open access

Vol 2, No 10 (2007)
Prace badawcze
Published online: 2007-10-03
Get Citation

Wpływ rehabilitacji fizycznej na podatność tętnic u chorych po zawale serca

Ewa Trzos, Małgorzata Kurpesa, Tomasz Rechciński, Karina Wierzbowska-Drabik i Maria Krzemińska-Pakuła
Folia Cardiologica Excerpta 2007;2(10):492-497.

open access

Vol 2, No 10 (2007)
Prace badawcze
Published online: 2007-10-03

Abstract


Wstęp: Właściwie dobrane ćwiczenia i trening fizyczny u pacjentów po zawale serca istotnie wpływają na redukcję sercowo-naczyniowych czynników ryzyka. Jednym z niezależnych czynników wpływających na śmiertelność są zaburzenia podatności dużych tętnic. Celem niniejszej pracy było określenie wpływu 6-tygodniowego treningu fizycznego na mechaniczne właściwości tętnic, w tym na prędkość fali tętna (PWV), u pacjentów po zawale serca.
Metody: Badaną grupę stanowiło 119 chorych po przebytym pierwszym zawale serca, kwalifikowanych do II etapu rehabilitacji poszpitalnej. Trening rehabilitacyjny przeprowadzono tylko u 64 pacjentów (grupa 1). Pozostałych 55 osób (grupa 2) z różnych przyczyn nie uczestniczyło w programie rehabilitacji. U wszystkich chorych w badaniu wstępnym wykonano test wysiłkowy, badanie USG serca oraz nieinwazyjny pomiar PWV. Prędkość fali tętna mierzono za pomocą automatycznego urządzenia do szyjno-udowego pomiaru rozprzestrzeniania się fali ciśnienia tętna (system COMPLIOR). Pacjenci z grupy 1 odbywali program rehabilitacji kardiologicznej według modelu A lub B ustalonego na podstawie wstępnej wydolności. Czas trwania treningu rehabilitacyjnego wynosił 4-9 tygodni. Po tym okresie zarówno u chorych z grupy 1, jak i z grupy 2 ponownie wykonano test wysiłkowy oraz pomiar PWV. Dodatkowo w 6. miesiącu obserwacji w obu badanych grupach wykonano kontrolne pomiary PWV.
Wyniki: Badane grupy były porównywalne pod względem danych demograficznych, lokalizacji zawału serca i sposobu leczenia. Funkcja lewej komory, średni czas trwania wysiłku oraz uzyskane obciążenie były w obu grupach podobne. Także wyjściowe, średnie wartości PWV były porównywalne w obu badanych grupach (12,8 ± 1,6 m/s vs. 12,2 ± 2,7 m/s). W grupie poddanej treningowi fizycznemu stwierdzono znamienną poprawę tolerancji wysiłku (z 6,46 ± ± 2,7 MET do 8,95 ± 2,16 MET). Również w grupie 1 wartości PWV istotnie się obniżyły (z 12,8 ± 1,6 m/s do 8,7 ± 1,8 m/s) i po upływie 6-miesięcznej obserwacji obniżone wartości PWV nadal się utrzymywały (8,4 ± 2,2 m/s). U pacjentów z grupy 2 nastąpiło tylko nieznaczne obniżenie wartości PWV (z 12,2 ± 2,7 m/s do 10,8 ± 2,3 m/s .
Wnioski: U chorych po zawale serca kontrolowany trening fizyczny korzystnie wpływa na mechaniczne właściwości tętnic. Proponowany program rehabilitacji istotnie poprawia podatność dużych tętnic, prawdopodobnie poprzez poprawę funkcji śródbłonka. (Folia Cardiologica Excerpta 2007; 2: 492–497)

Abstract


Wstęp: Właściwie dobrane ćwiczenia i trening fizyczny u pacjentów po zawale serca istotnie wpływają na redukcję sercowo-naczyniowych czynników ryzyka. Jednym z niezależnych czynników wpływających na śmiertelność są zaburzenia podatności dużych tętnic. Celem niniejszej pracy było określenie wpływu 6-tygodniowego treningu fizycznego na mechaniczne właściwości tętnic, w tym na prędkość fali tętna (PWV), u pacjentów po zawale serca.
Metody: Badaną grupę stanowiło 119 chorych po przebytym pierwszym zawale serca, kwalifikowanych do II etapu rehabilitacji poszpitalnej. Trening rehabilitacyjny przeprowadzono tylko u 64 pacjentów (grupa 1). Pozostałych 55 osób (grupa 2) z różnych przyczyn nie uczestniczyło w programie rehabilitacji. U wszystkich chorych w badaniu wstępnym wykonano test wysiłkowy, badanie USG serca oraz nieinwazyjny pomiar PWV. Prędkość fali tętna mierzono za pomocą automatycznego urządzenia do szyjno-udowego pomiaru rozprzestrzeniania się fali ciśnienia tętna (system COMPLIOR). Pacjenci z grupy 1 odbywali program rehabilitacji kardiologicznej według modelu A lub B ustalonego na podstawie wstępnej wydolności. Czas trwania treningu rehabilitacyjnego wynosił 4-9 tygodni. Po tym okresie zarówno u chorych z grupy 1, jak i z grupy 2 ponownie wykonano test wysiłkowy oraz pomiar PWV. Dodatkowo w 6. miesiącu obserwacji w obu badanych grupach wykonano kontrolne pomiary PWV.
Wyniki: Badane grupy były porównywalne pod względem danych demograficznych, lokalizacji zawału serca i sposobu leczenia. Funkcja lewej komory, średni czas trwania wysiłku oraz uzyskane obciążenie były w obu grupach podobne. Także wyjściowe, średnie wartości PWV były porównywalne w obu badanych grupach (12,8 ± 1,6 m/s vs. 12,2 ± 2,7 m/s). W grupie poddanej treningowi fizycznemu stwierdzono znamienną poprawę tolerancji wysiłku (z 6,46 ± ± 2,7 MET do 8,95 ± 2,16 MET). Również w grupie 1 wartości PWV istotnie się obniżyły (z 12,8 ± 1,6 m/s do 8,7 ± 1,8 m/s) i po upływie 6-miesięcznej obserwacji obniżone wartości PWV nadal się utrzymywały (8,4 ± 2,2 m/s). U pacjentów z grupy 2 nastąpiło tylko nieznaczne obniżenie wartości PWV (z 12,2 ± 2,7 m/s do 10,8 ± 2,3 m/s .
Wnioski: U chorych po zawale serca kontrolowany trening fizyczny korzystnie wpływa na mechaniczne właściwości tętnic. Proponowany program rehabilitacji istotnie poprawia podatność dużych tętnic, prawdopodobnie poprzez poprawę funkcji śródbłonka. (Folia Cardiologica Excerpta 2007; 2: 492–497)
Get Citation

Keywords

rehabilitacja fizyczna; sztywność tętnic

About this article
Title

Wpływ rehabilitacji fizycznej na podatność tętnic u chorych po zawale serca

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 2, No 10 (2007)

Pages

492-497

Published online

2007-10-03

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 2007;2(10):492-497.

Keywords

rehabilitacja fizyczna
sztywność tętnic

Authors

Ewa Trzos
Małgorzata Kurpesa
Tomasz Rechciński
Karina Wierzbowska-Drabik i Maria Krzemińska-Pakuła

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl