Tom 2, Nr 3 (2016)
Praca badawcza (oryginalna)
Opublikowany online: 2016-07-08

dostęp otwarty

Wyświetlenia strony 1322
Wyświetlenia/pobrania artykułu 2944

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Aktywne poszukiwanie objawów zespołu stopy cukrzycowej — ocena compliance personelu medycznego

Edyta Ewa Sutkowska, Michał Sokołowski, Krystyna Zdrojowy, Szymon Dragan
Diabetologia Praktyczna 2016;2(3):96-100.

Streszczenie

Wprowadzenie. Strategia opieki nad pacjentami w celu prewencji przewlekłych powikłań cukrzycy obejmuje między innymi odpowiednią organizację służby zdrowia i edukację personelu medycznego. Poza oceną dostępności do wykwalifikowanego personelu niewiele jest doniesień na temat częstości przeprowadzania badań stóp w praktyce. Niniejsze badanie miało na celu ocenę stopnia przestrzegania zaleceń (compliance) w kontekście konieczności profilaktycznego badania stóp u pacjentów z cukrzycą.

Materiał i metody. Badanie miało charakter retrospektywny i polegało na analizie 290 kwestionariuszy wypełnionych przez chorych na cukrzycę (54,13% kobiet), a zawartych w kartach pacjentów konsultowanych w Centrum Stopy Cukrzycowej we Wrocławiu.

Wyniki. Średni wiek pacjentów wynosił 63,24 lata; 7,6% uczestników badania stanowili chorzy na cukrzycę typu 1, a 92,4% — typu 2; 17,6% osób wcześniej miało wykonane badanie stóp w swoich ośrodkach (31,8% chorych na typ 1 i 16,4% na typ 2 cukrzycy). Uzyskane wyniki były niezależne od wieku badanych, czasu trwania choroby (odpowiednio p = 0,6 i p = 0,37) i od typu cukrzycy (p = 0,068).

Wnioski. Zalecenie dotyczące profilaktycznego badania stóp w grupie pacjentów z cukrzycą jest bardzo rzadko respektowane przez personel medyczny. Ani wiek pacjenta, ani czas trwania choroby czy jej typ nie miały wpływu na podjęcie decyzji o wykonaniu przez personel badania stóp. Obserwacje autorów pokazują, że głównym problemem w prewencji stopy cukrzycowej może być nie tyle brak dobrych zaleceń, ile ich nieprzestrzeganie przez personel medyczny. Istotna jest reedukacja nie tylko pacjentów, ale także personelu medycznego w zakresie profilaktyki zespołu stopy cukrzycowej.