open access

Vol 2, No 3 (2007)
Prace badawcze - przedruk
Published online: 2007-03-19
Get Citation

Wpływ nawrotnego częstoskurczu przedsionkowo-komorowego i przedsionkowo-komorowego węzłowego na funkcję skurczową i rozkurczową lewej komory

Agata Duszańska, Radosław Lenarczyk, Oskar Kowalski, Witold Streb, Tomasz Kukulski, Zbigniew Kalarus
Folia Cardiologica Excerpta 2007;2(3):113-119.

open access

Vol 2, No 3 (2007)
Prace badawcze - przedruk
Published online: 2007-03-19

Abstract


Wstęp: Przewlekła tachykardia może prowadziæ do zaburzeń funkcji skurczowej lewej komory (LV). Niewiele jest doniesień na temat wpływu nawrotnego częstoskurczu przedsionkowo-komorowego (AVRT) i przedsionkowo-komorowego węzłowego (AVNRT) na czynność skurczową i rozkurczową LV. Celem pracy była ocena występowania zaburzeń funkcji skurczowej i rozkurczowej LV oraz czynników wpływających na dysfunkcję skurczową i rozkurczową LV u chorych z AVRT i AVNRT.
Materiał: Analizie prospektywnej poddano 90 chorych (40 M, 50 K, średni wiek 40 ± 12 lat) z objawowym częstoskurczem z wąskimi zespołami QRS, u których w inwazyjnym badaniu elektrofizjologicznym stwierdzono rozszczepienie łącza przedsionkowo-komorowego i stymulowano AVNRT (grupa AVNRT, n = 25) oraz zespół preekscytacji i stymulowano AVRT (grupa WPW, n = 65). Grupę kontrolną stanowiło 50 zdrowych ochotników (23 M, 27 K, średni wiek 39 ± 13 lat). W grupach badanych i kontrolnej wykonano przezklatkowe badanie echokardiograficzne z oceną parametrów funkcji skurczowej i rozkurczowej LV.
Wyniki: W grupach badanych stwierdzono istotnie niższe wartości frakcji skracania (FS) (WPW 32 ± 6%, AVNRT 36 ± 4%, p < 0,005) i frakcji wyrzutowej (EF) (WPW 54 ± 7%, AVNRT 55 ± 5%, p < 0,001) w porównaniu z grupą kontrolną (FS 40 ± 5%, EF 62 ± 4%) oraz istotnie niższą FS u chorych z WPW niż AVNRT (p < 0,005). Zaburzenia funkcji rozkurczowej LV stwierdzono u 20 (80%) chorych z AVNRT i u 55 (83%) pacjentów z WPW. Skala częstoœci powtarzania epizodów częstoskurczu dodatnio korelowała ze stopniem dysfunkcji rozkurczowej w obu grupach badanych (AVRT: R = 0,67, AVRT: R = 0,52; p < 0,05).
Wnioski: AVNRT i AVRT prowadzą do rozwoju zaburzeń funkcji skurczowej i rozkurczowej lewej komory. Im częściej występują epizody AVRT lub AVNRT, tym większy jest stopień zaburzeń czynności rozkurczowej lewej komory. (Folia Cardiologica Excerpta 2007; 2: 113-119)

Abstract


Wstęp: Przewlekła tachykardia może prowadziæ do zaburzeń funkcji skurczowej lewej komory (LV). Niewiele jest doniesień na temat wpływu nawrotnego częstoskurczu przedsionkowo-komorowego (AVRT) i przedsionkowo-komorowego węzłowego (AVNRT) na czynność skurczową i rozkurczową LV. Celem pracy była ocena występowania zaburzeń funkcji skurczowej i rozkurczowej LV oraz czynników wpływających na dysfunkcję skurczową i rozkurczową LV u chorych z AVRT i AVNRT.
Materiał: Analizie prospektywnej poddano 90 chorych (40 M, 50 K, średni wiek 40 ± 12 lat) z objawowym częstoskurczem z wąskimi zespołami QRS, u których w inwazyjnym badaniu elektrofizjologicznym stwierdzono rozszczepienie łącza przedsionkowo-komorowego i stymulowano AVNRT (grupa AVNRT, n = 25) oraz zespół preekscytacji i stymulowano AVRT (grupa WPW, n = 65). Grupę kontrolną stanowiło 50 zdrowych ochotników (23 M, 27 K, średni wiek 39 ± 13 lat). W grupach badanych i kontrolnej wykonano przezklatkowe badanie echokardiograficzne z oceną parametrów funkcji skurczowej i rozkurczowej LV.
Wyniki: W grupach badanych stwierdzono istotnie niższe wartości frakcji skracania (FS) (WPW 32 ± 6%, AVNRT 36 ± 4%, p < 0,005) i frakcji wyrzutowej (EF) (WPW 54 ± 7%, AVNRT 55 ± 5%, p < 0,001) w porównaniu z grupą kontrolną (FS 40 ± 5%, EF 62 ± 4%) oraz istotnie niższą FS u chorych z WPW niż AVNRT (p < 0,005). Zaburzenia funkcji rozkurczowej LV stwierdzono u 20 (80%) chorych z AVNRT i u 55 (83%) pacjentów z WPW. Skala częstoœci powtarzania epizodów częstoskurczu dodatnio korelowała ze stopniem dysfunkcji rozkurczowej w obu grupach badanych (AVRT: R = 0,67, AVRT: R = 0,52; p < 0,05).
Wnioski: AVNRT i AVRT prowadzą do rozwoju zaburzeń funkcji skurczowej i rozkurczowej lewej komory. Im częściej występują epizody AVRT lub AVNRT, tym większy jest stopień zaburzeń czynności rozkurczowej lewej komory. (Folia Cardiologica Excerpta 2007; 2: 113-119)
Get Citation

Keywords

AVRT; AVNRT; dysfunkcja skurczowa lewej komory; dysfunkcja rozkurczowa lewej komory

About this article
Title

Wpływ nawrotnego częstoskurczu przedsionkowo-komorowego i przedsionkowo-komorowego węzłowego na funkcję skurczową i rozkurczową lewej komory

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 2, No 3 (2007)

Pages

113-119

Published online

2007-03-19

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 2007;2(3):113-119.

Keywords

AVRT
AVNRT
dysfunkcja skurczowa lewej komory
dysfunkcja rozkurczowa lewej komory

Authors

Agata Duszańska
Radosław Lenarczyk
Oskar Kowalski
Witold Streb
Tomasz Kukulski
Zbigniew Kalarus

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl