Tom 2, Nr 5 (2016)
Praca badawcza (oryginalna)
Opublikowany online: 2017-02-03

dostęp otwarty

Wyświetlenia strony 821
Wyświetlenia/pobrania artykułu 2285

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Próba określenia determinantów wystąpienia i nasilenia depresji u chorych na cukrzycę w populacji polskiej — doniesienie wstępne

Marek Wojtaszek
Diabetologia Praktyczna 2016;2(5):163-169.

Streszczenie

Wstęp. Cukrzyca to grupa chorób metabolicznych. Według szacunków Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) tylko w ciągu 11 lat liczba chorych na cukrzycę na świecie wzrosła do 387 mln. W Polsce na cukrzycę choruje 5% społeczeństwa, czyli około 2 mln osób. Zaburzenia metaboliczne u osób z chorobami psychicznymi występują 2–3-krotnie częściej niż w populacji ogólnej. Celem pracy jest analiza czynników determinujących występowanie i nasilenia objawów depresji u osób chorych na cukrzycę.

Materiał i metody. Badaniem objęto 100 osób chorujących na cukrzycę na terenie województwa podkarpackiego leczących się w poradniach specjalistycznych. Badania prowadzono w okresie 12–20 kwietnia 2016 roku. Wykorzystano autorski kwestionariusz ankiety. Weryfikacji różnic między zmiennymi dokonano za pomocą testu niezależności χoraz testu U Manna-Whitneya, przyjmując poziom istotności p < 0,05. Obliczenia przeprowadzono, używając programu SPSS.

Wyniki. Średnia wieku ankietowanych to 41,25 roku (SD = 15,38). Występowanie depresji w rodzinie wskazało 31% osób, natomiast 40,0% badanych deklarowało korzystanie ze stałej opieki lekarza psychiatry. Depresję stwierdzono u 25,0% chorych na cukrzycę. Wśród zauważonych u siebie objawów depresji badani najczęściej wymieniali zmęczenie, brak energii, brak motywacji do podjęcia wysiłku (60,0%). Stwierdzono, że leczenie depresji częściej dotyczyło osób chorujących na cukrzycę powyżej 20 lat (53,8%).

Wnioski. Występowanie objawów depresji wskazali wszyscy chorzy na cukrzycę, a najczęściej było to zmęczenie, brak energii, brak motywacji do podjęcia wysiłku. Z pomocy lekarza psychiatry korzysta więcej mężczyzn niż kobiet; chorzy, u których wystąpiły powikłania cukrzycowe, częściej korzystają z pomocy lekarza psychiatry oraz leczą się na depresję. Wahania stężenia glukozy mogą mieć wpływ na występowanie depresji u osób chorych na cukrzycę.