownych instytucji.

KONFLIKT INTERESÓW

Jednocześnie ze złożeniem manuskryptu Autorzy prac powinni ujawnić wszelkie zobowiązania finansowe między Autorami i firmą, której produkt ma istotne znaczenie w nadesłanej pracy. Informacje te nie będą ujawniane recenzentom i nie wpłyną na decyzję o opublikowaniu pracy. Po akceptacji manuskryptu do druku Redakcja ustali z Autorami formę, w jakiej informacje o źródłach finansowania powinny zostać udostępnione Czytelnikom.

ASPEKTY PRAWNE

Przesyłając manuskrypt (pracę) wraz z ilustracjami i tabelami, Autor (Autorzy) oświadcza (oświadczają), że nadesłana praca nie była wcześniej publikowana ani nie została złożona do redakcji innego czasopisma (z wyłączeniem streszczeń nieprzekraczających 400 słów). Ponadto oświadcza (oświadczają), że automatycznie i nieodpłatnie przenosi (przenoszą) na Wydawcę całość praw autorskich i praw zależnych do wydawania i rozpowszechniania nadesłanych materiałów — we wszystkich znanych i mogących powstać w przyszłości formach wydawniczych lub do innego sposobu rozpowszechniania pracy oraz na wszystkich znanych i mogących powstać w przyszłości polach eksploatacji, pod warunkiem że praca ta została zaakceptowana do publikacji i opublikowana.

Jednocześnie Autor (Autorzy) zgadza (zgadzają) się, że nie złoży (złożą) manuskryptu do publikacji gdziekolwiek i w jakimkolwiek języku bez wcześniejszej pisemnej zgody nabywcy praw autorskich, jakim jest Wydawca. Nagrodą za przesłanie artykułu jest publikacja w czasopiśmie Wydawcy.

Niezależnie od wymienionych wcześniej skutków Autor (Autorzy), w celu zwolnienia się z odpowiedzialności wobec osób trzecich, powinien (powinni) dołączyć do przesyłanego manuskryptu list przewodni, zawierający oświadczenie Autora (Autorów) potwierdzające powyższe fakty oraz to, że wszyscy wymienieni współautorzy wyrażają zgodę na jej publikację. Ponadto Autor (Autorzy) potwierdza (potwierdzają), że zapoznał (zapoznali) się z regulaminem nadsyłania prac w czasopiśmie „Hematologia — Edukacja” i zobowiązuje (zobowiązują) się do jego przestrzegania.

Materiały ilustracyjne poprzednio publikowane należy zaopatrzyć w pisemną zgodę Wydawcy na ponowną publikację. Do zdjęć przedstawiających osoby, które można zidentyfikować, należy dołączyć ich pisemną zgodę na publikację zdjęć. Wszelkie ewentualne spory dotyczące publikacji będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy właściwy dla siedziby Wydawcy.

Stosunki prawne łączące Wydawcę i Autora podlegają prawu polskiemu i obowiązującym Polskę konwencjom międzynarodowym. Podstawą prawną nabycia praw autorskich jest art. 921 § 3 zdanie 3 kodeksu cywilnego w związku z art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i odpowiednich konwencji międzynarodowych.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Redakcja oraz Wydawca dokładają wszelkich starań, by informacje opublikowane w „Hematologii” były wiarygodne i dokładne. Jednak opinie wyrażane w artykułach czy reklamach są publikowane na wyłączną odpowiedzialność autorów lub reklamodawców. W związku z tym ani Redakcja, ani Wydawca nie ponoszą odpowiedzialności za konsekwencje wykorzystania jakichkolwiek nieścisłych informacji. Dawki leków i inne wartości liczbowe są sprawdzane z należytą starannością, jednak wszelkie schematy leczenia opisywane w czasopiśmie „Hematologia — Edukacja” powinny być stosowane zgodnie z informacjami o leku publikowanymi przez producenta.

Oświadczenie autorów

Zgłoszenia online

Czy masz już nazwę użytkownika i hasło dla Hematologia - Edukacja?

Przejdź do logowania

Potrzebujesz nazwy użytkownika i hasła?

Przejdź do rejestracji

Rejestracja i logowanie są obowiązkowe do deponowania manuskryptów online i sprawdzenia statusu zgłoszeń.

Lista kontrolna przygotowania do deponowania manuskryptu

W ramach procesu deponowania, autorzy są zobowiązani do sprawdzenia zgodności ich pracy ze wszystkimi z poniższych elementów, a jeśli nie zastosują się do tych wytycznych, ich wnioski zostaną odesłane z powrotem.

 1. Praca nie była poprzednio publikowana i nie została przedłożona wydawcy innego
  czasopisma (z wyłączeniem streszczeń oraz materiałów zjazdowych).

 2. Wszyscy  wymienieni współautorzy (o ile występują), po zapoznaniu się z jej treścią, zaakceptowali ją i wyrażają zgodę na publikację.

 3. Autor (autorzy) oświadcza (oświadczają), że praca nie zostanie przez niego (nich) opublikowana gdziekolwiek indziej i w jakimkolwiek języku bez wcześniejszej zgody nabywcy praw autorskich.

 4. Autor (autorzy) zapoznał się (zapoznali się) z regulaminem zgłaszania prac w czasopiśmie "Hematologia — Edukacja" i zobowiązuje się (zobowiązują się) do jego przestrzegania.

 5. Autor (autorzy) upoważnia (upoważniają) Redakcję do redakcyjnego opracowania nadesłanego manuskryptu.

 6. W badaniach przestrzegano przepisów Deklaracji Helsińskiej i lokalnych przepisów dotyczących prowadzenia badań na zwierzętach.

 7. Wszystkie źródła finansowania pracy zostały w niej wymienione.

 8. Wszelkie konflikty interesów zostały zadeklarowane przez autora (autorów).

 9. Autor (autorzy) deklaruje (deklarują), że zgłoszony manuskrypt spełnia wymogi anonimowej recenzji — żaden element zawarty w tekście artykułu nie umożliwi recenzentom rozpoznania autorów pracy.

Informacje o prawach autorskich

Wszelkie prawa zastrzeżone, włącznie z tłumaczeniem na języki obce. Żaden fragment czasopisma zarówno tekstu, jak i grafiki nie może być wykorzystywany w jakiejkolwiek formie. W szczególności zabronione jest dokonywanie reprodukcji oraz przekłądanie na język mechamiczny lub elektroniczny, a także utrwalanie w jakiejkolwiek postaci, przechowywanie w jakimkolwiek układzie pamięci oraz transmitowanie, czy to w formie elektronicznej, mechanicznej czy za pomocą fotokopii, mikrofilmu, nagrań, skanów bądź w jakikolwiek inny sposób, bez wcześniejszej pisemnej zgody wydawcy. Prawa wydawcy podlegają ochronie przez kraowe prawo autorskie oraz konwencje międzynarodowe, a ich naruszenie jest ścigane pod sankcją karną. Ponadto Autor (autorzy) oświadcza/oświadczają, że automatycznie i nieodpłatnie przenosi/przenoszą na Wydawcę wszelkie prawa autorskie do wydawania i rozpowszechniania nadesłanych materiałów we wszystkich znanych formach i na wszystkich znanych polach eksploatacji, pod warunkiem że materiały te zostaną zaakceptowane do publikacji. Jednocześnie zgadza/zgadzają się, że praca nie zostanie opublikowana gdziekolwiek i w jakimkolwiek języku bez wcześniejszej pisemnej zgody nabywcy praw autorskich, jakim jest Wydawca.

Polityka prywatności

Nazwiska i adresy e-mail wprowadzane do serwisu tego czasopisma będą wykorzystywane wyłącznie do wyżej wymienionych celów i nie będą udostępniane do innych celów.

Regulamin

Ważne: serwis https://journals.viamedica.pl/ wykorzystuje pliki cookies. Więcej >>

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies m.in. w celach statystycznych, dostosowania serwisu do potrzeb użytkownika (np. język interfejsu) i do obsługi logowania użytkowników. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić opcje dotyczące cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci komputera. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

Czym są i do czego służą pliki cookie możesz dowiedzieć się na stronie wszystkoociasteczkach.pl.

 

Wydawcą serwisu jest  VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.: +48 58 320 94 94, faks: +48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl