open access

Vol 5, No 4 (2003)
Published online: 2004-01-16
Get Citation

Dopplerowska ocena zmian przepływu w tętnicy krezkowej górnej po przeszczepie aortalno-dwuudowym u chorych z zespołem Leriche’a

Tomasz Urbanek, Krzysztof Ziaja, Tomasz Ludyga, Maciej Zaniewski, Maciej Tochowicz
Chirurgia Polska 2003;5(4):195-204.

open access

Vol 5, No 4 (2003)
Published online: 2004-01-16

Abstract

Wstęp: Powikłania niedokrwienne dotyczące jelita cienkiego obejmują 0,15–0,6% chorych poddawanych naczyniowej rekonstrukcji aortalno-biodrowej i nadal wiążą się z wysokim odsetkiem powikłań śmiertelnych. Spadek oporu obwodowego w dystalnym odcinku aorty po wszczepieniu protezy aortalno-dwuudowej i rewaskularyzacji kończyn może prowadzić do spadku przepływu w obrębie naczyń odchodzących bezpośrednio od aorty - w tym tętnic trzewnych. Celem pracy była ocena wpływu rewaskularyzacji kończyn dolnych na zaburzenia przepływu w tętnicy krezkowej górnej.
Materiał i metody: Badaniu poddano 29 chorych z zespołem Leriche’a zakwalifikowanych do rekonstrukcji aortalno-dwuudowej (wiek 37-67 lata, średnio - 54,7 roku). U wszystkich chorych przedoperacyjnie i w 3. oraz 30. dniu po operacji wykonano badanie duplex Doppler przy zastosowaniu dopplera pulsacyjnego w tętnicy krezkowej górnej i aorcie. Każdorazowo oceniano maksymalną prędkość skurczową (PSV), prędkość minimalną (Min Vel.), prędkość końcowo-rozkurczową (EDV) oraz prędkości średnie (Mn Vel., TAV) w tętnicy krezkowej górnej. Dodatkowo oceniano indeks pulsacji (PI) oraz przepływ całkowity. Wyniki porównano z wynikami uzyskiwanymi u chorych poddanych laparotomii.
Wyniki: Statystycznie istotny spadek przepływu w tętnicy krezkowej górnej po rekonstrukcji naczyniowej, powracający do wartości wyjściowych w ciągu 30 dni od zabiegu, stwierdzono u 5 chorych (17,24%). U 11 chorych (37,9%) obserwowano istotny statystycznie spadek wartości PI. U pozostałych chorych nie stwierdzono istotnych zaburzeń przepływu i zmian prędkości średniej wynikające ze stałego poziomu lub wzrostu prędkości rozkurczowych. Umiejscowienie niedrożności (podnerkowa lub w dystalnym odcinku aorty) lub współistniejąca niedrożność udowo-podkolanowa nie były czynnikami decydującymi o pooperacyjnych zaburzeniach przepływu.
Wnioski: Rekonstrukcja naczyniowa i odtworzenie przepływu w kończynach dolnych powoduje przejściowe istotne hemodynamicznie zaburzenia przepływu w tętnicy krezkowej górnej jedynie u niektórych chorych. Może to jednak w istotny sposób wpływać na rokowanie w grupie tak obciążonych pacjentów.

Abstract

Wstęp: Powikłania niedokrwienne dotyczące jelita cienkiego obejmują 0,15–0,6% chorych poddawanych naczyniowej rekonstrukcji aortalno-biodrowej i nadal wiążą się z wysokim odsetkiem powikłań śmiertelnych. Spadek oporu obwodowego w dystalnym odcinku aorty po wszczepieniu protezy aortalno-dwuudowej i rewaskularyzacji kończyn może prowadzić do spadku przepływu w obrębie naczyń odchodzących bezpośrednio od aorty - w tym tętnic trzewnych. Celem pracy była ocena wpływu rewaskularyzacji kończyn dolnych na zaburzenia przepływu w tętnicy krezkowej górnej.
Materiał i metody: Badaniu poddano 29 chorych z zespołem Leriche’a zakwalifikowanych do rekonstrukcji aortalno-dwuudowej (wiek 37-67 lata, średnio - 54,7 roku). U wszystkich chorych przedoperacyjnie i w 3. oraz 30. dniu po operacji wykonano badanie duplex Doppler przy zastosowaniu dopplera pulsacyjnego w tętnicy krezkowej górnej i aorcie. Każdorazowo oceniano maksymalną prędkość skurczową (PSV), prędkość minimalną (Min Vel.), prędkość końcowo-rozkurczową (EDV) oraz prędkości średnie (Mn Vel., TAV) w tętnicy krezkowej górnej. Dodatkowo oceniano indeks pulsacji (PI) oraz przepływ całkowity. Wyniki porównano z wynikami uzyskiwanymi u chorych poddanych laparotomii.
Wyniki: Statystycznie istotny spadek przepływu w tętnicy krezkowej górnej po rekonstrukcji naczyniowej, powracający do wartości wyjściowych w ciągu 30 dni od zabiegu, stwierdzono u 5 chorych (17,24%). U 11 chorych (37,9%) obserwowano istotny statystycznie spadek wartości PI. U pozostałych chorych nie stwierdzono istotnych zaburzeń przepływu i zmian prędkości średniej wynikające ze stałego poziomu lub wzrostu prędkości rozkurczowych. Umiejscowienie niedrożności (podnerkowa lub w dystalnym odcinku aorty) lub współistniejąca niedrożność udowo-podkolanowa nie były czynnikami decydującymi o pooperacyjnych zaburzeniach przepływu.
Wnioski: Rekonstrukcja naczyniowa i odtworzenie przepływu w kończynach dolnych powoduje przejściowe istotne hemodynamicznie zaburzenia przepływu w tętnicy krezkowej górnej jedynie u niektórych chorych. Może to jednak w istotny sposób wpływać na rokowanie w grupie tak obciążonych pacjentów.
Get Citation

Keywords

chirurgia aorty; niedokrwienie jelit; tętnica krezkowa górna; badanie dopplerowskie

About this article
Title

Dopplerowska ocena zmian przepływu w tętnicy krezkowej górnej po przeszczepie aortalno-dwuudowym u chorych z zespołem Leriche’a

Journal

Chirurgia Polska (Polish Surgery)

Issue

Vol 5, No 4 (2003)

Pages

195-204

Published online

2004-01-16

Page views

1170

Article views/downloads

1455

Bibliographic record

Chirurgia Polska 2003;5(4):195-204.

Keywords

chirurgia aorty
niedokrwienie jelit
tętnica krezkowa górna
badanie dopplerowskie

Authors

Tomasz Urbanek
Krzysztof Ziaja
Tomasz Ludyga
Maciej Zaniewski
Maciej Tochowicz

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Via MedicaBy Via Medicav Group sp. z o.o., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl