English Polski
Vol 3, No 12 (2008)
Original paper
Published online: 2009-01-09

open access

Page views 1234
Article views/downloads 2286
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Samoocena pacjentów jako czynnik modyfikujący skuteczność edukacji zdrowotnej

Aldona Kubica, Maria Bogdan, Ewa Olejarczyk, Aleksandra Jurek, Przemysław Magielski, Ryszard Dobosiewicz, Marek Koziński, Rajmund Wilczek, Wacław Kochman, Zofia Grąbczewska, Iwona Świątkiewicz, Adam Sukiennik, Elżbieta Grześk, Grzegorz Grześk, Władysław Sinkiewicz, Aleksander Araszkiewicz
Folia Cardiologica Excerpta 2008;3(12):571-577.

Abstract


Wstęp: Celem niniejszej pracy jest analiza wpływu samooceny pacjentów w zakresie wiedzy o chorobie wieńcowej na skuteczność edukacji zdrowotnej u osób z ostrym zawałem serca.
Metody: Badaną grupę stanowiło 146 kolejnych chorych leczonych metodą pierwotnej interwencji wieńcowej z powodu ostrego zawału serca. W całej badanej grupie w trakcie hospitalizacji prowadzono edukację zdrowotną na podstawie specjalnie przygotowanych broszur. Pacjentów podzielono na grupy w zależności od deklarowanego poziomu wiedzy na temat objawów i profilaktyki choroby niedokrwiennej serca (wiedza wystarczająca, wiedza niewystarczająca, brak wiedzy). Wiedzę pacjentów oceniano na podstawie badania ankietowego na początku i pod koniec hospitalizacji.
Wyniki: W trakcie hospitalizacji w całej badanej populacji odnotowano niewielki, ale istotny przyrost wiedzy mierzony liczbą poprawnych odpowiedzi (0,85 ± 3,95; tj. 8,7%; p = 0,01). Ocena wiedzy o objawach choroby wieńcowej wykazała znamienny statystycznie przyrost tylko w grupie deklarującej wiedzę niewystarczającą (p = 0,02), chociaż w grupie deklarującej wyjściowo brak wiedzy przyrost liczby poprawnych odpowiedzi w wartościach bezwzględnych był prawie 3-krotnie wyższy. Brak znamienności w tej grupie zapewne był spowodowany jej małą liczebnością (n = 9). Analiza skuteczności edukacji zdrowotnej w zależności od samooceny chorych w zakresie wiedzy dotyczącej profilaktyki choroby niedokrwiennej serca wykazała przyrost liczby prawidłowych odpowiedzi we wszystkich 3 grupach pacjentów, jednak w grupie deklarującej wystarczającą wiedzę nie był on znamienny.
Wnioski: Podsumowując, należy podkreślić, że efektywne prowadzenie edukacji zdrowotnej u chorych po zawale serca jest niezwykle trudne. Skuteczność edukacji zdrowotnej zależy od wielu czynników, wśród których umiejętność samooceny, ściśle związana z motywacją, odgrywa istotną rolę.

Article available in PDF format

View PDF (Polish) Download PDF file