open access

Vol 2, No 10 (2007)
Prace badawcze
Published online: 2007-10-03
Get Citation

Wczesne czynniki predykcyjne niekorzystnej przebudowy lewej komory u chorych po zawale serca leczonych pierwotną angioplastyką wieńcową

Krystyna Łoboz-Grudzień, Alicja Kowalska, Barbara Brzezińska, Leszek Sokalski i Joanna Jaroch
Folia Cardiologica Excerpta 2007;2(10):459-467.

open access

Vol 2, No 10 (2007)
Prace badawcze
Published online: 2007-10-03

Abstract


Wstęp: Postępująca rozstrzeń lewej komory (PLVD) jest jednym ze skutków zawału serca (MI) i może występować w obszarze pierwotnej przezskórnej interwencji wieńcowej (PCI). Zagadnienia dotyczące czynników predykcyjnych PLVD po pierwotnej PCI wymagają wyjaśnienia. Celem niniejszego badania była ocena częstości występowania oraz zdefiniowanie wyjściowych klinicznych i echokardiograficznych czynników predykcyjnych PLVD u chorych z zawałem serca z uniesieniem odcinka ST (STEMI) leczonych za pomocą PCI.
Metody: Z grupy 90 pacjentów początkowo zakwalifikowanych do badania wybrano i poddano analizie 88 osób (29 kobiet i 59 mężczyzn, śr. wiek 67,1 ± 5,6 roku) z pierwszym STEMI leczonych pierwotną PCI. Badanie echokardiograficzne wykonano u wszystkich pacjentów przy wypisie ze szpitala (M1) i po upływie 6 miesięcy (M2). Oceniano następujące czynniki wpływające na PLVD: rodzaj tętnicy odpowiedzialnej za zawał (IRA), rozległość zawału szacowana za pomocą wskaźnika kurczliwości (WMSI) ≥ 1,5, wskaźnik końcoworozkurczowej objętości lewej komory (LVEDVI) ≥ 80 ml/m2, frakcja wyrzutowa (EF) ≤ 45%, restrykcyjny profil napływu mitralnego, czas reperfuzji, wskaźnik masy lewej komory (LVMI) ≥ 125 g/m2 i czynniki ryzyka choroby wieńcowej.
Wyniki: Stopień rozpowszechnienia PLVD (zgodnie z kryterium wzrostu wskaźnika LVEDV o 20% w czasie od M1 do M2) wynosił 24%. W jednoczynnikowej analizie regresji wykazano, że istotnymi predykatorami niekorzystnej PLVD w badaniu wyjściowym były następujące czynniki: gałąź przednia zstępująca lewej tętnicy wieńcowej jako IRA (ryzyko względne: RR = = 2,3; p < 0,05), WMSI ≥ 1,5 (RR = 4,29; p < 0,005), EF ≤ 45% (RR = 2,89; p < 0,005) i restrykcyjny profil napływu przez zastawkę mitralną (RR = 2,4; p < 0,01). Na podstawie wieloczynnikowej analizy logistycznej stwierdzono, że jedynym niezależnym czynnikiem determinującym PLVD jest WMSI ≥ 1,5.
Wnioski: Zarówno wskaźniki regionalnej i globalnej dysfunkcji skurczowej lewej komory, jak i ciężkie zaburzenia jej funkcji rozkurczowej są istotnymi czynnikami predykcyjnymi niekorzystnej przebudowy serca po STEMI u chorych leczonych pierwotną PCI. Nie ma takiej wartości predykcyjnej rozstrzeń lewej komory stwierdzona w momencie wypisu za szpitala. Jednak jedynym niezależnym czynnikiem determinującym PLVD był WMSI ≥ 1,5 określający rozległość zawału serca. (Folia Cardiologica Excerpta 2007; 2: 459-467)

Abstract


Wstęp: Postępująca rozstrzeń lewej komory (PLVD) jest jednym ze skutków zawału serca (MI) i może występować w obszarze pierwotnej przezskórnej interwencji wieńcowej (PCI). Zagadnienia dotyczące czynników predykcyjnych PLVD po pierwotnej PCI wymagają wyjaśnienia. Celem niniejszego badania była ocena częstości występowania oraz zdefiniowanie wyjściowych klinicznych i echokardiograficznych czynników predykcyjnych PLVD u chorych z zawałem serca z uniesieniem odcinka ST (STEMI) leczonych za pomocą PCI.
Metody: Z grupy 90 pacjentów początkowo zakwalifikowanych do badania wybrano i poddano analizie 88 osób (29 kobiet i 59 mężczyzn, śr. wiek 67,1 ± 5,6 roku) z pierwszym STEMI leczonych pierwotną PCI. Badanie echokardiograficzne wykonano u wszystkich pacjentów przy wypisie ze szpitala (M1) i po upływie 6 miesięcy (M2). Oceniano następujące czynniki wpływające na PLVD: rodzaj tętnicy odpowiedzialnej za zawał (IRA), rozległość zawału szacowana za pomocą wskaźnika kurczliwości (WMSI) ≥ 1,5, wskaźnik końcoworozkurczowej objętości lewej komory (LVEDVI) ≥ 80 ml/m2, frakcja wyrzutowa (EF) ≤ 45%, restrykcyjny profil napływu mitralnego, czas reperfuzji, wskaźnik masy lewej komory (LVMI) ≥ 125 g/m2 i czynniki ryzyka choroby wieńcowej.
Wyniki: Stopień rozpowszechnienia PLVD (zgodnie z kryterium wzrostu wskaźnika LVEDV o 20% w czasie od M1 do M2) wynosił 24%. W jednoczynnikowej analizie regresji wykazano, że istotnymi predykatorami niekorzystnej PLVD w badaniu wyjściowym były następujące czynniki: gałąź przednia zstępująca lewej tętnicy wieńcowej jako IRA (ryzyko względne: RR = = 2,3; p < 0,05), WMSI ≥ 1,5 (RR = 4,29; p < 0,005), EF ≤ 45% (RR = 2,89; p < 0,005) i restrykcyjny profil napływu przez zastawkę mitralną (RR = 2,4; p < 0,01). Na podstawie wieloczynnikowej analizy logistycznej stwierdzono, że jedynym niezależnym czynnikiem determinującym PLVD jest WMSI ≥ 1,5.
Wnioski: Zarówno wskaźniki regionalnej i globalnej dysfunkcji skurczowej lewej komory, jak i ciężkie zaburzenia jej funkcji rozkurczowej są istotnymi czynnikami predykcyjnymi niekorzystnej przebudowy serca po STEMI u chorych leczonych pierwotną PCI. Nie ma takiej wartości predykcyjnej rozstrzeń lewej komory stwierdzona w momencie wypisu za szpitala. Jednak jedynym niezależnym czynnikiem determinującym PLVD był WMSI ≥ 1,5 określający rozległość zawału serca. (Folia Cardiologica Excerpta 2007; 2: 459-467)
Get Citation

Keywords

zawał serca; echokardiografia; przebudowa lewej komory

About this article
Title

Wczesne czynniki predykcyjne niekorzystnej przebudowy lewej komory u chorych po zawale serca leczonych pierwotną angioplastyką wieńcową

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 2, No 10 (2007)

Pages

459-467

Published online

2007-10-03

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 2007;2(10):459-467.

Keywords

zawał serca
echokardiografia
przebudowa lewej komory

Authors

Krystyna Łoboz-Grudzień
Alicja Kowalska
Barbara Brzezińska
Leszek Sokalski i Joanna Jaroch

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl