Tom 4, Nr 2 (2018)
Praca badawcza (oryginalna)
Opublikowany online: 2018-04-06

dostęp otwarty

Wyświetlenia strony 1467
Wyświetlenia/pobrania artykułu 3550

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Stężenie interleukiny 2 i interleukiny 10 u pacjentów z cukrzycą typu 2 i rakiem okrężnicy

Irina Bosek, Roman Kuczerowski, Tomasz Miłek, Michał Rabijewski, Beata Kaleta, Monika Kniotek, Piotr Ciostek, Paweł Piątkiewicz
Diabetologia Praktyczna 2018;4(2):121-129.

Streszczenie

  Wstęp. U chorych na cukrzycę stwierdza się istotnie zwięk­szone ryzyko raka jelita grubego. Mogą być za to odpo­wiedzialne m.in. zaburzenia układu immunologicznego. Istotną rolę w odpowiedzi immunologicznej odgrywają cytokiny — interleukina 2 (IL-2) i interleukina 10 (IL-10). Celem pracy była ocena stężenia we krwi wybranych cy­tokin — IL-2 oraz IL-10 — u pacjentów z cukrzycą typu 2 i rakiem jelita grubego w porównaniu z osobami z cukrzy­cą typu 2 bez raka jelita grubego, z rakiem jelita grubego bez cukrzycy oraz bez obu tych patologii. Materiał i metody. Do badania włączono 80 chorych, których podzielono na 4 grupy — grupa 1 (24 osoby) z cukrzycą typu 2, grupa 2 (24 osoby) — z rakiem jelita grubego bez cukrzycy, grupa 3 (10 osób) —– z rakiem jelita grubego oraz cukrzycą typu 2, grupa 4 (22 oso­by) — grupa kontrolna bez cukrzycy oraz bez raka jelita grubego. Wszyscy pacjenci mieli wykonaną kolonoskopię. U osób z nowotworem jelita grubego potwierdzono rozpo­znanie w badaniu histopatologicznym. Przeprowadzono badania laboratoryjne obejmujące ocenę glikemii na czczo, stężenie insuliny i peptydu C oraz odsetek hemoglobiny glikowanej HbA1c. Stężenie IL-2 i IL-10 oznaczano metodą immunoenzymatyczną, stosując zestawy Human IL-2 ELISA KIT i Human IL-10 (DIACLONE Research, Francja). Wyniki. W grupie osób z cukrzycą typu 2 i rakiem jelita grubego stwierdzono statystycznie wyższe wartości stężenia interleukiny 2 (4,21 ± 1,61 SE pg/ml) w porów­naniu z innymi grupami pacjentów (grupa 1 — 1,57 ± 0,44 SE pg/ml, grupa 2 — 1,64 ± 0,27 SE pg/ml, grupa 4 — 1,95 ± 0,47 SE pg/ml; p < 0,05). Nie stwierdzono istotnej statystycznie różnicy pomiędzy badanymi grupami pod względem stężeń IL-10. Obserwowano statystycznie istotny wyższy poziom glikemii na czczo oraz hemoglobiny glikowanej w grupach z cukrzycą typu 2 oraz z cukrzycą typu 2 z towarzyszącym rakiem jelita grubego. Nie wykazano statystycznie istotnej różnicy pomiędzy grupami w poziomach insulinemii, peptydu C ani wskaźnika HOMA-IR. Wnioski. W grupie osób z cukrzycą typu 2 i rakiem jelita grubego stwierdzono statystycznie wyższe war­tości stężenia interleukiny 2 w porównaniu z innymi grupami. Podwyższone stężenie IL-2 w surowicy krwi może być wskaźnikiem zwiększonego ryzyka raka jelita grubego u osób z cukrzycą typu 2. Można zasugero­wać, że pacjenci z cukrzycą typu 2 oraz podwyższonym stężeniem IL-2 w surowicy krwi powinni być objęci szczególnym nadzorem onkologicznym.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Pokaż PDF Pobierz plik PDF