open access

Vol 10, No 3 (2003): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2003-05-13
Get Citation

Zastosowanie tkankowej echokardiografii dopplerowskiej do oceny obciążenia wstępnego prawej komory u chorych z ubytkiem w przegrodzie międzyprzedsionkowej

Wojciech Płazak, Tadeusz Przewłocki, Piotr Podolec, Elżbieta Suchoń, Lidia Tomkiewicz-Pająk, Wiesława Tracz
Folia Cardiol 2003;10(3):341-346.

open access

Vol 10, No 3 (2003): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2003-05-13

Abstract

Wstęp: Rozwój tkankowej echokardiografii dopplerowskiej (TDI) umożliwił echokardiograficzną ocenę obciążenia wstępnego komór serca. Dotychczas opisano zastosowanie TDI do oceny obciążenia wstępnego lewej komory. Wskaźnikiem obciążenia wstępnego lewej komory jest stosunek maksymalnej prędkości napływu mitralnego w okresie szybkiego napełniania do maksymalnej prędkości ruchu pierścienia mitralnego w okresie szybkiego napełniania mierzonej techniką TDI. Celem pracy była echokardiograficzna ocena obciążenia wstępnego prawej komory u chorych z ubytkiem w przegrodzie międzyprzedsionkowej (ASD) przed i po zabiegu przezskórnego zamknięcia ubytku zapinką Amplatza.
Materiał i metody: Badaniem objęto 7 chorych (5 kobiet, 2 mężczyzn) w wieku 19–60 lat (średni wiek 42,4 roku), u których podczas echokardiograficznego badania przezprzełykowego stwierdzono obecność ASD. Cewnikowanie serca potwierdziło istotny przeciek lewo-prawy (Qp:Qs > 1,5). Grupę kontrolną stanowiło 7 zdrowych osób dobranych pod względem płci i wieku. U wszystkich chorych oznaczono maksymalną prędkość napływu trójdzielnego w okresie szybkiego napełniania (E) oraz maksymalną prędkość ruchu pierścienia trójdzielnego w okresie szybkiego napełniania (Ea). Pomiary wykonano przed zabiegiem przezskórnego zamknięcia ASD zapinką Amplatza i 2 tygodnie po nim.
Wyniki: Wartość stosunku E/Ea u chorych z ASD była istotnie wyższa w porównaniu z wartością w grupie kontrolnej. Po zabiegu zamknięcia ubytków zaobserwowano istotne zmniejszenienie stosunku E/Ea do wartości podobnej jak w grupie kontrolnej. Stwierdzono istotną korelację pomiędzy wartością E/Ea i wielkością przecieku lewo-prawego oraz między wartością E/Ea i ciśnieniem skurczowym w tętnicy płucnej.
Wnioski: Po zabiegach przezskórnego zamknięcia ASD zaobserwowano istotne zmniejszenie wartości E/Ea. Ocena parametru E/Ea, korelującego z wielkością przecieku lewo-prawego oraz ciśnieniem skurczowym w tętnicy płucnej, wydaje się przydatną nieinwazyjną metodą monitorowania obciążenia wstępnego prawej komory u chorych z ASD. (Folia Cardiol. 2003; 10: 341–346)

Abstract

Wstęp: Rozwój tkankowej echokardiografii dopplerowskiej (TDI) umożliwił echokardiograficzną ocenę obciążenia wstępnego komór serca. Dotychczas opisano zastosowanie TDI do oceny obciążenia wstępnego lewej komory. Wskaźnikiem obciążenia wstępnego lewej komory jest stosunek maksymalnej prędkości napływu mitralnego w okresie szybkiego napełniania do maksymalnej prędkości ruchu pierścienia mitralnego w okresie szybkiego napełniania mierzonej techniką TDI. Celem pracy była echokardiograficzna ocena obciążenia wstępnego prawej komory u chorych z ubytkiem w przegrodzie międzyprzedsionkowej (ASD) przed i po zabiegu przezskórnego zamknięcia ubytku zapinką Amplatza.
Materiał i metody: Badaniem objęto 7 chorych (5 kobiet, 2 mężczyzn) w wieku 19–60 lat (średni wiek 42,4 roku), u których podczas echokardiograficznego badania przezprzełykowego stwierdzono obecność ASD. Cewnikowanie serca potwierdziło istotny przeciek lewo-prawy (Qp:Qs > 1,5). Grupę kontrolną stanowiło 7 zdrowych osób dobranych pod względem płci i wieku. U wszystkich chorych oznaczono maksymalną prędkość napływu trójdzielnego w okresie szybkiego napełniania (E) oraz maksymalną prędkość ruchu pierścienia trójdzielnego w okresie szybkiego napełniania (Ea). Pomiary wykonano przed zabiegiem przezskórnego zamknięcia ASD zapinką Amplatza i 2 tygodnie po nim.
Wyniki: Wartość stosunku E/Ea u chorych z ASD była istotnie wyższa w porównaniu z wartością w grupie kontrolnej. Po zabiegu zamknięcia ubytków zaobserwowano istotne zmniejszenienie stosunku E/Ea do wartości podobnej jak w grupie kontrolnej. Stwierdzono istotną korelację pomiędzy wartością E/Ea i wielkością przecieku lewo-prawego oraz między wartością E/Ea i ciśnieniem skurczowym w tętnicy płucnej.
Wnioski: Po zabiegach przezskórnego zamknięcia ASD zaobserwowano istotne zmniejszenie wartości E/Ea. Ocena parametru E/Ea, korelującego z wielkością przecieku lewo-prawego oraz ciśnieniem skurczowym w tętnicy płucnej, wydaje się przydatną nieinwazyjną metodą monitorowania obciążenia wstępnego prawej komory u chorych z ASD. (Folia Cardiol. 2003; 10: 341–346)
Get Citation

Keywords

tkankowa echokardiografia dopplerowska; obciążenie wstępne; ubytek przegrody międzyprzedsionkowej

About this article
Title

Zastosowanie tkankowej echokardiografii dopplerowskiej do oceny obciążenia wstępnego prawej komory u chorych z ubytkiem w przegrodzie międzyprzedsionkowej

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 10, No 3 (2003): Folia Cardiologica

Pages

341-346

Published online

2003-05-13

Page views

832

Article views/downloads

1051

Bibliographic record

Folia Cardiol 2003;10(3):341-346.

Keywords

tkankowa echokardiografia dopplerowska
obciążenie wstępne
ubytek przegrody międzyprzedsionkowej

Authors

Wojciech Płazak
Tadeusz Przewłocki
Piotr Podolec
Elżbieta Suchoń
Lidia Tomkiewicz-Pająk
Wiesława Tracz

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl