open access

Vol 1, No 3 (2006)
Original paper
Published online: 2006-07-11
Get Citation

Znaczenie badania EKG metodą Holtera wraz z oceną zmienności rytmu zatokowego w identyfikacji chorych z restenozą po skutecznej angioplastyce balonowej

Marek Grygier, Przemysław Mitkowski, Romuald Ochotny, Maciej Lesiak, Jadwiga Kowal, Małgorzata Pyda, Włodzimierz Skorupski, Stefan Grajek i Andrzej Cieśliński
Folia Cardiologica Excerpta 2006;1(3):151-160.

open access

Vol 1, No 3 (2006)
Original Papers
Published online: 2006-07-11

Abstract

Wstęp: Celem pracy było określenie znaczenia badania EKG metodą Holtera wraz z oceną zmienności rytmu zatokowego (HRV) w identyfikacji chorych z restenozą po zabiegu angioplastyki naczyń wieńcowych (PTCA).
Metody: Do programu włączono 56 kolejnych chorych z izolowaną zmianą w obrębie tętnicy zstępującej przedniej poddanych zabiegowi angioplastyki balonowej. W badanej grupie chorych było 41 mężczyzn i 15 kobiet; średni wiek wynosił 56,2 ± 8,3 roku. U każdego pacjenta 2-krotnie przeprowadzono badanie EKG metodą Holtera wraz z oceną HRV (w ciągu tygodnia od zabiegu PTCA i ponownie przed kontrolną koronarografią).
Wyniki: W badanej grupie powtórne zwężenie w obrębie tętnicy zstępującej przedniej stwierdzono łącznie u 15 chorych, a brak restenozy - u 41 osób. Wykazano, iż czułość oceny standardowych kryteriów obniżenia odcinka ST w diagnostyce restenozy jest mała (7-27%), swoistość stosunkowo wysoka (80-93%), a skuteczność diagnostyczna - bardzo mała (17-36%). Jednak stwierdzenie w zapisie EKG metodą Holtera licznej ekstrasystolii komorowej (≥ 50 pobudzeń komorowych w ciągu 24 h) wiązało się z istotnie wyższym prawdopodobieństwem występowania restenozy - czułość: 53% i 47%, swoistość: 76% i 85%, a skuteczność diagnostyczna: 44% i 54% - odpowiednio w pierwszym i drugim badaniu. W pierwszym badaniu stwierdzono istotnie statystycznie wyższe wartości rMSSD (p < 0,05) i pNN50 (p = 0,061) w grupie chorych, u których później wystąpiła restenoza. Przyjmując jako punkt odcięcia wartości rMSSD ≥ 30 ms, stwierdzono, iż taka wartość pomiaru pozwala z 60-procentową czułością, 76-procentową swoistością oraz 47-procentową skutecznością diagnostyczną określić prawdopodobieństwo wystąpienia restenozy. Również wartość pNN50 ≥ 8 pozwala z 60- procentową czułością, 78-procentową swoistością oraz 50-procentową skutecznością diagnostyczną przewidzieć wystąpienie restenozy.
Wnioski: Znaczenie analizy zmian odcinka ST w 24-godzinnym badaniu EKG metodą Holtera dla oceny występowania restenozy wydaje się być ograniczone. Dalszych badań wymaga obserwowana korelacja restenozy z obecnością licznej arytmii komorowej. Konieczne jest przeprowadzenie kolejnych badań w celu dokonania oceny rzeczywistej roli HRV u chorych po zabiegu PTCA.

Abstract

Wstęp: Celem pracy było określenie znaczenia badania EKG metodą Holtera wraz z oceną zmienności rytmu zatokowego (HRV) w identyfikacji chorych z restenozą po zabiegu angioplastyki naczyń wieńcowych (PTCA).
Metody: Do programu włączono 56 kolejnych chorych z izolowaną zmianą w obrębie tętnicy zstępującej przedniej poddanych zabiegowi angioplastyki balonowej. W badanej grupie chorych było 41 mężczyzn i 15 kobiet; średni wiek wynosił 56,2 ± 8,3 roku. U każdego pacjenta 2-krotnie przeprowadzono badanie EKG metodą Holtera wraz z oceną HRV (w ciągu tygodnia od zabiegu PTCA i ponownie przed kontrolną koronarografią).
Wyniki: W badanej grupie powtórne zwężenie w obrębie tętnicy zstępującej przedniej stwierdzono łącznie u 15 chorych, a brak restenozy - u 41 osób. Wykazano, iż czułość oceny standardowych kryteriów obniżenia odcinka ST w diagnostyce restenozy jest mała (7-27%), swoistość stosunkowo wysoka (80-93%), a skuteczność diagnostyczna - bardzo mała (17-36%). Jednak stwierdzenie w zapisie EKG metodą Holtera licznej ekstrasystolii komorowej (≥ 50 pobudzeń komorowych w ciągu 24 h) wiązało się z istotnie wyższym prawdopodobieństwem występowania restenozy - czułość: 53% i 47%, swoistość: 76% i 85%, a skuteczność diagnostyczna: 44% i 54% - odpowiednio w pierwszym i drugim badaniu. W pierwszym badaniu stwierdzono istotnie statystycznie wyższe wartości rMSSD (p < 0,05) i pNN50 (p = 0,061) w grupie chorych, u których później wystąpiła restenoza. Przyjmując jako punkt odcięcia wartości rMSSD ≥ 30 ms, stwierdzono, iż taka wartość pomiaru pozwala z 60-procentową czułością, 76-procentową swoistością oraz 47-procentową skutecznością diagnostyczną określić prawdopodobieństwo wystąpienia restenozy. Również wartość pNN50 ≥ 8 pozwala z 60- procentową czułością, 78-procentową swoistością oraz 50-procentową skutecznością diagnostyczną przewidzieć wystąpienie restenozy.
Wnioski: Znaczenie analizy zmian odcinka ST w 24-godzinnym badaniu EKG metodą Holtera dla oceny występowania restenozy wydaje się być ograniczone. Dalszych badań wymaga obserwowana korelacja restenozy z obecnością licznej arytmii komorowej. Konieczne jest przeprowadzenie kolejnych badań w celu dokonania oceny rzeczywistej roli HRV u chorych po zabiegu PTCA.
Get Citation

Keywords

przezskórna angioplastyka wieńcowa; restenoza; EKG metodą Holtera; zmienność rytmu zatokowego

About this article
Title

Znaczenie badania EKG metodą Holtera wraz z oceną zmienności rytmu zatokowego w identyfikacji chorych z restenozą po skutecznej angioplastyce balonowej

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 1, No 3 (2006)

Article type

Original paper

Pages

151-160

Published online

2006-07-11

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 2006;1(3):151-160.

Keywords

przezskórna angioplastyka wieńcowa
restenoza
EKG metodą Holtera
zmienność rytmu zatokowego

Authors

Marek Grygier
Przemysław Mitkowski
Romuald Ochotny
Maciej Lesiak
Jadwiga Kowal
Małgorzata Pyda
Włodzimierz Skorupski
Stefan Grajek i Andrzej Cieśliński

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl