Vol 11, No 2 (2007)
Original paper
Published online: 2007-05-18

open access

Page views 1283
Article views/downloads 170881
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Norms of arterial blood pressure in children and adolescents - experience from the city of Lodz

Lidia Ostrowska-Nawarycz, Tadeusz Nawarycz
Nadciśnienie tętnicze 2007;11(2):138-150.

Abstract


Wstęp Nadciśnienie tętnicze wśród dzieci i młodzieży to coraz częściej występujący problem medyczny i przyczyna niepokoju nie tylko pediatrów. Interpretacja wyników pomiarów ciśnienia tętniczego w wieku rozwojowym wymaga stosowania adekwatnych dla badanej populacji norm, uwzględniających rozwój biologiczny dziecka. Celem badań było opracowanie norm ciśnienia dla dzieci łódzkich w wieku szkolnym oraz ich porównanie ze stosowanym w Polsce IV Raportem (IVR) Amerykańskiej Grupy Roboczej ds. Nadciśnienia Tętniczego u Dzieci i Młodzieży.
Materiał i metody Na podstawie przekrojowych badań dzieci i młodzieży (26 544 osoby, w tym 13 186 chłopców oraz 13 358 dziewcząt) z Łodzi w wieku szkolnym 7-19 lat opracowano normy ciśnienia tętniczego oraz podstawowe wskaźniki somatyczne. Dokonano porównania wyników badań własnych z IVR.
Wyniki Analiza porównawcza opracowanych norm ciśnienia dla dzieci łódzkich z IVR wykazała, że młodsze roczniki dzieci łódzkich mają wyższe wartości ciśnienia skurczowego (SBP) w stosunku do ich rówieśników amerykańskich przy jednocześnie porównywalnych wartościach ciśnienia rozkurczowego (DBP).
Wnioski Opracowane po raz pierwszy spójne normy ciśnienia tętniczego dla dzieci i młodzieży umożliwiają kwalifikację wartości ciśnienia oraz pozwalają na ocenę skali problemu, jaki stanowi nadciśnienie tętnicze i stan przednadciśnieniowy w populacji dzieci łódzkich. Zaobserwowane różnice wskazują na zasadność opracowywania norm regionalnych.

Article available in PDF format

View PDF (Polish) Download PDF file