open access

Vol 2, No 10 (2007)
Prace badawcze
Published online: 2007-10-03
Get Citation

Wpływ palenia tytoniu na parametry funkcji rozkurczowej lewej komory, w tym na Vp jako nowszy i bardziej wiarygodny parametr

Ahmet Yilmaz, Kenan Yalta, Okan Onur Turgut, Mehmet Birhan Yilmaz, Alim Erdem, Filiz Karadas, Ali Ozyol i Izzet Tandogan
Folia Cardiologica Excerpta 2007;2(10):485-491.

open access

Vol 2, No 10 (2007)
Prace badawcze
Published online: 2007-10-03

Abstract


Wstęp: We wcześniejszych badaniach skupiano się głównie na doraźnym, bezpośrednim wpływie palenia tytoniu na funkcję rozkurczową serca. Celem niniejszej pracy było przedstawienie wpływu długotrwałego palenia tytoniu na parametry funkcji rozkurczowej serca, w tym prędkość propagacji napływu mitralnego (Vp), ocenianą w badaniu doplerowskim znakowanym kolorem w prezentacji jednowymiarowej u stosunkowo młodych dorosłych bez objawów.
Metody: Badanie miało charakter prospektywny. Do grupy I zakwalifikowano 100 osób palących tytoń nieprzerwanie przez przynajmniej rok przed rozpoczęciem badania. Grupę II stanowiło 35 niepalących pacjentów, dostosowanych do grupy I pod względem wieku i płci. Za pomocą zmodyfikowanego Kwestionariusza Tolerancji Nikotyny Fagerströma (M-FNDT) oceniono stopień uzależnienia od nikotyny u badanych pacjentów. Następnie na podstawie wskaźnika uzależnienia od nikotyny (NDI) uzyskanego z M-FNDT każdego z palaczy przydzielono do odpowiedniej podgrupy. Obie grupy pacjentów porównano na podstawie głównych parametrów rozkurczowych uzyskanych za pomocą echokardiografii przezklatkowej, takich jak stosunek E/A, czas deceleracji (DT), czas rozkurczu izowolumetrycznego (IVRT) i Vp, a także na podstawie podstawowych parametrów klinicznych i echokardiograficznych.
Wyniki: Opierając się na wstępnych kryteriach wyłączenia, z badania wykluczono 31 palaczy z grupy I oraz 5 niepalących z grupy II. W rezultacie porównano 69 palaczy (śr. wiek: 30 ± ± 4,9 roku, M/K: 32/37) z grupy I oraz 30 niepalących (śr. wiek: 31,4 ± 4,8 roku, M/K: 15/15) z grupy II. W grupie I średnie wartości stosunku E/A oraz Vp były wyraźnie niższe (p < 0,001), podczas gdy średnie wartości IVRT oraz DT były znamiennie wyższe (p < 0,001) niż w grupie II. W grupie I wartość NDI była wprost proporcjonalna do DT oraz IVTR (p < 0,001) oraz odwrotnie proporcjonalna do Vp (p < 0,001).
Wnioski: Zarówno konwencjonalne, jak i względnie nowe parametry oceny funkcji rozkurczowej lewej komory, zwłaszcza Vp, okazały się znacznie gorsze u osób palących tytoń, co odzwierciedla szkodliwy wpływ palenia na funkcję rozkurczową serca. Wielkość tego pogorszenia ściśle korelowała ze stopniem uzależnienia od palenia. (Folia Cardiologica Excerpta 2007; 2: 485–491)

Abstract


Wstęp: We wcześniejszych badaniach skupiano się głównie na doraźnym, bezpośrednim wpływie palenia tytoniu na funkcję rozkurczową serca. Celem niniejszej pracy było przedstawienie wpływu długotrwałego palenia tytoniu na parametry funkcji rozkurczowej serca, w tym prędkość propagacji napływu mitralnego (Vp), ocenianą w badaniu doplerowskim znakowanym kolorem w prezentacji jednowymiarowej u stosunkowo młodych dorosłych bez objawów.
Metody: Badanie miało charakter prospektywny. Do grupy I zakwalifikowano 100 osób palących tytoń nieprzerwanie przez przynajmniej rok przed rozpoczęciem badania. Grupę II stanowiło 35 niepalących pacjentów, dostosowanych do grupy I pod względem wieku i płci. Za pomocą zmodyfikowanego Kwestionariusza Tolerancji Nikotyny Fagerströma (M-FNDT) oceniono stopień uzależnienia od nikotyny u badanych pacjentów. Następnie na podstawie wskaźnika uzależnienia od nikotyny (NDI) uzyskanego z M-FNDT każdego z palaczy przydzielono do odpowiedniej podgrupy. Obie grupy pacjentów porównano na podstawie głównych parametrów rozkurczowych uzyskanych za pomocą echokardiografii przezklatkowej, takich jak stosunek E/A, czas deceleracji (DT), czas rozkurczu izowolumetrycznego (IVRT) i Vp, a także na podstawie podstawowych parametrów klinicznych i echokardiograficznych.
Wyniki: Opierając się na wstępnych kryteriach wyłączenia, z badania wykluczono 31 palaczy z grupy I oraz 5 niepalących z grupy II. W rezultacie porównano 69 palaczy (śr. wiek: 30 ± ± 4,9 roku, M/K: 32/37) z grupy I oraz 30 niepalących (śr. wiek: 31,4 ± 4,8 roku, M/K: 15/15) z grupy II. W grupie I średnie wartości stosunku E/A oraz Vp były wyraźnie niższe (p < 0,001), podczas gdy średnie wartości IVRT oraz DT były znamiennie wyższe (p < 0,001) niż w grupie II. W grupie I wartość NDI była wprost proporcjonalna do DT oraz IVTR (p < 0,001) oraz odwrotnie proporcjonalna do Vp (p < 0,001).
Wnioski: Zarówno konwencjonalne, jak i względnie nowe parametry oceny funkcji rozkurczowej lewej komory, zwłaszcza Vp, okazały się znacznie gorsze u osób palących tytoń, co odzwierciedla szkodliwy wpływ palenia na funkcję rozkurczową serca. Wielkość tego pogorszenia ściśle korelowała ze stopniem uzależnienia od palenia. (Folia Cardiologica Excerpta 2007; 2: 485–491)
Get Citation

Keywords

palenie tytoniu; zaburzenie funkcji rozkurczowej lewej komory; współczynnik zależności od nikotyny

About this article
Title

Wpływ palenia tytoniu na parametry funkcji rozkurczowej lewej komory, w tym na Vp jako nowszy i bardziej wiarygodny parametr

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 2, No 10 (2007)

Pages

485-491

Published online

2007-10-03

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 2007;2(10):485-491.

Keywords

palenie tytoniu
zaburzenie funkcji rozkurczowej lewej komory
współczynnik zależności od nikotyny

Authors

Ahmet Yilmaz
Kenan Yalta
Okan Onur Turgut
Mehmet Birhan Yilmaz
Alim Erdem
Filiz Karadas
Ali Ozyol i Izzet Tandogan

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl