open access

Vol 7, No 1 (2012)
Original paper
Published online: 2012-04-30
Get Citation

Znaczenie rokownicze EKG u chorych dializowanych

Anna Tomaszuk-Kazberuk, Paulina Łopatowska, Elżbieta Młodawska, Jolanta Małyszko, Hanna Bachórzewska-Gajewska, Marcin Kożuch, Włodzimierz J. Musiał
Folia Cardiologica Excerpta 2012;7(1):1-9.

open access

Vol 7, No 1 (2012)
Original Papers
Published online: 2012-04-30

Abstract

Wstęp: W związku z dużą chorobowością i śmiertelnością u osób dializowanych ważne jest zidentyfikowanie pacjentów z wysokim ryzykiem powikłań sercowo-naczyniowych. Jednak określenie czułych i specyficznych wskaźników prognostycznych jest niezwykle trudne, co wynika z wieloczynnikowego podłoża obrazu klinicznego przewlekłej choroby nerek. Celem pracy była analiza spoczynkowego zapisu elektrokardiograficznego (EKG) chorych dializowanych oraz ocena wartości prognostycznej zmian patologicznych w 3-letniej obserwacji.
Wyniki:
W badanej 100-osobowej grupie dializowanych pacjentów śmiertelność całkowita po 3 latach wynosiła 52%, a niekorzystne zdarzenia sercowe (zgon z jakiejkolwiek przyczyny, nagłe zatrzymanie krążenia, zawał serca, udar, potrzeba rewaskularyzacji) zarejestrowano u 57%. Nagłe zatrzymanie krążenia wystąpiło u 12% osób, zawał serca u 12%, udar u 3%, rewaskularyzacja wieńcowa u 5%. Ryzyko zgonu z każdej przyczyny rosło w sposób istotny statystycznie wraz z wystąpieniem rytmu pozazatokowego (p = 0,045), obecnością obniżenia odcinka ST (p = 0,04) oraz przerostu prawej komory (p = 0,03), zwłaszcza definiowanego według kryterium R/S V5/6 < 1 (p = 0,02). Nagłe zatrzymanie krążenia korelowało jedynie z obecnością bloku prawej odnogi pęczka Hisa (p = 0,002). Zawał serca istotnie częściej występował u pacjentów z obecnością R/S V5/6 < 1 (p = 0,01), a także u chorych z wydłużonym odstępem QTc (p = 0,04). Średnia wartość QTc wynosiła 510 ms. Stwierdzono istotną statystycznie korelację między potrzebą rewaskularyzacji a obecnością przerostu lewej komory definiowanego kryterium RI + SIII > 2,5 mV (p = 0,03) oraz przerostu lewego przedsionka (p = 0,01). W analizie nie wykazano istotnej statystycznie zależności między patologicznymi zmianami w zapisie EKG a udarem mózgu. Wystąpienie rytmu pozazatokowego, obniżenia odcinka ST oraz przerostu prawej komory według kryterium R/S V5/6 < 1 korelowało ze złożonym punktem końcowym (p = 0,03, p = 0,01 oraz p = 0,03, odpowiednio). Obecność w EKG bloku lewej odnogi pęczka Hisa nie miała istotnego wpływu na ryzyko zgonu oraz wystąpienia pozostałych analizowanych punktów końcowych.
Wnioski: Wybrane nieprawidłowe zmiany w spoczynkowym zapisie elektrokardiograficznym u dializowanych chorych w istotny sposób korelują ze śmiertelnością ogólną oraz z wystąpieniem niekorzystnych zdarzeń sercowych. Badanie elektrokardiograficzne będące metodą nieinwazyjną, powszechnie dostępną i tanią może służyć jako wskaźnik ryzyka powikłań sercowo- -naczyniowych w tej szczególnie zagrożonej populacji.

Abstract

Wstęp: W związku z dużą chorobowością i śmiertelnością u osób dializowanych ważne jest zidentyfikowanie pacjentów z wysokim ryzykiem powikłań sercowo-naczyniowych. Jednak określenie czułych i specyficznych wskaźników prognostycznych jest niezwykle trudne, co wynika z wieloczynnikowego podłoża obrazu klinicznego przewlekłej choroby nerek. Celem pracy była analiza spoczynkowego zapisu elektrokardiograficznego (EKG) chorych dializowanych oraz ocena wartości prognostycznej zmian patologicznych w 3-letniej obserwacji.
Wyniki:
W badanej 100-osobowej grupie dializowanych pacjentów śmiertelność całkowita po 3 latach wynosiła 52%, a niekorzystne zdarzenia sercowe (zgon z jakiejkolwiek przyczyny, nagłe zatrzymanie krążenia, zawał serca, udar, potrzeba rewaskularyzacji) zarejestrowano u 57%. Nagłe zatrzymanie krążenia wystąpiło u 12% osób, zawał serca u 12%, udar u 3%, rewaskularyzacja wieńcowa u 5%. Ryzyko zgonu z każdej przyczyny rosło w sposób istotny statystycznie wraz z wystąpieniem rytmu pozazatokowego (p = 0,045), obecnością obniżenia odcinka ST (p = 0,04) oraz przerostu prawej komory (p = 0,03), zwłaszcza definiowanego według kryterium R/S V5/6 < 1 (p = 0,02). Nagłe zatrzymanie krążenia korelowało jedynie z obecnością bloku prawej odnogi pęczka Hisa (p = 0,002). Zawał serca istotnie częściej występował u pacjentów z obecnością R/S V5/6 < 1 (p = 0,01), a także u chorych z wydłużonym odstępem QTc (p = 0,04). Średnia wartość QTc wynosiła 510 ms. Stwierdzono istotną statystycznie korelację między potrzebą rewaskularyzacji a obecnością przerostu lewej komory definiowanego kryterium RI + SIII > 2,5 mV (p = 0,03) oraz przerostu lewego przedsionka (p = 0,01). W analizie nie wykazano istotnej statystycznie zależności między patologicznymi zmianami w zapisie EKG a udarem mózgu. Wystąpienie rytmu pozazatokowego, obniżenia odcinka ST oraz przerostu prawej komory według kryterium R/S V5/6 < 1 korelowało ze złożonym punktem końcowym (p = 0,03, p = 0,01 oraz p = 0,03, odpowiednio). Obecność w EKG bloku lewej odnogi pęczka Hisa nie miała istotnego wpływu na ryzyko zgonu oraz wystąpienia pozostałych analizowanych punktów końcowych.
Wnioski: Wybrane nieprawidłowe zmiany w spoczynkowym zapisie elektrokardiograficznym u dializowanych chorych w istotny sposób korelują ze śmiertelnością ogólną oraz z wystąpieniem niekorzystnych zdarzeń sercowych. Badanie elektrokardiograficzne będące metodą nieinwazyjną, powszechnie dostępną i tanią może służyć jako wskaźnik ryzyka powikłań sercowo- -naczyniowych w tej szczególnie zagrożonej populacji.
Get Citation

Keywords

dializoterapia; schyłkowa niewydolność nerek; elektrokardiografia; rokowanie; śmiertelność; złożony punkt końcowy

About this article
Title

Znaczenie rokownicze EKG u chorych dializowanych

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 7, No 1 (2012)

Article type

Original paper

Pages

1-9

Published online

2012-04-30

Page views

634

Article views/downloads

2316

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 2012;7(1):1-9.

Keywords

dializoterapia
schyłkowa niewydolność nerek
elektrokardiografia
rokowanie
śmiertelność
złożony punkt końcowy

Authors

Anna Tomaszuk-Kazberuk
Paulina Łopatowska
Elżbieta Młodawska
Jolanta Małyszko
Hanna Bachórzewska-Gajewska
Marcin Kożuch
Włodzimierz J. Musiał

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl