English Polski
Vol 3, No 12 (2008)
Case report
Published online: 2009-01-09

open access

Page views 522
Article views/downloads 1726
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Przydatność optycznej tomografii koherentnej w ocenie zmian miażdżycowych odpowiedzialnych za ostre zespoły wieńcowe. Porównanie z ultrasonografią wewnątrznaczyniową i wirtualną histologią

Adam Sukiennik, Marek Radomski, Marcin Rychter, Jacek Kubica
Folia Cardiologica Excerpta 2008;3(12):593-599.

Abstract

W niniejszej pracy opisano przypadek pacjentki z klinicznie niestabilnym przebiegiem choroby wieńcowej i granicznym w ocenie angiograficznej i ultrasonograficznej zwężeniem w proksymalnym odcinku gałęzi międzykomorowej przedniej. W badaniu z wykorzystaniem wirtualnej histologii stwierdzono cechy morfologiczne niestabilnej blaszki. Za pomocą optycznej tomografii koherentnej uwidoczniono zarówno pęknięcie otoczki włóknistej blaszki, jak i istotne zwężenie naczynia spowodowane pokrywającymi blaszkę miękkimi strukturami odpowiadającymi skrzeplinom. Uzyskany za pomocą optycznej tomografii koherentnej obraz blaszki miażdżycowej pozwolił wyjaśnić przyczynę niestabilności wieńcowej i wpłynął na zmianę decyzji terapeutycznej. Prezentowany przypadek ilustruje użyteczność optycznej tomografii koherentnej jako metody komplementarnej do wirtualnej histologii i ultrasonografii wewnątrznaczyniowej w diagnostyce wybranych pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym. W odniesieniu do prezentowanego przypadku omówiono zastosowanie optycznej tomografii koherentnej w ocenie niestabilnych blaszek miażdżycowych.

Article available in PDF format

View PDF (Polish) Download PDF file