Vol 10, No 3 (2003): Folia Cardiologica
Original articles
Published online: 2003-05-13

open access

Page views 869
Article views/downloads 1109
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Zastosowanie tkankowej echokardiografii dopplerowskiej do oceny obciążenia wstępnego prawej komory u chorych z ubytkiem w przegrodzie międzyprzedsionkowej

Wojciech Płazak, Tadeusz Przewłocki, Piotr Podolec, Elżbieta Suchoń, Lidia Tomkiewicz-Pająk, Wiesława Tracz
Folia Cardiol 2003;10(3):341-346.

Abstract

Wstęp: Rozwój tkankowej echokardiografii dopplerowskiej (TDI) umożliwił echokardiograficzną ocenę obciążenia wstępnego komór serca. Dotychczas opisano zastosowanie TDI do oceny obciążenia wstępnego lewej komory. Wskaźnikiem obciążenia wstępnego lewej komory jest stosunek maksymalnej prędkości napływu mitralnego w okresie szybkiego napełniania do maksymalnej prędkości ruchu pierścienia mitralnego w okresie szybkiego napełniania mierzonej techniką TDI. Celem pracy była echokardiograficzna ocena obciążenia wstępnego prawej komory u chorych z ubytkiem w przegrodzie międzyprzedsionkowej (ASD) przed i po zabiegu przezskórnego zamknięcia ubytku zapinką Amplatza.
Materiał i metody: Badaniem objęto 7 chorych (5 kobiet, 2 mężczyzn) w wieku 19–60 lat (średni wiek 42,4 roku), u których podczas echokardiograficznego badania przezprzełykowego stwierdzono obecność ASD. Cewnikowanie serca potwierdziło istotny przeciek lewo-prawy (Qp:Qs > 1,5). Grupę kontrolną stanowiło 7 zdrowych osób dobranych pod względem płci i wieku. U wszystkich chorych oznaczono maksymalną prędkość napływu trójdzielnego w okresie szybkiego napełniania (E) oraz maksymalną prędkość ruchu pierścienia trójdzielnego w okresie szybkiego napełniania (Ea). Pomiary wykonano przed zabiegiem przezskórnego zamknięcia ASD zapinką Amplatza i 2 tygodnie po nim.
Wyniki: Wartość stosunku E/Ea u chorych z ASD była istotnie wyższa w porównaniu z wartością w grupie kontrolnej. Po zabiegu zamknięcia ubytków zaobserwowano istotne zmniejszenienie stosunku E/Ea do wartości podobnej jak w grupie kontrolnej. Stwierdzono istotną korelację pomiędzy wartością E/Ea i wielkością przecieku lewo-prawego oraz między wartością E/Ea i ciśnieniem skurczowym w tętnicy płucnej.
Wnioski: Po zabiegach przezskórnego zamknięcia ASD zaobserwowano istotne zmniejszenie wartości E/Ea. Ocena parametru E/Ea, korelującego z wielkością przecieku lewo-prawego oraz ciśnieniem skurczowym w tętnicy płucnej, wydaje się przydatną nieinwazyjną metodą monitorowania obciążenia wstępnego prawej komory u chorych z ASD. (Folia Cardiol. 2003; 10: 341–346)

Article available in PDF format

View PDF Download PDF file