open access

Vol 3, No 4 (2008)
Prace badawcze
Published online: 2008-06-03
Get Citation

Czynniki predykcyjne reperfuzji miokardium u osób z ostrym zawałem przedniej ściany serca

Maria Olszowska, Wiesława Tracz, Magdalena Kostkiewicz i Piotr Podolec
Folia Cardiologica Excerpta 2008;3(4):208-214.

open access

Vol 3, No 4 (2008)
Prace badawcze
Published online: 2008-06-03

Abstract

Wstęp: Mimo drożności tętnicy związanej z zawałem u części chorych obserwuje się zjawisko no-reflow spowodowane uszkodzeniem naczyń mikrokrążenia. Celem niniejszego badania była ocena wartości predykcyjnej parametrów klinicznych, hemodynamicznych i elektrokardiograficznych jako wskaźników pozwalających przewidywać występowanie zjawiska no-reflow u pacjentów po skutecznej reperfuzji wieńcowej.
Metody: U 86 pacjentów (średni wiek 58,4 ± 11,2 roku) wykonano pierwotną przezskórną angioplastykę wieńcową (PCI) z powodu ostrego zawału przedniej ściany mięśnia sercowego. Oceniano parametry angiograficzne, czyli przepływ w skali TIMI oraz wskaźniki cTFC i TMPG, wskaźnik kurczliwości odcinkowej (WMSI), ustępowanie zmian odcinka ST, a także segmentalną perfuzję mięśnia sercowego ocenianą za pomocą echokardiografii kontrastowej (MCE).
Wyniki: Na podstawie badania MCE 54 pacjentów zaliczono do grupy, w której obserwowano powrót przepływu w mięśniu sercowym, a u 32 osób stwierdzono zjawisko no-reflow. Pacjenci ze zjawiskiem no-reflow charakteryzowali się większą maksymalną aktywnością kinazy kreatynowej (p = 0,0034) i jej frakcji MB (p = 0,0033), większym stężeniem troponiny (p = 0,062), dłuższym czasem od początku wystąpienia bólu do reperfuzji (p = 0,0003), pogorszonym początkowym wskaźnikiem WMSI (p = 0,0022), gorszym przepływem w tętnicy dozawałowej oraz mniejszym ustępowaniem zmian odcinka ST. W analizie jednoczynnikowej ze zjawiskiem no-reflow wiązały się: wiek, czas od początku wystąpienia bólu do PCI, wszystkie parametry angiograficzne, wskaźnik WMSI oraz stopień ustąpienia zmian odcinka ST. W analizie wieloczynnikowej metodą regresji logistycznej wykazano, że niezależnymi wskaźnikami predykcyjnymi zjawiska no-reflow były: brak zachowania prawidłowego lub prawie prawidłowego przepływu przed PCI oraz istotne upośledzenie czynności skurczowej lewej komory.
Wnioski: Echokardiografia kontrastowa umożliwia ocenę wyników zabiegów interwencyjnych u osób z ostrym zawałem serca. Występowanie zjawiska no-reflow koreluje z nasileniem uszkodzenia mięśnia sercowego oraz zaburzeniem przepływu przez tętnicę związaną z zawałem przed PCI.

Abstract

Wstęp: Mimo drożności tętnicy związanej z zawałem u części chorych obserwuje się zjawisko no-reflow spowodowane uszkodzeniem naczyń mikrokrążenia. Celem niniejszego badania była ocena wartości predykcyjnej parametrów klinicznych, hemodynamicznych i elektrokardiograficznych jako wskaźników pozwalających przewidywać występowanie zjawiska no-reflow u pacjentów po skutecznej reperfuzji wieńcowej.
Metody: U 86 pacjentów (średni wiek 58,4 ± 11,2 roku) wykonano pierwotną przezskórną angioplastykę wieńcową (PCI) z powodu ostrego zawału przedniej ściany mięśnia sercowego. Oceniano parametry angiograficzne, czyli przepływ w skali TIMI oraz wskaźniki cTFC i TMPG, wskaźnik kurczliwości odcinkowej (WMSI), ustępowanie zmian odcinka ST, a także segmentalną perfuzję mięśnia sercowego ocenianą za pomocą echokardiografii kontrastowej (MCE).
Wyniki: Na podstawie badania MCE 54 pacjentów zaliczono do grupy, w której obserwowano powrót przepływu w mięśniu sercowym, a u 32 osób stwierdzono zjawisko no-reflow. Pacjenci ze zjawiskiem no-reflow charakteryzowali się większą maksymalną aktywnością kinazy kreatynowej (p = 0,0034) i jej frakcji MB (p = 0,0033), większym stężeniem troponiny (p = 0,062), dłuższym czasem od początku wystąpienia bólu do reperfuzji (p = 0,0003), pogorszonym początkowym wskaźnikiem WMSI (p = 0,0022), gorszym przepływem w tętnicy dozawałowej oraz mniejszym ustępowaniem zmian odcinka ST. W analizie jednoczynnikowej ze zjawiskiem no-reflow wiązały się: wiek, czas od początku wystąpienia bólu do PCI, wszystkie parametry angiograficzne, wskaźnik WMSI oraz stopień ustąpienia zmian odcinka ST. W analizie wieloczynnikowej metodą regresji logistycznej wykazano, że niezależnymi wskaźnikami predykcyjnymi zjawiska no-reflow były: brak zachowania prawidłowego lub prawie prawidłowego przepływu przed PCI oraz istotne upośledzenie czynności skurczowej lewej komory.
Wnioski: Echokardiografia kontrastowa umożliwia ocenę wyników zabiegów interwencyjnych u osób z ostrym zawałem serca. Występowanie zjawiska no-reflow koreluje z nasileniem uszkodzenia mięśnia sercowego oraz zaburzeniem przepływu przez tętnicę związaną z zawałem przed PCI.
Get Citation

Keywords

echokardiografia kontrastowa; perfuzja mięśnia sercowego; angioplastyka wieńcowa; zjawisko no-reflow

About this article
Title

Czynniki predykcyjne reperfuzji miokardium u osób z ostrym zawałem przedniej ściany serca

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 3, No 4 (2008)

Pages

208-214

Published online

2008-06-03

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 2008;3(4):208-214.

Keywords

echokardiografia kontrastowa
perfuzja mięśnia sercowego
angioplastyka wieńcowa
zjawisko no-reflow

Authors

Maria Olszowska
Wiesława Tracz
Magdalena Kostkiewicz i Piotr Podolec

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl