open access

Vol 3, No 1 (2008)
Prace badawcze
Published online: 2007-12-20
Get Citation

Bezpieczeństwo stosowania biwalirudyny podczas elektywnych przezskórnych interwencji wieńcowych u pacjentów po przeszczepie serca

Raed A. Aqel, Fadi G. Hage, Gilbert J. Zoghbi, Jose A. Tallaj, Vijay K. Misra i Robert C. Bourge
Folia Cardiologica Excerpta 2008;3(1):29-34.

open access

Vol 3, No 1 (2008)
Prace badawcze
Published online: 2007-12-20

Abstract

Wstęp: W badaniu REPLACE 2 wykazano zarówno bezpieczeństwo, jak i skuteczność stosowania biwalirudyny podczas przezskórnych interwencji wieńcowych (PCI) dotyczących natywnych tętnic wieńcowych. Nie istnieją natomiast doniesienia na temat bezpieczeństwa zastosowania biwalirudyny w trakcie PCI u pacjentów po przeszczepie serca.
Metody: Do badania włączono chorych po zabiegu transplantacji serca, u których wykrywane de novo zmiany w naczyniach wieńcowych zaopatrywano na drodze PCI. Za punkt końcowy badania uznano wystąpienie w ciągu 30 dni po zabiegu: zgonu pacjenta, zawału serca, konieczności wykonania rewaskularyzacji dotyczącej zaopatrywanego wcześniej na drodze PCI naczynia oraz poważnego krwawienia. Wyniki badania porównano zarówno z rezultatami REPLACE 2, jak i z wynikami uzyskanymi w grupie kontrolnej (pacjenci po przeszczepie serca otrzymujący podczas procedur PCI heparynę).
Wyniki: W grupie badawczej wykonano 51 zabiegów PCI u 30 chorych. Średnia wieku w tej grupie wynosiła 56 ± 12 lat; kobiety stanowiły 20% ogółu grupy. Grupa kontrolna składała się z 24 chorych, u których wykonano 35 zabiegów PCI. W grupie badawczej podczas okresu obserwacji nie stwierdzono wystąpienia: zgonu, zawału serca lub konieczności rewaskularyzacji naczynia wieńcowego zaopatrywanego wcześniej za pomocą PCI. Złożony punkt końcowy w postaci: zgonu, zawału serca, konieczności rewaskularyzacji naczynia wieńcowego zaopatrywanego wcześniej za pomocą PCI oraz poważnego krwawienia wymagającego przetoczenia przynajmniej 2 j. koncentratu krwinek czerwonych wystąpił u 2 (3,9%) chorych w porównaniu z 275 (9,2%) pacjentami w badaniu REPLACE 2 (p = 0,195) oraz 5 (14,3%) osobami w grupie kontrolnej (p = 0,115).
Wnioski: Biwalirudynę, lek o działaniu przeciwzakrzepowym, można bezpiecznie stosować w przebiegu elektywnej PCI wykonywanej u pacjentów z waskulopatią w przeszczepionym sercu. (Folia Cardiologica Excerpta 2008; 3: 29-34)

Abstract

Wstęp: W badaniu REPLACE 2 wykazano zarówno bezpieczeństwo, jak i skuteczność stosowania biwalirudyny podczas przezskórnych interwencji wieńcowych (PCI) dotyczących natywnych tętnic wieńcowych. Nie istnieją natomiast doniesienia na temat bezpieczeństwa zastosowania biwalirudyny w trakcie PCI u pacjentów po przeszczepie serca.
Metody: Do badania włączono chorych po zabiegu transplantacji serca, u których wykrywane de novo zmiany w naczyniach wieńcowych zaopatrywano na drodze PCI. Za punkt końcowy badania uznano wystąpienie w ciągu 30 dni po zabiegu: zgonu pacjenta, zawału serca, konieczności wykonania rewaskularyzacji dotyczącej zaopatrywanego wcześniej na drodze PCI naczynia oraz poważnego krwawienia. Wyniki badania porównano zarówno z rezultatami REPLACE 2, jak i z wynikami uzyskanymi w grupie kontrolnej (pacjenci po przeszczepie serca otrzymujący podczas procedur PCI heparynę).
Wyniki: W grupie badawczej wykonano 51 zabiegów PCI u 30 chorych. Średnia wieku w tej grupie wynosiła 56 ± 12 lat; kobiety stanowiły 20% ogółu grupy. Grupa kontrolna składała się z 24 chorych, u których wykonano 35 zabiegów PCI. W grupie badawczej podczas okresu obserwacji nie stwierdzono wystąpienia: zgonu, zawału serca lub konieczności rewaskularyzacji naczynia wieńcowego zaopatrywanego wcześniej za pomocą PCI. Złożony punkt końcowy w postaci: zgonu, zawału serca, konieczności rewaskularyzacji naczynia wieńcowego zaopatrywanego wcześniej za pomocą PCI oraz poważnego krwawienia wymagającego przetoczenia przynajmniej 2 j. koncentratu krwinek czerwonych wystąpił u 2 (3,9%) chorych w porównaniu z 275 (9,2%) pacjentami w badaniu REPLACE 2 (p = 0,195) oraz 5 (14,3%) osobami w grupie kontrolnej (p = 0,115).
Wnioski: Biwalirudynę, lek o działaniu przeciwzakrzepowym, można bezpiecznie stosować w przebiegu elektywnej PCI wykonywanej u pacjentów z waskulopatią w przeszczepionym sercu. (Folia Cardiologica Excerpta 2008; 3: 29-34)
Get Citation

Keywords

biwalirudyna; bezpieczeństwo stosowania leku; przezskórna interwencja wieńcowa; transplantacja serca

About this article
Title

Bezpieczeństwo stosowania biwalirudyny podczas elektywnych przezskórnych interwencji wieńcowych u pacjentów po przeszczepie serca

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 3, No 1 (2008)

Pages

29-34

Published online

2007-12-20

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 2008;3(1):29-34.

Keywords

biwalirudyna
bezpieczeństwo stosowania leku
przezskórna interwencja wieńcowa
transplantacja serca

Authors

Raed A. Aqel
Fadi G. Hage
Gilbert J. Zoghbi
Jose A. Tallaj
Vijay K. Misra i Robert C. Bourge

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl