Tom 6, Nr 6 (2020)
Praca badawcza (oryginalna)
Opublikowany online: 2020-12-30
Wyświetlenia strony 980
Wyświetlenia/pobrania artykułu 40

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Kwestionariusz Diabetes Score stosowany w celu zmiany stylu życia u chorych na cukrzycę typu 2

Muhammad Jawad Hashim1, Syed Muhammad Nurulain2, Maryam Riaz2, Arooj Tanveer2, Mahwish Iqbal23
Diabetologia Praktyczna 2020;6(6):346-354.

Streszczenie

Wstęp. Diabetes score to 10-punktowy, jednostronicowy kwestionariusz do omawiania zmiany stylu życia, zaprojektowany do użytku w praktyce klinicznej. celem autorów była ocena kwestionariusza Diabetes Score pod kątem jego trafności i akceptowalności wśród osób  z cukrzycą typu 2. Materiał i metody. Badanie obserwacyjne przeprowadzono z wykorzystaniem kwestionariuszy ankie-towanych u dorosłych pacjentów z cukrzycą typu 2 w trzech poradniach ambulatoryjnych. Wykorzystano kwestionariusz Diabetes Score do pomiaru przestrzegania zaleceń dotyczących diety, ćwiczeń i innych aspektów stylu życia. kwestionariusz daje intuicyjny wynik  w zakresie od 0 do 100 punktów po dodaniu wszystkich 10 pozycji, które zostały ocenione przez pacjenta na 0, 5 lub 10 punktów. Wynik powyżej 60 punktów uznano za zadowalający. Wyniki. W badaniu wzięło udział łącznie 311 pacjentów, 56% kobiet, o medianie wieku 55 lat (zakres: 23 do 87). Ocena w skali Diabetes Score korelowała z kontrolą glikemii, HbA1c (r = –0,20) i stężeniem glukozy we krwi (r = –0,25; p < 0,001), co wskazuje na trafność kwestionariusza. Rzetelność wykazano na podstawie wewnętrznej spójności (alfa 0,577) i dyskryminacyjnej analizy czynnikowej. Jak pokazało modelowanie wieloczynnikowe, zwiększenie liczby punktów o 30 odpowiadało zmniejszeniu HbA1c o 1,0% (11 mmol/mol). Wnioski. kwestionariusz Diabetes Score to rzetelne i trafne narzędzie umożliwiające modyfikację stylu życia oraz zachowań chorych na cukrzycę. Ten krótki i darmowy kwestionariusz może być używany w poradniach diabetologicznych w celu omówienia zmiany stylu życia. Może służyć jako interwencja pierwszej linii u nowo zdiagnozowanych pacjentów z cukrzycą, po-zwalając na obniżenie kosztów opieki diabetologicznej.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Dodaj do koszyka: 49,00 PLN

Posiadasz dostęp do tego artykułu?