Wytyczne dla autorów

Redakcja podąża ściśle za wytycznymi Międzynarodowego Komitetu Wydawców Czasopism Medycznych (International Committee of Medical Journal Editors - ICJME) (szczegółowy opis wytycznych dostępny jest na stronie: http://www.icmje.org/recommendations/.

Via Medica gorąco rekomenduje Redaktorom Naczelnym podążanie za standardami Comittee on Publication Ethics (COPE), szczególnie w sytuacjach wątpliwych etycznie. Więcej informacji Autorzy, Czytelnicy oraz Redaktorzy mogą znaleźć na stronie internetowej komitetu COPE: http://publicationethics.org/. Dostępna jest również polska wersja językowa rekomendowanych zaleceń.

PRZYGOTOWANIE MANUSKRYPTU

Pracę należy zapisać w formacie „.doc” (MS Word). Zaleca się stosowanie standardowych czcionek o rozmiarze 12 oraz zachowanie półtora odstępu między wierszami.

Praca powinna zawierać następujące elementy: stronę tytułową, streszczenie (polskie i angielskie), słowa kluczowe (polskie i angielskie), tekst, piśmiennictwo, tabele i ryciny (podpisy polskie i angielskie). Skróty, pochodzące od słów angielskich, wraz z rozwinięciem, należy podawać w nawiasie za skracanym określeniem przy pierwszym jego wystąpieniu w tekście. Należy unikać skrótów nieakceptowanych przez międzynarodowe grupy ekspertów.

STRUKTURA NADSYŁANYCH PRAC
Strona tytułowa powinna zawierać: pełny tytuł pracy (polski i angielski), tytuł skrócony (polski i angielski) zawierający maksimum 40 znaków (łącznie z odstępami), imiona i nazwiska oraz tytuły naukowe wszystkich autorów, nazwę instytucji, a także imię i nazwisko, adres, numer telefonu i faksu oraz adres e-mailowy autora odpowiedzialnego za korespondencje z Redakcją.
Streszczenie (polskie i angielskie) nie powinno zawiera więcej niż 400 słów. Pod streszczeniem należy umieścić od 3 do 10 słów lub wyrażeń kluczowych (polskich i angielskich), w miarę możliwości zgodnych z Medical Subject Headings Index Medicus.

Tekst. Nie należy przekraczać zalecanych objętości prac: praca poglądowa - 8000 słów, opis przypadku - 2000 słów, list - 1000 słów. Przedstawione limity nie obejmują streszczenia, tabel i piśmiennictwa. Dodatkowe informacje i podziękowania mogą się znaleźć po zakończeniu tekstu, przed wykazem piśmiennictwa.

Piśmiennictwo: powinno zawierać wykaz wszystkich wymienionych w tekście źródeł bibliograficznych, według kolejności ukazywania się ich w pracy. Preferowany przez Redakcję styl to Vancuver. Należy podać: (a) kolejny numer pozycji, (b) nazwisko autora lub autorów i pierwsze litery imion (w przypadku liczby autorów większej niż 3 należy podać nazwiska trzech pierwszych i dodać et al., (c) tytuł pracy, tytuł czasopisma z zastosowaniem obowiązujących skrótów (patrz Index Medicus), rok, tom, numer, stronę początkową i końcową; dla osobnych pozycji książkowych tytuł oraz wydawcę, miejsce i rok wydania, (d) adres pracy według systemu DOI. Piśmiennictwo powinno być ograniczone do najważniejszych pozycji (maksymalnie 25). Odwołania do piśmiennictwa w tekście pracy prosimy umieszczać w nawiasach kwadratowych.

Uwaga: w adresie bibliograficznym pozycji piśmiennictwa można podać numer DOI (jeżeli taki jest) — umożliwi to linkowanie referencji i bezpośrednie odniesienie do właściwej strony internetowej. Przykład. Redon J, Cifkova R, Laurent S, et al. Mechanisms of hypertension in the cardiometabolic syndrome. J Hypertens. 2009; 27: 441–451. doi: 10.1097/HJH.0b013e32831e13e5.

WYSYŁANIE MANUSKRYPTU DO REDAKCJI
Pracę należy przesłać do redakcji drogą elektroniczną na adres e-mail: urbanek.tom@interia.pl wraz z tabelami, rycinami i zdjęciami. Do każdego manuskryptu należy dołączyć oświadczenie autorów stwierdzające, że:
• praca nie została opublikowana ani nie została złożona do innej redakcji;
• praca została zaaprobowana przez wszystkich współautorów i kierownictwo odrodków, w których powstała;
• Autor (Autorzy) zgadza (zgadzają) się na automatyczne i nieodpłatne przeniesienie wszelkich praw autorskich na Wydawcę w momencie zaakceptowania materiałów do publikacji;
• ujawniono wszelkie źródła finansowania;
• Autor (Autorzy) zna (znają) zasady edycji i informacje dla autorów ogłaszane w „Chirurgii Polskiej” i będzie (będą) ich przestrzegać;
• autor(autorzy) jest gotów pokryć ewentualne koszty wydrukowania kolorowych ilustracji.

KONFLIKT INTERESÓW

Jednoczenie ze złożeniem manuskryptu Autorzy prac powinni ujawnić wszelkie zobowiązania finansowe między Autorami i firmą, której produkt ma istotne znaczenie w nadesłanej pracy. Informacje te nie będą ujawniane recenzentom i nie wpłyną na decyzję o opublikowaniu pracy. Po akceptacji manuskryptu do druku Redakcja ustali z Autorami formę, w jakiej informacje o źródłach finansowania powinny zostać udostępnione Czytelnikom.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Redakcja oraz Wydawca dokładają wszelkich starań, by informacje opublikowane w „Chirurgii Polskiej” były wiarygodne i dokładne. Jednak opinie wyrażane w artykułach czy reklamach są publikowane na wyłączną odpowiedzialność autorów lub reklamodawców. W związku z tym ani Redakcja, ani Wydawca nie ponoszą odpowiedzialności za konsekwencje wykorzystania jakichkolwiek nieścisłych informacji. Dawki leków i inne wartości liczbowe są sprawdzane z należytą starannością, jednak wszelkie schematy leczenia opisywane w „Chirurgii Polskiej” powinny być stosowane zgodnie z informacjami o leku publikowanymi przez producenta.

Oświadczenie autorów

Lista kontrolna przygotowania do deponowania manuskryptu

W ramach procesu deponowania, autorzy są zobowiązani do sprawdzenia zgodności ich pracy ze wszystkimi z poniższych elementów, a jeśli nie zastosują się do tych wytycznych, ich wnioski zostaną odesłane z powrotem.

 1. Praca nie była poprzednio publikowana i nie została przedłożona wydawcy innego
  czasopisma (z wyłączeniem streszczeń oraz materiałów zjazdowych);

 2. Wszyscy wymienieni współautorzy (o ile występują), po zapoznaniu się z jej treścią, zaakceptowali ją i wyrażają zgodę na publikację;

 3. Autor (autorzy) oświadcza (oświadczają), że praca nie zostanie przez niego (nich) opublikowana gdziekolwiek indziej i w jakimkolwiek języku bez wcześniejszej zgody nabywcy praw autorskich;

 4. Autor (autorzy) zapoznał się (zapoznali się) z regulaminem zgłaszania prac w czasopiśmie „Kardiologia Polska” i zobowiązuje się (zobowiązują się) do jego przestrzegania;

 5. Autor (autorzy) upoważnia (upoważniają) Redakcję do redakcyjnego opracowania nadesłanego manuskryptu;

 6. W badaniach przestrzegano przepisów Deklaracji Helsińskiej i lokalnych przepisów dotyczących prowadzenia badań na zwierzętach.

 7. Wszystkie źródła finansowania pracy zostały w niej wymienione;

 8. Wszelkie konflikty interesów zostały zadeklarowane przez autora (autorów).

 9. Autor (autorzy) deklaruje (deklarują), że zgłoszony manuskrypt spełnia wymogi anonimowej recenzji - żaden element zawarty w tekscie artykułu nie umożliwi recenzentom rozpoznanie autorów pracy.

Informacje o prawach autorskich

Przesyłając manuskrypt (pracę) wraz z ilustracjami i tabelami, Autor (Autorzy) oświadcza (oświadczają), że nadesłana praca nie była wcześniej publikowana ani nie została złożona do redakcji innego czasopisma (z wyłączeniem streszczeń nie przekraczających 400 słów). Ponadto oświadcza (oświadczają), że automatycznie i nieodpłatnie przenosi (przenoszą) na Wydawcę całość praw autorskich i praw zależnych do wydawania i rozpowszechniania nadesłanych materiałów - we wszystkich znanych i mogących powstać w przyszłości formach wydawniczych lub do innego sposobu rozpowszechniania pracy oraz na wszystkich znanych i mogących powstać w przyszłości polach eksploatacji - pod warunkiem, że praca ta została zaakceptowana do publikacji i opublikowana.

Jednocześnie Autor (Autorzy) zgadza (zgadzają) się, że nie złoży (złożą) manuskryptu do publikacji gdziekolwiek i w jakimkolwiek języku bez wcześniejszej pisemnej zgody nabywcy praw autorskich, jakim jest Wydawca. Nagrodą za przesłanie artykułu jest publikacja w czasopiśmie Wydawcy.

Niezależnie od wymienionych wcześniej skutków Autor (Autorzy), w celu zwolnienia się z odpowiedzialności wobec osób trzecich, powinien (powinni) dołączyć do przesyłanego manuskryptu oświadczenie autorów, potwierdzające powyższe fakty oraz że wszyscy wymienieni współautorzy wyrażają zgodę na jej publikację. Ponadto Autor (Autorzy) potwierdza (potwierdzają), że zapoznał (zapoznali) się z regulaminem nadsyłania prac w czasopiśmie „Chirurgia Polska” i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

Materiały ilustracyjne poprzednio publikowane należy zaopatrzyć w pisemną zgodę Wydawcy na ponowną publikację. Do zdjęć przedstawiających osoby, które można zidentyfikować, należy dołączyć ich pisemną zgodę na publikację zdjęć.

Wszelkie ewentualne spory dotyczące publikacji rozstrzygane będą przez Sąd Rejonowy właściwy dla siedziby Wydawcy. Stosunki prawne łączące Wydawcę i Autora podlegają prawu polskiemu i obowiązującym Polskę konwencjom międzynarodowym. Podstawą prawną nabycia praw autorskich jest art. 921 § 3 zdanie 3 kodeksu cywilnego w związku z art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i odpowiednich konwencji międzynarodowych.

Polityka prywatności

Nazwiska i adresy e-mail wprowadzane do serwisu tego czasopisma będą wykorzystywane wyłącznie do wyżej wymienionych celów i nie będą udostępniane do innych celów.

Ważne: serwis https://journals.viamedica.pl/ wykorzystuje pliki cookies. Więcej >>

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies m.in. w celach statystycznych, dostosowania serwisu do potrzeb użytkownika (np. język interfejsu) i do obsługi logowania użytkowników. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić opcje dotyczące cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci komputera. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

Czym są i do czego służą pliki cookie możesz dowiedzieć się na stronie wszystkoociasteczkach.pl.

Czasopismo Chirurgia Polska dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest "VM Media sp. z o.o. VM Group sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl