English Polski
Vol 3, No 12 (2008)
Prace badawcze
Published online: 2009-01-09

open access

Page views 561
Article views/downloads 872
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Groźne dla życia zaburzenia rytmu serca wykrywane przez implantowane kardiowertery-defibrylatory w zależności od zmian czynników kosmofizycznych

Elyiahu Stoupel, Jairo Kusniec, Alexander Mazur, Evgeny Abramson, Peter Israelevich, Boris Strasberg
Folia Cardiologica Excerpta 2008;3(12):566-570.

Abstract


Wstęp: W dotychczas przeprowadzonych badaniach powiązano historię naturalną wielu chorób ze środowiskową aktywnością fizyczną. W niniejszej pracy oceniono zależność między występowaniem częstoskurczu komorowego i migotania komór (VT/VF) rejestrowanymi przez implantowane kardiowertery-defibrylatory (ICD) a aktywnością geomagnetyczną i aktywnością promieniowania kosmicznego (neutronowego).
Metody: Badana grupa obejmowała 85 pacjentów (w tym 73 mężczyzn) z kardiomiopatią (u 80% osób niedokrwienną), którym wszczepiono ICD w latach 1995-2006. Frakcja wyrzutowa lewej komory wynosiła poniżej 30% u 74% badanych. Dane na temat dni, w których występowały incydenty VT/VF (łączna liczba dni: 284), oraz dni, w których nastąpiło terapeutyczne wyładowanie ICD (łączna liczba leczonych incydentów: 580), uzyskano z zapisów urządzenia. Wyniki przeanalizowano w zależności od aktywności geomagnetycznej (GMA) (I-IV stopień) i aktywności promieniowania kosmicznego (CRA) zmierzonej w międzynarodowych laboratoriach w te same dni oraz w ciągu całego okresu badania.
Wyniki: W dniach występowania VT/VF średnia dzienna wartość GMA wynosiła 1,5 ± 0,7, co odpowiada I stopniowi aktywności (cisza, niewielka aktywność). Ilorazy prawdopodobieństwa wystąpienia VT/VF w ciągu danego dnia, w zależności od poziomu GMA w całym okresie objętym badaniem wynosiły: 1,2 dla I stopnia aktywności, 0,9 dla II stopnia aktywności, 0,69 dla III stopnia aktywności, 0,78 dla IV stopnia aktywności (r = -0,974; p = 0,02). Średnia wartość CRA w dniach występowania VT/VF wynosiła 9246,8 ± 299,0 impulsów na minutę, a w ciągu wszystkich 4383 dni objętych badaniem - 8805,33 ± 411,4 impulsów na minutę (p < 0,0001).
Wnioski: U pacjentów z kardiomiopatią głównie o charakterze niedokrwiennym oraz z ciężką dysfunkcją lewej komory VT/VF występują częściej w dni charakteryzujące się małą GMA i dużą CRA. Należy przeprowadzić dalsze badania w celu określenia mechanizmów wpływu aktywności neutronów na niestabilność elektryczną serca.

Article available in PDF format

View PDF (Polish) Download PDF file