open access

Vol 2, No 3 (2007)
Prace badawcze - przedruk
Published online: 2007-03-19
Get Citation

Przezskórna angioplastyka wieńcowa u osób w wieku podeszłym - ocena wyników wewnątrzszpitalnych

Adam Sukiennik, Anna Król, Anna Jachalska, Marek Koziński, Tomasz Fabiszak, Aldona Kubica, Marek Radomski, Krzysztof Demidowicz, Maria Bogdan, Grzegorz Raczak, Tamara Sukiennik, Ewa Zabielska, Ryszard Dobosiewicz, Marcin Rychter, Mirosław Jabłoński, Tomasz Białoszyński, Maciej Chojnicki, Grzegorz Grześk, Jacek Kubica
Folia Cardiologica Excerpta 2007;2(3):85-97.

open access

Vol 2, No 3 (2007)
Prace badawcze - przedruk
Published online: 2007-03-19

Abstract


Wstęp: Starzenie się społeczeństwa stanowi poważny problem w krajach rozwiniętych. Wraz z wiekiem roœnie występowanie choroby wieńcowej (CAD), co każe traktować jej skuteczne leczenie jak jedno z najważniejszych wyzwań współczesnej kardiologii. Celem niniejszej pracy była ocena wewnątrzszpitalnych wyników przezskórnej angioplastyki wieńcowej (PTCA) u osób w wieku podeszłym.
Metody: Badaniem o charakterze rejestru retrospektywnie objęto 1000 kolejnych osób leczonych interwencyjnie z powodu objawowej CAD. Pacjentów podzielono na dwie podgrupy wiekowe: ≥ 70 rż. (n = 233) oraz < 70 rż. (n = 767).
Wyniki: Spośród pacjentów ze starszej grupy wiekowej więcej było kobiet (40,8% vs. 26,6%; p < 0,00004), częściej rozpoznawano cukrzycę (24,0% vs. 17,4%; p < 0,04), nadciśnienie tętnicze (66,9% vs. 57,7%; p < 0,001), niewydolność serca (24,0% vs. 11,6%; p < 0,00001) oraz przebyty udar mózgu (8,1% vs. 4,7%; p < 0,05), a także większy odsetek pacjentów przyjęto do szpitala we wstrząsie kardiogennym (7,7% vs. 3,0%; p < 0,002). Powodem przezskórnej rewaskularyzacji u starszych pacjentów znamiennie częściej były ostre zespoły wieńcowe (61,8% vs. 47,5%; p < 0,0004). Choroba wielonaczyniowa dotyczyła znacznej większości starszych osób (81,1% vs. 63,8% wśród młodszych pacjentów; p < 0,00001). Mimo że implantacja stentu przeważała w obu grupach badanych, angioplastykę balonową wykorzystywano częściej u starszych pacjentów (23,4% vs. 16,5%; p < 0,01). Ponadto w analizie jednoczynnikowej wykazano mniejszą liczbę zabiegów bezpośredniej implantacji stentu (19,7% vs. 29,3%; p < 0,004) w tej ostatniej grupie. Angioplastyka wieńcowa w starszej grupie wiekowej wiązała się z dłuższym czasem ekspozycji na promieniowanie rentgenowskie (11,1 ± 7,3 min vs. 9,5 ± 6,2 min, p < 0,001) oraz większą objętością podanego kontrastu (160,2 ± 87,2 ml vs. 149,2 ± 75,1 ml; p = 0,060). Skuteczność interwencji, oceniana na podstawie kryteriów klinicznych oraz angiograficznych, była wysoka w obu analizowanych grupach, choć w starszej grupie wiekowej odnotowano znamiennie mniejszy odsetek całkowitych rewaskularyzacji (12,0% vs. 26,7%; p < 0,01) oraz istotnie wyższą śmiertelność wewnątrzszpitalną (6,9% vs. 2,1%; p < 0,0003). Podeszły wiek był niezależnym czynnikiem prognostycznym większej śmiertelności szpitalnej oraz dłuższej ekspozycji na promieniowanie rentgenowskie, po uwzględnieniu wstępnej charakterystyki badanych grup w analizie wieloczynnikowej (OR 2,90; 95% CI 1,08–7,75; p < 0,04 oraz R2 dla modelu = 0,30; p < 0,000001).
Wnioski: Mimo częstszych chorób współistniejących i bardziej zaawansowanej miażdżycy tętnic wieńcowych wykazano wysoki odsetek skuteczności PTCA wśród starszych osób. Po uwzględnieniu wyjściowej charakterystyki badanej grupy u chorych w podeszłym wieku wyniki leczenia w okresie hospitalizacji były mniej korzystne, a same procedury - bardziej złożone. (Folia Cardiologica Excerpta 2007; 2: 85-97)

Abstract


Wstęp: Starzenie się społeczeństwa stanowi poważny problem w krajach rozwiniętych. Wraz z wiekiem roœnie występowanie choroby wieńcowej (CAD), co każe traktować jej skuteczne leczenie jak jedno z najważniejszych wyzwań współczesnej kardiologii. Celem niniejszej pracy była ocena wewnątrzszpitalnych wyników przezskórnej angioplastyki wieńcowej (PTCA) u osób w wieku podeszłym.
Metody: Badaniem o charakterze rejestru retrospektywnie objęto 1000 kolejnych osób leczonych interwencyjnie z powodu objawowej CAD. Pacjentów podzielono na dwie podgrupy wiekowe: ≥ 70 rż. (n = 233) oraz < 70 rż. (n = 767).
Wyniki: Spośród pacjentów ze starszej grupy wiekowej więcej było kobiet (40,8% vs. 26,6%; p < 0,00004), częściej rozpoznawano cukrzycę (24,0% vs. 17,4%; p < 0,04), nadciśnienie tętnicze (66,9% vs. 57,7%; p < 0,001), niewydolność serca (24,0% vs. 11,6%; p < 0,00001) oraz przebyty udar mózgu (8,1% vs. 4,7%; p < 0,05), a także większy odsetek pacjentów przyjęto do szpitala we wstrząsie kardiogennym (7,7% vs. 3,0%; p < 0,002). Powodem przezskórnej rewaskularyzacji u starszych pacjentów znamiennie częściej były ostre zespoły wieńcowe (61,8% vs. 47,5%; p < 0,0004). Choroba wielonaczyniowa dotyczyła znacznej większości starszych osób (81,1% vs. 63,8% wśród młodszych pacjentów; p < 0,00001). Mimo że implantacja stentu przeważała w obu grupach badanych, angioplastykę balonową wykorzystywano częściej u starszych pacjentów (23,4% vs. 16,5%; p < 0,01). Ponadto w analizie jednoczynnikowej wykazano mniejszą liczbę zabiegów bezpośredniej implantacji stentu (19,7% vs. 29,3%; p < 0,004) w tej ostatniej grupie. Angioplastyka wieńcowa w starszej grupie wiekowej wiązała się z dłuższym czasem ekspozycji na promieniowanie rentgenowskie (11,1 ± 7,3 min vs. 9,5 ± 6,2 min, p < 0,001) oraz większą objętością podanego kontrastu (160,2 ± 87,2 ml vs. 149,2 ± 75,1 ml; p = 0,060). Skuteczność interwencji, oceniana na podstawie kryteriów klinicznych oraz angiograficznych, była wysoka w obu analizowanych grupach, choć w starszej grupie wiekowej odnotowano znamiennie mniejszy odsetek całkowitych rewaskularyzacji (12,0% vs. 26,7%; p < 0,01) oraz istotnie wyższą śmiertelność wewnątrzszpitalną (6,9% vs. 2,1%; p < 0,0003). Podeszły wiek był niezależnym czynnikiem prognostycznym większej śmiertelności szpitalnej oraz dłuższej ekspozycji na promieniowanie rentgenowskie, po uwzględnieniu wstępnej charakterystyki badanych grup w analizie wieloczynnikowej (OR 2,90; 95% CI 1,08–7,75; p < 0,04 oraz R2 dla modelu = 0,30; p < 0,000001).
Wnioski: Mimo częstszych chorób współistniejących i bardziej zaawansowanej miażdżycy tętnic wieńcowych wykazano wysoki odsetek skuteczności PTCA wśród starszych osób. Po uwzględnieniu wyjściowej charakterystyki badanej grupy u chorych w podeszłym wieku wyniki leczenia w okresie hospitalizacji były mniej korzystne, a same procedury - bardziej złożone. (Folia Cardiologica Excerpta 2007; 2: 85-97)
Get Citation

Keywords

osoby starsze; przezskórna angioplastyka wieńcowa; choroby współistniejące; ryzyko zabiegu; śmiertelność szpitalna

About this article
Title

Przezskórna angioplastyka wieńcowa u osób w wieku podeszłym - ocena wyników wewnątrzszpitalnych

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 2, No 3 (2007)

Pages

85-97

Published online

2007-03-19

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 2007;2(3):85-97.

Keywords

osoby starsze
przezskórna angioplastyka wieńcowa
choroby współistniejące
ryzyko zabiegu
śmiertelność szpitalna

Authors

Adam Sukiennik
Anna Król
Anna Jachalska
Marek Koziński
Tomasz Fabiszak
Aldona Kubica
Marek Radomski
Krzysztof Demidowicz
Maria Bogdan
Grzegorz Raczak
Tamara Sukiennik
Ewa Zabielska
Ryszard Dobosiewicz
Marcin Rychter
Mirosław Jabłoński
Tomasz Białoszyński
Maciej Chojnicki
Grzegorz Grześk
Jacek Kubica

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl