Tom 10 (2024): Continuous Publishing
Praca badawcza (oryginalna)
Opublikowany online: 2024-07-09
Wyświetlenia strony 18
Wyświetlenia/pobrania artykułu 3

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Częstość występowania objawów żołądkowo-jelitowych wśród osób chorych na cukrzycę i bez cukrzycy: badanie przekrojowe z badania kohortowego PERSIAN Guilan

Matin Mojaveri Samak1, Farahnaz Joukar1, Saman Maroufizadeh2, Soheil Hassanipour1, Zahra Abbasi Ranjbar3, Sara Yeganeh1, Elahe Abbaspour1, Maryam Sadat Aleali1, Fariborz Mansour-Ghanaei1
Diabetologia Praktyczna 2024;10:21-28.

Streszczenie

Cel: Objawy żołądkowo-jelitowe (GI, gastrointestinal) są najczęstszymi dolegliwościami u osób chorych na cukrzycę. W tym badaniu oceniono częstość występowania objawów ze strony górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego oraz ogólnych objawów żołądkowo-jelitowych u osób z cukrzycą i bez cukrzycy w populacji uczestników prospektywnego badania epidemiologicznego w Iranie Prospective Epidemiological Research Studies in Iran (PERSIAN) Guilan Cohort Study (PGCS). Materiał i metody: Przekrojowe badanie PGCS przeprowadzono u 2669 uczestników (1364 osób z cukrzycą i 1305 bez cukrzycy). W pierwszej części kwestionariusza zebrano dane demograficzne i kliniczne, w drugiej — informacje o objawach ze strony przewodu pokarmowego. Do każdego pytania zastosowano 4-punktową skalę Likerta. Dane analizowano przy użyciu oprogramowania SPSS w wersji 16 i przyjęto poziom istotności < 0,05. Wyniki: Średni wiek uczestników wynosił 52,24 ± 8,75 roku, a 55,5% stanowiły kobiety. U chorych na cukrzycę częstość występowania objawów związanych z górnym odcinkiem przewodu pokarmowego (skorygowany iloraz szans [aOR, adjusted odds ratio] = 1,19, 95-procentowy przedział ufności [CI, confidence interval]: 1,00–1,42, p = 0,045) była większa niż u osób bez cukrzycy. Najczęstszym objawem ze strony górnego odcinka przewodu pokarmowego u chorych na cukrzycę w porównaniu z osobami bez cukrzycy było odbijanie (18,6% vs. 14,9%, p = 0,009). Wnioski: Częstość występowania objawów żołądkowo- -jelitowych była wysoka zarówno u chorych na cukrzycę, jak i osób bez cukrzycy, a ryzyko wystąpienia objawów związanych z górnym odcinkiem przewodu pokarmowego było większe u pacjentów z cukrzycą.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Dodaj do koszyka: 49,00 PLN

Posiadasz dostęp do tego artykułu?