Vol 12, No 11 (2005): Folia Cardiologica
Original articles
Published online: 2005-10-29

open access

Page views 582
Article views/downloads 1151
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Wartość diagnostyczna dobutaminowego testu echokardiograficznego z użyciem badania przemieszczania tkanek w rozpoznawaniu choroby niedokrwiennej serca - doniesienie wstępne

Krystian Wita, Wojciech Wróbel, Agnieszka Drzewiecka-Gerber, Anna Rybicka-Musialik, Maciej Turski, Dagmara Urbańczyk, Zbigniew Tabor, Mariola Nowak, Jolanta Krauze, Ewa Tymczyńska i Maria Trusz-Gluza
Folia Cardiol 2005;12(11):726-733.

Abstract

Wstęp: Pomimo ugruntowanej pozycji tradycyjnej echokardiografii dobutaminowej (DSE) z uwagi na ograniczoną czułość metody - szczególnie w wykrywaniu choroby jednonaczyniowej - poszukuje się nowych sposobów obrazowania niedokrwienia mięśnia sercowego. Badanie przemieszczenia tkanek (TT) stanowi nową echokardiograficzną metodę obrazowania, opartą na tkankowej echokardiografii doplerowskiej, która pozwala oceniać podłużne, dokoniuszkowe przemieszczanie miokardium.
Materiał i metody: Badanie przeprowadzono u 20 kolejnych chorych z prawidłową funkcją skurczową lewej komory, zakwalifikowanych wcześniej do zabiegu koronarografii z powodu podejrzenia choroby niedokrwiennej serca. W spoczynku i w trakcie obciążenia dobutaminą według standardowego protokołu (10, 20, 30, 40 µg/kg + atropina), posługując się projekcjami koniuszkowymi (2-, 3- i 4-jamową), oceniano frakcję wyrzutową i wskaźnik kurczliwości lewej komory oraz przy użyciu metody TT podłużne przemieszczanie miokardium, które wizualizowano 7-kolorową wstęgą, wyrażającą różny stopień ruchu w kierunku koniuszkowym. Badanie powtarzano na kolejnych etapach obciążenia, wyznaczając wartość TT dla każdego z 16 segmentów lewej komory.
Wyniki: Wyliczano średnią wartość TT (aTT) w spoczynku i na szczycie obciążenia. Następnie opracowano krzywą ROC w celu wyznaczenia granicznej wartości przyrostu TT na podstawie badania koronarograficznego, pozwalającej określić wynik próby TT jako dodatni. Wartość najlepiej wskazująca na obecność choroby niedokrwiennej serca to wzrost aTT pomiędzy spoczynkiem a maksymalnym obciążeniem o mniej niż 0,46 mm. Czułość, specyficzność i dokładność DSE tradycyjnej i z zastosowaniem TT wynosiły odpowiednio 72%, 100%, 85% oraz 100%, 89% i 90%.
Wnioski: Technika TT pozwala w sposób ilościowy i nieinwazyjny ocenić funkcję skurczową włókien podłużnych lewej komory u chorych pozostających w spoczynku i po obciążeniu dobutaminą. Wysoka czułość testu dobutaminowego z zastosowaniem obrazowania TT wydaje się przewyższać wartość tradycyjnego testu dobutaminowego. Należy przeprowadzić kolejne badania obejmujące większą populację.

Article available in PDF format

View PDF Download PDF file