Tom 6, Nr 3 (2020)
Praca badawcza (oryginalna)
Opublikowany online: 2020-06-19
Wyświetlenia strony 1128
Wyświetlenia/pobrania artykułu 48

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Zmiany parametrów morfologicznych krwi w pierwszych dniach leczenia kwasicy ketonowej u dzieci z cukrzycą typu 1

Beata Małachowska1, Dominika Michałek1, Marta Koptas1, Wiktoria Pietras1, Wojciech Młynarski2, Agnieszka Szadkowska3, Wojciech Fendler14
Diabetologia Praktyczna 2020;6(3):163-175.

Streszczenie

Wstęp. Kwasica ketonowa (DKA) jest zagrażającym życiu powikłaniem nowo rozpoznanej cukrzycy typu 1 (T1DM) wiążącym się z ciężkim odwodnieniem chorego. Celem pracy była ocena zmian parametrów morfologicznych krwi [liczba erytrocytów (RBC), hematokryt (Hct), stężenie hemoglobiny (Hb), średnia objętość krwinki (MCV), liczba płytek krwi (PLT), liczba leukocytów (WBC)] i ich korelacji z ciężkością kwasicy oraz stopniem odwodnienia podczas leczenia kwasicy ketonowej. Metody. Grupa badana składała się z 262 dzieci z nowo rozpoznaną cukrzycą typu 1. Dane kliniczne uzyskano z kart wypisów ze szpitala. Dane dotyczące parame­trów morfologicznych krwi zostały zebrane z dwóch punktów czasowych: pierwszego przy przyjęciu, a drugiego — do 6 dni od przyjęcia do szpitala. Wyniki. Kwasica ketonowa występowała u 76 chorych (29,01%). W grupie DKA stwierdzono istotnie wyższe wartości wyjściowe RBC (p = 0,0026), Hct (p = 0,0019), Hb (p = 0,0235), PLT (p = 0,0427) i WBC (p < 0,0001) w porównaniu z pacjentami bez DKA. Co ciekawe, wyjściowe wartości MCV były podobne w obu grupach (p = 0,9869). W pierwszych dniach leczenia cukrzycy wszystkie parametry morfologiczne krwi, takie jak RBC, Hct, Hb, PLT i WBC, zmniejszyły się istotnie w obu gru­pach (wszystkie wartości p < 0,0001), natomiast warość MCV istotnie wzrosła po leczeniu tylko w grupie bez DKA. Zmiany wszystkich parametrów morfolo­gicznych krwi korelowały dodatnio z pH (wszystkie R > 0,3 i p < 0,05) tylko w grupie z DKA. Jednak w grupie bez DKA zaobserwowano słabą dodatnią korelację na pograniczu istotności statystycznej pomiędzy pH a zmianą PLT (p = 0,0609) oraz zmianą WBC (p = 0,0811). Wnioski. Monitorowanie zmian parametrów morfo­logicznych krwi u chorych z nowo rozpoznaną T1DM może być przydatne w ocenie ich stanu nawodnienia.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Dodaj do koszyka: 49,00 PLN

Posiadasz dostęp do tego artykułu?