Wpływ rehabilitacji fizycznej na podatność tętnic u chorych po zawale serca

Ewa Trzos, Małgorzata Kurpesa, Tomasz Rechciński, Karina Wierzbowska-Drabik i Maria Krzemińska-Pakuła

Abstract


Wstęp: Właściwie dobrane ćwiczenia i trening fizyczny u pacjentów po zawale serca istotnie
wpływają na redukcję sercowo-naczyniowych czynników ryzyka. Jednym z niezależnych czynników
wpływających na śmiertelność są zaburzenia podatności dużych tętnic. Celem niniejszej
pracy było określenie wpływu 6-tygodniowego treningu fizycznego na mechaniczne właściwości
tętnic, w tym na prędkość fali tętna (PWV), u pacjentów po zawale serca.

Metody: Badaną grupę stanowiło 119 chorych po przebytym pierwszym zawale serca, kwalifikowanych
do II etapu rehabilitacji poszpitalnej. Trening rehabilitacyjny przeprowadzono tylko
u 64 pacjentów (grupa 1). Pozostałych 55 osób (grupa 2) z różnych przyczyn nie uczestniczyło
w programie rehabilitacji. U wszystkich chorych w badaniu wstępnym wykonano test wysiłkowy,
badanie USG serca oraz nieinwazyjny pomiar PWV. Prędkość fali tętna mierzono za
pomocą automatycznego urządzenia do szyjno-udowego pomiaru rozprzestrzeniania się fali
ciśnienia tętna (system COMPLIOR). Pacjenci z grupy 1 odbywali program rehabilitacji
kardiologicznej według modelu A lub B ustalonego na podstawie wstępnej wydolności. Czas
trwania treningu rehabilitacyjnego wynosił 4-9 tygodni. Po tym okresie zarówno u chorych
z grupy 1, jak i z grupy 2 ponownie wykonano test wysiłkowy oraz pomiar PWV. Dodatkowo
w 6. miesiącu obserwacji w obu badanych grupach wykonano kontrolne pomiary PWV.

Wyniki: Badane grupy były porównywalne pod względem danych demograficznych, lokalizacji
zawału serca i sposobu leczenia. Funkcja lewej komory, średni czas trwania wysiłku oraz
uzyskane obciążenie były w obu grupach podobne. Także wyjściowe, średnie wartości PWV
były porównywalne w obu badanych grupach (12,8 ± 1,6 m/s vs. 12,2 ± 2,7 m/s). W grupie
poddanej treningowi fizycznemu stwierdzono znamienną poprawę tolerancji wysiłku (z 6,46 ±
± 2,7 MET do 8,95 ± 2,16 MET). Również w grupie 1 wartości PWV istotnie się obniżyły
(z 12,8 ± 1,6 m/s do 8,7 ± 1,8 m/s) i po upływie 6-miesięcznej obserwacji obniżone wartości
PWV nadal się utrzymywały (8,4 ± 2,2 m/s). U pacjentów z grupy 2 nastąpiło tylko nieznaczne
obniżenie wartości PWV (z 12,2 ± 2,7 m/s do 10,8 ± 2,3 m/s .

Wnioski: U chorych po zawale serca kontrolowany trening fizyczny korzystnie wpływa na
mechaniczne właściwości tętnic. Proponowany program rehabilitacji istotnie poprawia podatność
dużych tętnic, prawdopodobnie poprzez poprawę funkcji śródbłonka. (Folia Cardiologica
Excerpta 2007; 2: 492–497)

Keywords

rehabilitacja fizyczna; sztywność tętnic
Czasopismo Folia Cardiologica dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl