Tom 6, Nr 4 (2020)
Praca badawcza (oryginalna)
Opublikowany online: 2020-08-21
Wyświetlenia strony 448
Wyświetlenia/pobrania artykułu 35

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Skuteczność kliniczna terapii skojarzonej dulaglutydem, inhibitorem SGLT2 i metforminą w połączeniu z insuliną lub bez insuliny u dorosłych indyjskich chorych na cukrzycę typu 2: badanie retrospektywne w warunkach rzeczywistej praktyki

Supratik Bhattacharyya1
Diabetologia Praktyczna 2020;6(4):239-245.

Streszczenie

Wstęp. Wiadomo, że leki przeciwcukrzycowe, takie jak agoniści receptora glukagonopodobnego peptydu-1 (GLP-1) i inhibitory kotransportera glukozowo-sodowego-2 (SGLT2), poprawiają kontrolę glikemii, korzystnie wpływając na czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego. Biorąc pod uwagę potencjalne korzyści, w niniejszym badaniu oceniano kliniczną skuteczność terapii skojarzonej obejmującej stosowanie dulaglutydu, inhibitora SGLT2 i metforminy w połączeniu z insuliną lub bez insuliny u dorosłych Hindusów z niedostatecznie kontrolowaną cukrzycą typu 2. Materiał i metody. Do tego retrospektywnego, jedno­ośrodkowego badania prowadzonego w warunkach rzeczywistej praktyki włączono 15 dorosłych [średni wiek (odchylenie standardowe): 49,47 ± 9,29 roku] z niedostatecznie kontrolowaną cukrzycą typu 2. Pacjenci otrzymywali terapię skojarzoną dulaglutydem, inhibitorem SGLT2 i metforminą z insuliną lub bez insuliny. Badano zmiany glikemii na czczo (FBG), glikemii poposiłkowej (PPBG), odsetka hemoglobiny glikowanej (HbA1c), masy ciała, wskaźnika masy ciała (BMI), wieku naczyniowego (VA), ciśnienia skurczowego (SBP) i rozkurczowego (DBP). Okres obserwacji wynosił 3 miesiące. Rejestrowano również działania niepożądane zgłaszane przez chorych. Wyniki. Po 3 miesiącach stosowania terapii skojarzonej zaobserwowano istotne obniżenie (p < 0,001) para­metrów glikemii, takich jak FBG, PPBG i odsetek HbA1c, ze średnią redukcją (MR) ± SD o odpowiednio 66,67 ± 40,05 mg/dl, 83,33 ± 64,11 mg/dl i 1,78 ± 1,08%. Wykazano istotne zmniejszenie (p < 0,001) masy ciała i BMI — MR ± SD wynosiła odpowiednio 6,40 ± 3,96 kg i 2,67 ± 1,63 kg/m2. Istotne zmniejszenie wartości (p < 0,05) odnotowano również w przypadku SBP (4,40 ± 4,61 mm Hg) i DBP (2,80 ± 3,84 mm Hg). Terapia wiązała się także z istotnym obniżeniem (p < 0,001) VA (3,93 ± 2,46 roku). Leczenie było dobrze tolerowane; 5 pacjentów zgłaszało objawy żołądkowo-jelitowe, które ustąpiły w ciągu 2 tygodni od rozpoczęcia terapii. Wnioski. Leczenie skojarzone dulaglutydem, inhibitorem SGLT2 i metforminą z insuliną lub bez insuliny skutkowało istotną poprawą parametrów glikemii, masy ciała i SBP u dorosłych Hindusów z niedostatecz­nie wyrównaną cukrzycą typu 2. Co ciekawe, w trakcie terapii nastąpiła znaczna poprawa VA.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Dodaj do koszyka: 49,00 PLN

Posiadasz dostęp do tego artykułu?