open access

Vol 3, No 12 (2008)
Prace badawcze
Published online: 2009-01-09
Get Citation

Groźne dla życia zaburzenia rytmu serca wykrywane przez implantowane kardiowertery-defibrylatory w zależności od zmian czynników kosmofizycznych

Elyiahu Stoupel, Jairo Kusniec, Alexander Mazur, Evgeny Abramson, Peter Israelevich, Boris Strasberg
Folia Cardiologica Excerpta 2008;3(12):566-570.

open access

Vol 3, No 12 (2008)
Prace badawcze
Published online: 2009-01-09

Abstract


Wstęp: W dotychczas przeprowadzonych badaniach powiązano historię naturalną wielu chorób ze środowiskową aktywnością fizyczną. W niniejszej pracy oceniono zależność między występowaniem częstoskurczu komorowego i migotania komór (VT/VF) rejestrowanymi przez implantowane kardiowertery-defibrylatory (ICD) a aktywnością geomagnetyczną i aktywnością promieniowania kosmicznego (neutronowego).
Metody: Badana grupa obejmowała 85 pacjentów (w tym 73 mężczyzn) z kardiomiopatią (u 80% osób niedokrwienną), którym wszczepiono ICD w latach 1995-2006. Frakcja wyrzutowa lewej komory wynosiła poniżej 30% u 74% badanych. Dane na temat dni, w których występowały incydenty VT/VF (łączna liczba dni: 284), oraz dni, w których nastąpiło terapeutyczne wyładowanie ICD (łączna liczba leczonych incydentów: 580), uzyskano z zapisów urządzenia. Wyniki przeanalizowano w zależności od aktywności geomagnetycznej (GMA) (I-IV stopień) i aktywności promieniowania kosmicznego (CRA) zmierzonej w międzynarodowych laboratoriach w te same dni oraz w ciągu całego okresu badania.
Wyniki: W dniach występowania VT/VF średnia dzienna wartość GMA wynosiła 1,5 ± 0,7, co odpowiada I stopniowi aktywności (cisza, niewielka aktywność). Ilorazy prawdopodobieństwa wystąpienia VT/VF w ciągu danego dnia, w zależności od poziomu GMA w całym okresie objętym badaniem wynosiły: 1,2 dla I stopnia aktywności, 0,9 dla II stopnia aktywności, 0,69 dla III stopnia aktywności, 0,78 dla IV stopnia aktywności (r = -0,974; p = 0,02). Średnia wartość CRA w dniach występowania VT/VF wynosiła 9246,8 ± 299,0 impulsów na minutę, a w ciągu wszystkich 4383 dni objętych badaniem - 8805,33 ± 411,4 impulsów na minutę (p < 0,0001).
Wnioski: U pacjentów z kardiomiopatią głównie o charakterze niedokrwiennym oraz z ciężką dysfunkcją lewej komory VT/VF występują częściej w dni charakteryzujące się małą GMA i dużą CRA. Należy przeprowadzić dalsze badania w celu określenia mechanizmów wpływu aktywności neutronów na niestabilność elektryczną serca.

Abstract


Wstęp: W dotychczas przeprowadzonych badaniach powiązano historię naturalną wielu chorób ze środowiskową aktywnością fizyczną. W niniejszej pracy oceniono zależność między występowaniem częstoskurczu komorowego i migotania komór (VT/VF) rejestrowanymi przez implantowane kardiowertery-defibrylatory (ICD) a aktywnością geomagnetyczną i aktywnością promieniowania kosmicznego (neutronowego).
Metody: Badana grupa obejmowała 85 pacjentów (w tym 73 mężczyzn) z kardiomiopatią (u 80% osób niedokrwienną), którym wszczepiono ICD w latach 1995-2006. Frakcja wyrzutowa lewej komory wynosiła poniżej 30% u 74% badanych. Dane na temat dni, w których występowały incydenty VT/VF (łączna liczba dni: 284), oraz dni, w których nastąpiło terapeutyczne wyładowanie ICD (łączna liczba leczonych incydentów: 580), uzyskano z zapisów urządzenia. Wyniki przeanalizowano w zależności od aktywności geomagnetycznej (GMA) (I-IV stopień) i aktywności promieniowania kosmicznego (CRA) zmierzonej w międzynarodowych laboratoriach w te same dni oraz w ciągu całego okresu badania.
Wyniki: W dniach występowania VT/VF średnia dzienna wartość GMA wynosiła 1,5 ± 0,7, co odpowiada I stopniowi aktywności (cisza, niewielka aktywność). Ilorazy prawdopodobieństwa wystąpienia VT/VF w ciągu danego dnia, w zależności od poziomu GMA w całym okresie objętym badaniem wynosiły: 1,2 dla I stopnia aktywności, 0,9 dla II stopnia aktywności, 0,69 dla III stopnia aktywności, 0,78 dla IV stopnia aktywności (r = -0,974; p = 0,02). Średnia wartość CRA w dniach występowania VT/VF wynosiła 9246,8 ± 299,0 impulsów na minutę, a w ciągu wszystkich 4383 dni objętych badaniem - 8805,33 ± 411,4 impulsów na minutę (p < 0,0001).
Wnioski: U pacjentów z kardiomiopatią głównie o charakterze niedokrwiennym oraz z ciężką dysfunkcją lewej komory VT/VF występują częściej w dni charakteryzujące się małą GMA i dużą CRA. Należy przeprowadzić dalsze badania w celu określenia mechanizmów wpływu aktywności neutronów na niestabilność elektryczną serca.
Get Citation

Keywords

częstoskurcz komorowy; migotanie komór; implantowany kardiowerter-defibrylator; aktywność geomagnetyczna; aktywność promieniowania kosmicznego (neutronowego)

About this article
Title

Groźne dla życia zaburzenia rytmu serca wykrywane przez implantowane kardiowertery-defibrylatory w zależności od zmian czynników kosmofizycznych

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 3, No 12 (2008)

Pages

566-570

Published online

2009-01-09

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 2008;3(12):566-570.

Keywords

częstoskurcz komorowy
migotanie komór
implantowany kardiowerter-defibrylator
aktywność geomagnetyczna
aktywność promieniowania kosmicznego (neutronowego)

Authors

Elyiahu Stoupel
Jairo Kusniec
Alexander Mazur
Evgeny Abramson
Peter Israelevich
Boris Strasberg

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl