open access

Vol 3, No 6-7 (2008)
Prace badawcze - przedruk
Published online: 2008-08-06
Get Citation

Porównanie wyników leczenia u pacjentów poddawanych lub niepoddawanych ocenie progu defibrylacji w czasie wszczepienia kardiowertera-defibrylatora

Burr Hall, Vinodh Jeevanantham, Ethan Levine, James Daubert, Scott McNitt, Fred Morady, Frank Pelosi
Folia Cardiologica Excerpta 2008;3(6-7):342-349.

open access

Vol 3, No 6-7 (2008)
Prace badawcze - przedruk
Published online: 2008-08-06

Abstract


Wstęp: Brak możliwości przeprowadzenia oceny progu defibrylacji (DFT) podczas implantacji kardiowertera-defibrylatora (ICD) ze względu na występowanie współistniejących chorób może wpływać na przeżywalność w obserwacji odległej.
Metody: W retrospektywnym przeglądzie przeprowadzonym na University of Michigan (1999-2004) zidentyfikowano 55 pacjentów, u których przeprowadzono implantację ICD bez oceny DFT. Grupę tą porównano pod względem występowania uzasadnionych wyładowań, ich klinicznej skuteczności oraz całkowitej śmiertelności z losowo wybraną grupą osób (n = 57), u których przeprowadzono standardową ocenę DFT.
Wyniki: Oceny DFT nie dokonywano z powodu niskiej wartości ciśnienia tętniczego, migotania przedsionków z niemożnością wykluczenia skrzepliny w lewym przedsionku, skrzepliny w lewej komorze, zastoinowej niewydolności serca i/lub niedokrwienia. W grupie bez oceny DFT liczba uzasadnionych wyładowań była podobna, natomiast łączne przeżycie mniejsze (69,1% vs. 91,2%; p = 0,004) niż w grupie poddawanej ocenie DFT. W grupie bez oceny DFT stwierdzono większą częstość incydentów migotania komór (VF; 9,1% vs. 3,1%; p = 0,037) i zgonów z powodu VF (3 spośród 17 zgonów vs. 0 spośród 5 zgonów) ni¿ w grupie poddawanej ocenie DFT. W analizie wielozmiennej wykazano trend w kierunku zwiększonego ryzyka zgonów w grupie bez oceny DFT [iloraz hazardu (HR) 3,18; 95% przedział ufności (CI) 0,82–12,41; p = 0,095] po uwzględnieniu początkowych różnic rozkładu płci, klasy czynnościowej według Nowojorskiego Towarzystwa Kardiologicznego (NYHA) oraz wcześniejszego pomostowania tętnic wieńcowych.
Wnioski: Całkowita śmiertelność była większa w grupie bez oceny DFT, gdzie wystąpiło więcej zgonów, które można było przypisywać VF. Ocena DFT powinna więc pozostać standardem postępowania. Mimo to nie należy rezygnować z leczenia za pomocą ICD u pacjentów, którzy spełniają kryteria implantacji, jeżeli jedynym powodem tego miałoby być występowanie sytuacji klinicznych wykluczających ocenę DFT.

Abstract


Wstęp: Brak możliwości przeprowadzenia oceny progu defibrylacji (DFT) podczas implantacji kardiowertera-defibrylatora (ICD) ze względu na występowanie współistniejących chorób może wpływać na przeżywalność w obserwacji odległej.
Metody: W retrospektywnym przeglądzie przeprowadzonym na University of Michigan (1999-2004) zidentyfikowano 55 pacjentów, u których przeprowadzono implantację ICD bez oceny DFT. Grupę tą porównano pod względem występowania uzasadnionych wyładowań, ich klinicznej skuteczności oraz całkowitej śmiertelności z losowo wybraną grupą osób (n = 57), u których przeprowadzono standardową ocenę DFT.
Wyniki: Oceny DFT nie dokonywano z powodu niskiej wartości ciśnienia tętniczego, migotania przedsionków z niemożnością wykluczenia skrzepliny w lewym przedsionku, skrzepliny w lewej komorze, zastoinowej niewydolności serca i/lub niedokrwienia. W grupie bez oceny DFT liczba uzasadnionych wyładowań była podobna, natomiast łączne przeżycie mniejsze (69,1% vs. 91,2%; p = 0,004) niż w grupie poddawanej ocenie DFT. W grupie bez oceny DFT stwierdzono większą częstość incydentów migotania komór (VF; 9,1% vs. 3,1%; p = 0,037) i zgonów z powodu VF (3 spośród 17 zgonów vs. 0 spośród 5 zgonów) ni¿ w grupie poddawanej ocenie DFT. W analizie wielozmiennej wykazano trend w kierunku zwiększonego ryzyka zgonów w grupie bez oceny DFT [iloraz hazardu (HR) 3,18; 95% przedział ufności (CI) 0,82–12,41; p = 0,095] po uwzględnieniu początkowych różnic rozkładu płci, klasy czynnościowej według Nowojorskiego Towarzystwa Kardiologicznego (NYHA) oraz wcześniejszego pomostowania tętnic wieńcowych.
Wnioski: Całkowita śmiertelność była większa w grupie bez oceny DFT, gdzie wystąpiło więcej zgonów, które można było przypisywać VF. Ocena DFT powinna więc pozostać standardem postępowania. Mimo to nie należy rezygnować z leczenia za pomocą ICD u pacjentów, którzy spełniają kryteria implantacji, jeżeli jedynym powodem tego miałoby być występowanie sytuacji klinicznych wykluczających ocenę DFT.
Get Citation

Keywords

implantowany kardiowerter-defibrylator; ocena progu defibrylacji; rokowanie

About this article
Title

Porównanie wyników leczenia u pacjentów poddawanych lub niepoddawanych ocenie progu defibrylacji w czasie wszczepienia kardiowertera-defibrylatora

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 3, No 6-7 (2008)

Pages

342-349

Published online

2008-08-06

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 2008;3(6-7):342-349.

Keywords

implantowany kardiowerter-defibrylator
ocena progu defibrylacji
rokowanie

Authors

Burr Hall
Vinodh Jeevanantham
Ethan Levine
James Daubert
Scott McNitt
Fred Morady
Frank Pelosi

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl