open access

Vol 8, No 4 (2001)
Research paper
Published online: 2001-07-23
Get Citation

Czynniki wpływające na powrót czynności mechanicznej lewego przedsionka po kardiowersji migotania przedsionków

Małgorzata Dmochowska-Perz, Krystyna Łoboz-Grudzień, Ewa Jaźwińska-Tarnawska i Leszek Sokalski
Folia Cardiologica Excerpta 2001;8(4):363-374.

open access

Vol 8, No 4 (2001)
Original Papers
Published online: 2001-07-23

Abstract

Wstęp: Nie ustalono jednoznacznie, który z czynników wpływa na powrót czynności mechanicznej lewego przedsionka po kardiowersji migotania przedsionków (AF, atrial fibrillation).

Cel pracy: Zbadanie powrotu czynności mechanicznej lewego przedsionka w zależności od metody kardiowersji — elektrycznej (EC, electrical cardioversion) albo farmakologicznej (PC, pharmacological cardioversion) — oraz określenie, który z czynników klinicznych oraz echokardiograficznych (wiek, płeć, czas trwania AF, etiologia, klasa czynnościowa NYHA, wymiar lewego przedsionka, funkcja skurczowa lewej komory) wpływa na powrót czynności mechanicznej lewego przedsionka.

Materiał i metody: Badaną populację stanowiło 112 chorych w wieku 29–79 lat (średnio 62,1 ± 10,6 lat) z AF o różnej etiologii. Wyróżniono grupę I, 30 chorych (26,8%), u których wykonano kardiowersję elektryczną (EC), i grupę II, 82 chorych (73,2%), u których wykonano kardiowersję farmakologiczną (PC). Powrót czynności mechanicznej lewego przedsionka monitorowano na podstawie przepływu mitralnego ocenianego metodą dopplerowską w prezentacji dwuwymiarowej (2D) w 1., 7., 21. dobie i w 3. miesiącu po umiarowieniu.

Wyniki: Stosunek A/E oraz frakcja przedsionkowa (AFF, atrial filling fraction) oceniane w 1. i 7. dobie po kardiowersji były niższe w grupie I (EC) niż w grupie II (PC), a różnice były statystycznie znamienne (p Ł 0,05). W analizie wieloczynnikowej obecność wady serca znamiennie częściej wiązała się z brakiem powrotu czynności mechanicznej lewego przedsionka w 1. dobie po kardiowersji (rr = 1,86; p Ł 0,05). Także klasa czynnościowa NYHA II i III stanowiła zwiększone ryzyko braku powrotu czynności mechanicznej lewego przedsionka (rr = 2,22; p Ł 0,05). Brak powrotu czynności mechanicznej lewego przedsionka w 1. dobie wiązał się z większą częstością nawrotów AF (rr = 1,65; p Ł 0,01).

Wnioski: Kardiowersja elektryczna silniej niż farmakologiczna wywołuje przemijającą dysfunkcję czynności mechanicznej lewego przedsionka. Wada serca i klasa czynnościowa II i III według NYHA są czynnikami ryzyka braku powrotu czynności mechanicznej lewego przedfunkcję czynności mechanicznej lewego przedsionka. Opóźniony powrót czynności mechanicznej lewego przedsionka jest związany ze zwiększonym ryzykiem nawrotu migotania przedsionków

Abstract

Wstęp: Nie ustalono jednoznacznie, który z czynników wpływa na powrót czynności mechanicznej lewego przedsionka po kardiowersji migotania przedsionków (AF, atrial fibrillation).

Cel pracy: Zbadanie powrotu czynności mechanicznej lewego przedsionka w zależności od metody kardiowersji — elektrycznej (EC, electrical cardioversion) albo farmakologicznej (PC, pharmacological cardioversion) — oraz określenie, który z czynników klinicznych oraz echokardiograficznych (wiek, płeć, czas trwania AF, etiologia, klasa czynnościowa NYHA, wymiar lewego przedsionka, funkcja skurczowa lewej komory) wpływa na powrót czynności mechanicznej lewego przedsionka.

Materiał i metody: Badaną populację stanowiło 112 chorych w wieku 29–79 lat (średnio 62,1 ± 10,6 lat) z AF o różnej etiologii. Wyróżniono grupę I, 30 chorych (26,8%), u których wykonano kardiowersję elektryczną (EC), i grupę II, 82 chorych (73,2%), u których wykonano kardiowersję farmakologiczną (PC). Powrót czynności mechanicznej lewego przedsionka monitorowano na podstawie przepływu mitralnego ocenianego metodą dopplerowską w prezentacji dwuwymiarowej (2D) w 1., 7., 21. dobie i w 3. miesiącu po umiarowieniu.

Wyniki: Stosunek A/E oraz frakcja przedsionkowa (AFF, atrial filling fraction) oceniane w 1. i 7. dobie po kardiowersji były niższe w grupie I (EC) niż w grupie II (PC), a różnice były statystycznie znamienne (p Ł 0,05). W analizie wieloczynnikowej obecność wady serca znamiennie częściej wiązała się z brakiem powrotu czynności mechanicznej lewego przedsionka w 1. dobie po kardiowersji (rr = 1,86; p Ł 0,05). Także klasa czynnościowa NYHA II i III stanowiła zwiększone ryzyko braku powrotu czynności mechanicznej lewego przedsionka (rr = 2,22; p Ł 0,05). Brak powrotu czynności mechanicznej lewego przedsionka w 1. dobie wiązał się z większą częstością nawrotów AF (rr = 1,65; p Ł 0,01).

Wnioski: Kardiowersja elektryczna silniej niż farmakologiczna wywołuje przemijającą dysfunkcję czynności mechanicznej lewego przedsionka. Wada serca i klasa czynnościowa II i III według NYHA są czynnikami ryzyka braku powrotu czynności mechanicznej lewego przedfunkcję czynności mechanicznej lewego przedsionka. Opóźniony powrót czynności mechanicznej lewego przedsionka jest związany ze zwiększonym ryzykiem nawrotu migotania przedsionków

Get Citation
About this article
Title

Czynniki wpływające na powrót czynności mechanicznej lewego przedsionka po kardiowersji migotania przedsionków

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 8, No 4 (2001)

Article type

Research paper

Pages

363-374

Published online

2001-07-23

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 2001;8(4):363-374.

Authors

Małgorzata Dmochowska-Perz
Krystyna Łoboz-Grudzień
Ewa Jaźwińska-Tarnawska i Leszek Sokalski

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl