Tom 6, Nr 6 (2020)
Praca badawcza (oryginalna)
Opublikowany online: 2020-12-30
Wyświetlenia strony 318
Wyświetlenia/pobrania artykułu 32

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Kontrola glikemii i redukcja masy ciała podczas stosowania różnych dawek kanagliflozyny w chorych na cukrzycę typu 2 — badanie w warunkach rzeczywistej praktyki klinicznej

Deep Dutta1, Meha Sharma2, Anil Dhall3, Sameer Aggarwal4, Deepak Khandelwal5
Diabetologia Praktyczna 2020;6(6):355-368.

Streszczenie

Wstęp. Najważniejszą przyczyną nieprzestrzegania zaleceń terapeutycznych są koszty leczenia. Połowa tabletki kanagliflozyny 300 mg (cANA-300) charakteryzuje się najmniejszym kosztem w przeliczeniu na miligram spośród wszystkich preparatów kanagliflozyny, nie ma natomiast danych na temat skuteczności połowy tabletki cANA-300. W niniejszym badaniu oceniono redukcję masy ciała i kontrolę glikemii w trakcie stosowania kanagliflozyny w dawkach 100, 150 i 300 mg w ramach standardowego leczenia. Materiał i metody. Przeanalizowano retrospektywnie dane z dokumentacji medycznej z dwóch ośrodków w Delhi, uzyskane u chorych na cukrzycę typu 2  w wieku > 35 lat, leczonych kanagliflozyną, których obserwowano przez > 6 miesięcy. chorych podzielono na trzy grupy w zależności od dawki kanagliflozyny: grupa 1 otrzymywała dawkę 100 mg  dziennie (1 tabletka cANA-100), grupa 2 — 150 mg dziennie (pół tabletki cANA-300), a grupa 3 — 300 mg dziennie (1 tabletka cANA-300). Głównymi ocenianymi punktami końcowymi były skuteczność, kontroli glikemii i redukcja masy ciała. Wyniki. Przeanalizowano 3569 rekordów, przesiewo-wej ocenie poddano 1232 chorych na cukrzycę typu 2  leczonych kanagliflozyną, a ostatecznie analizie poddano dane uzyskane od 528 osób (257 w grupie 1, 138 w grupie 2 i 133 w grupie 3). charakterystyka osób w trzech grupach była podobna pod wzglę-dem proporcji płci, czasu trwania cukrzycy typu 2, odsetka hemoglobiny glikowanej (HbA1c), stężeń hemoglobiny i kreatyniny, parametrów lipidowych, albuminurii oraz stosowanych leków. Pacjenci w grupie 2 byli najmłodsi i cechowali się największym wskaźnikiem masy ciała. Po 6 miesiącach zarówno bezwzględne, jak i procentowe zmniejszenie masy ciała okazało się największe w grupie 2 [–3,5 kg (od –6,60 do 0,00); –3,62%], mniejsze w grupie 3 [–3,0 kg (od –5,3 do –0,8); –3,33%], a najmniejsze w grupie 1 [–1,05 kg (od –2,85 do –0,17); –1,31%] (odpowiednio p = 0,002 i 0,014). Skuteczność kontroli glikemii była podobna we wszystkich trzech grupach. Wnioski. Leczenie połową tabletki cANA-300 wiąże się z podobną skutecznością kontroli glikemii i redukcją masy ciała jak stosowanie całej tabletki cANA-300, ale prowadzi do wyraźniejszego zmniejszenia masy ciała w porównaniu z cANA-100. 

Artykuł dostępny w formacie PDF

Dodaj do koszyka: 49,00 PLN

Posiadasz dostęp do tego artykułu?