Wytyczne dla autorów

Zasady edycji
Redakcja podąża ściśle za wytycznymi Międzynarodowego Komitetu Wydawców Czasopism Medycznych (International Committee of Medical Journal Editors - ICJME) (szczegółowy opis wytycznych dostępny jest na stronie: http://www.icmje.org/recommendations/).
Via Medica gorąco rekomenduje Redaktorom Naczelnym podążanie za standardami Comittee on Publication Ethics (COPE), szczególnie w sytuacjach wątpliwych etycznie. Więcej informacji Autorzy, Czytelnicy oraz Redaktorzy mogą znaleźć na stronie internetowej komitetu COPE: http://publicationethics.org/. Dostępna jest również polska wersja językowa rekomendowanych zaleceń.

Przesyłając manuskrypt wraz z ilustracjami i tabelami, autor/autorzy oświadcza/oświadczają, że nadesłana praca nie była wcześniej nigdzie publikowana ani nie została złożona w Redakcji innego czasopisma (z wyjątkiem streszczeń nieprzekraczających 400 słów)

1. Autorstwo
Wszystkie osoby, które miały znaczący wkład w powstanie pracy, są uważane za współautorów. Wszyscy współautorzy są zobowiązani do wskazania Redakcji swojego wkładu w powstanie publikacji (autor koncepcji, założeń, metod, przeprowadzenie badań, analiza danych, napisanie publikacji etc.). Autorzy mogą wskazać więcej niż jeden element swojego wkładu, a także więcej niż jeden autor może wskazać ten sam  rodzaj kontrybucji. Inne rodzaje wkładu, takie jak dostarczenie odczynników czy narzędzi analitycznych powinny być wskazanie w „Podziękowaniach”. Stosowanie ghostwriting lub guest-authorship jest przejawem nierzetelności naukowej. Wszystkie wykryte przypadki będą ujawniane, włącznie z powiadomieniem stosownych instytucji.
2. Konflikt interesów
Redakcja oczekuje od autorów opisania źródeł finansowania badań, roli sponsora w planowaniu, realizacji i analizie badań, oraz ewentualnego wpływu organizacji finansującej na treść artykułu. Należy również ujawnić inne relacje (takie jak zatrudnienie, doradztwo, posiadanie akcji, honoraria, płatna ekspertyza) stanowiące potencjalnie źródło konfliktu interesów w odniesieniu do złożonego artykułu.
3. Prawa autorskie
Autorzy/autor oświadcza/oświadczają, że automatycznie i nieodpłatnie przenosi/przenoszą na Wydawcę wszelkie prawa autorskie do wydawania i rozpowszechniania nadesłanych materiałów we wszystkich znanych formach i na wszystkich znanych polach eksploatacji, pod warunkiem że materiały te zostaną zaakceptowane do publikacji. Jednocześnie zgadza/zgadzają się, że praca nie zostanie opublikowana gdziekolwiek i w jakimkolwiek języku bez wcześniejszej pisemnej zgody nabywcy praw autorskich, jakim jest Wydawca.
4. Standardy etyczne
Redakcja jest zobowiązane do spełnienia i przestrzegania standardów etycznych zachowań na wszystkich etapach procesu publikacji. Redakcja odpowiada za decyzję, które z artykułów zostają przyjęte do publikacji. Redakcja działa w zrównoważony, obiektywny i sprawiedliwy sposób, podczas wykonywania swoich obowiązków, bez dyskryminacji ze względu na płeć, orientację seksualną, przekonania religijne lub polityczne, pochodzenie etniczne lub geograficzne autorów.
5. Prace badawcze z udziałem ludzi i zwierząt
Gdy praca ma charakter doświadczalny, badania są prowadzone u ludzi, autorzy powinni wskazać, czy zastosowane procedury były zgodne z Deklaracją Helsińską oraz z normami etycznymi właściwej komisji do spraw badań na ludziach (zarówno instytucjonalnych, jak i krajowych). Autorzy prezentujący opisy przypadków są zobowiązani do nieujawniania danych osobowych pacjentów. W przypadku zdjęć, w razie jakichkolwiek wątpliwości, że obraz niewystarczająco chroni anonimowość pacjenta, jego zgoda jest wymagana do publikacji.
6. Aspekty prawne
Do manuskryptu złożonego w Redakcji powinno być dołączone oświadczenie autorów (do pobrania plik *pdf ze strony internetowej pisma) potwierdzające,  że wszyscy wymienieni współautorzy wyrażają zgodę na jego publikację. Ponadto autor/autorzy potwierdza/potwierdzają, że zapoznał/zapoznali się z regulaminem zgłaszania prac w piśmie i zobowiązuje/zobowiązują się do jego przestrzegania. Materiały ilustracyjne poprzednio publikowane należy zaopatrzyć w pisemną zgodę Wydawcy na ponowną publikację. Do zdjęć przedstawiających osoby, które można zidentyfikować, należy dołączyć ich pisemną zgodę na publikację zdjęć.
Wszelkie ewentualne spory dotyczące publikacji będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy właściwy dla siedziby Wydawcy. Stosunki prawne łączące Wydawcę i autora/autorów podlegają prawu polskiemu i obowiązującym Polskę konwencjom międzynarodowym.
Przygotowanie manuskryptu
Od 2015 roku prace orginalne publikowane są w języku angielskim.

Prace oryginalne powinny mieć następującą strukturę:
Strona tytułowa powinna zawierać pełny tytuł pracy, tytuł skrócony, zawierający maksimum 40 znaków (łącznie z odstępami), imiona i nazwiska wszystkich autorów, nazwę instytucji, z której pochodzi praca, imię i nazwisko, adres, numer telefonu i faksu autora odpowiedzialnego za korespondencję z Redakcją. Ponadto należy umieścić informację o grantach i innych źródłach finansowania oraz aktualne miejsce pracy autorów.
Streszczenie nie powinno zawierać więcej niż 250 słów. W streszczeniu pracy oryginalnej należy wyodrębnić cztery akapity zatytułowane: Wstęp, Materiał i metody, Wyniki, Wnioski. Pod streszczeniem należy umieścić od 3 do 10 słów lub wyrażeń kluczowych, w miarę możliwości zgodnych z Medical Subject Headings Index Medicus.
Tekst. Prace oryginalne należy podzielić na następujące części: Wstęp, Materiał i metody, Wyniki, Dyskusja, Wnioski.
Prace poglądowe mogą być podzielone w inny sposób. 
Studium przypadku/clinical vignette - krótki opis interesującego, rzadkiego, pouczającego klinicznie przypadku, zawierającego 2–4 ryciny z wynikiem badania obrazowego lub zapisem EKG o dobrej rozdzielczości i jakości. Objętość tekstu (w tym tytułu pracy i tytułów rycin) studium przypadku nie powinna przekraczać 500 słów, napisanych czcionką Times New Roman nr 12 z podwójnym odstępem i marginesami 2,5 cm z każdej strony. Studium przypadku nie może zawierać piśmiennictwa. Liczba Autorów studium przypadku nie może przekraczać 5 osób.

Nie należy przekraczać zalecanych objętości prac:
praca oryginalna - 3000 słów,
praca poglądowa - 6000 słów,
opis przypadku - 2000 słów,
studium przypadku/clinical vignette - 500 słów,
list - 1000 słów.
Przedstawione limity nie obejmują streszczenia, tabel, piśmiennictwa. Dodatkowe informacje i podziękowania mogą się znaleźć po zakończeniu tekstu, przed wykazem piśmiennictwa.

Piśmiennictwo: powinno zawierać wykaz wszystkich wymienionych w tekście źródeł bibliograficznych, według kolejności ukazywania się ich w pracy. Preferowany przez Redakcję styl to Vancuver. Należy podać: (a) kolejny numer pozycji, (b) nazwisko autora lub autorów i pierwsze litery imion (w przypadku liczby autorów większej niż 3 należy podać nazwiska trzech pierwszych i dodać et al., (c) tytuł pracy, tytuł czasopisma z zastosowaniem obowiązujących skrótów (patrz Index Medicus), rok, tom, numer, stronę początkową i końcową; dla osobnych pozycji książkowych tytuł oraz wydawcę, miejsce i rok wydania, (d) adres pracy według systemu DOI. Piśmiennictwo powinno być ograniczone do najważniejszych pozycji (maksymalnie 25). Odwołania do piśmiennictwa w tekście pracy prosimy umieszczać w nawiasach kwadratowych.

Uwaga: w adresie bibliograficznym pozycji piśmiennictwa można podać numer DOI (jeżeli taki jest) — umożliwi to linkowanie referencji i bezpośrednie odniesienie do właściwej strony internetowej. Przykład. Redon J, Cifkova R, Laurent S, et al. Mechanisms of hypertension in the cardiometabolic syndrome. J Hypertens. 2009; 27: 441–451. doi: 10.1097/HJH.0b013e32831e13e5.

Tabele, ryciny, fotografie powinny być ponumerowane. Materiały ilustracyjne poprzednio publikowane należy zaopatrzyć w pisemną zgodę Wydawcy na ponowną publikację

Wysyłanie manuskryptu do Redakcji

Do każdej pracy należy dołączyć oświadczenie autorów stwierdzające, że:
a) praca nie została opublikowana ani nie została złożona do innej redakcji;
b) praca została zaaprobowana przez wszystkich współautorów i kierownictwo ośrodków, w których powstała;
c) autor (autorzy) zgadza się (zgadzają się) na automatyczne i nieodpłatne przeniesienie wszelkich praw autorskich na Wydawcę w momencie zaakceptowania materiałów do publikacji;
d) ujawniono wszelkie źródła finansowania;
e) autor (autorzy) zna (znają) zasady edycji i informacje dla autorów ogłaszane w czasopiśmie Nadciśnienie Tętnicze i będzie (będą) ich przestrzegać;
f) autor (autorzy) jest gotów (są gotowi) pokryć ewentualne koszty wydrukowania kolorowych ilustracji.

Schemat oświadczenia autorów jest dostępny pod adresem: www.nt.viamedica.pl

Autorzy powinni przesłać materiały do publikacji wyłącznie poprzez system elektroniczny OJS. Zaleca się, by poszczególne części pracy (tekst, ilustracje, tabele, zdjęcia itp.) były wysyłane jako oddzielne pliki. Aby usprawnić przesyłanie danych, należy dokonać ich kompresji za pomocą formatów *.arj lub *.zip.

Korespondencję zawierającą materiały do publikacji należy wysłać na adres:
Redakcja Nadciśnienie Tętnicze
Wydawnictwo Via Medica
ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.: (+48 58) 320–94–94
faks: (+48 58) 320–94–60
e-mail: nt@viamedica.pl, www.viamedica.pl
Opłaty
Czasopismo nie pobiera opłat redakcyjnych od autorów
Oświadczenie autorów

Oświadczenie autorów

Zgłoszenia online

Czy masz już nazwę użytkownika i hasło dla Arterial Hypertension?

Przejdź do logowania

Potrzebujesz nazwy użytkownika i hasła?

Przejdź do rejestracji

Rejestracja i logowanie są obowiązkowe do deponowania manuskryptów online i sprawdzenia statusu zgłoszeń.

Lista kontrolna przygotowania do deponowania manuskryptu

W ramach procesu deponowania, autorzy są zobowiązani do sprawdzenia zgodności ich pracy ze wszystkimi z poniższych elementów, a jeśli nie zastosują się do tych wytycznych, ich wnioski zostaną odesłane z powrotem.

 1. Praca nie była poprzednio publikowana i nie została przedłożona wydawcy innego
  czasopisma (z wyłączeniem streszczeń oraz materiałów zjazdowych);

 2. Wszyscy wymienieni współautorzy (o ile występują), po zapoznaniu się z jej treścią, zaakceptowali ją i wyrażają zgodę na publikację;

 3. Autor (autorzy) oświadcza (oświadczają), że praca nie zostanie przez niego (nich) opublikowana gdziekolwiek indziej i w jakimkolwiek języku bez wcześniejszej zgody nabywcy praw autorskich;

 4. Autor (autorzy) zapoznał się (zapoznali się) z regulaminem zgłaszania prac w czasopiśmie „Arterial Hypertension” i zobowiązuje się (zobowiązują się) do jego przestrzegania;

 5. Autor (autorzy) upoważnia (upoważniają) Redakcję do redakcyjnego opracowania nadesłanego manuskryptu;

 6. W badaniach przestrzegano przepisów Deklaracji Helsińskiej i lokalnych przepisów dotyczących prowadzenia badań na zwierzętach.

 7. Wszystkie źródła finansowania pracy zostały w niej wymienione.

 8. Wszelkie konflikty interesów zostały zadeklarowane przez autora (autorów).

 9. Autor (autorzy) deklaruje (deklarują), że zgłoszony manuskrypt spełnia wymogi anonimowej recenzji - żaden element zawarty w tekscie artykułu nie umożliwi recenzentom rozpoznanie autorów pracy.

Informacje o prawach autorskich

Przesyłając manuskrypt wraz z ilustracjami i tabelami, autor (autorzy) oświadcza (oświadczają), że nadesłana praca nie była uprzednio publikowana ani nie została złożona do redakcji innego czasopisma (z wyłączeniem streszczeń nieprzekraczających 400 słów). Ponadto oświadcza, że automatycznie i nieodpłatnie przenosi wszelkie prawa autorskie do wydawania i rozpowszechniania nadesłanych materiałów we wszystkich znanych formach i na wszystkich znanych polach eksploatacji na Wydawcę, pod warunkiem, że materiały te zostaną zaakceptowane do publikacji. Jednocześnie zgadza się, że praca nie zostanie opublikowana gdziekolwiek i w jakimkolwiek języku bez wcześniejszej pisemnej zgody nabywcy praw autorskich, jakim jest Wydawca.

Polityka prywatności

Nazwiska i adresy e-mail wprowadzane do serwisu tego czasopisma będą wykorzystywane wyłącznie do wyżej wymienionych celów i nie będą udostępniane do innych celów.

Ważne: serwis https://journals.viamedica.pl/ wykorzystuje pliki cookies. Więcej >>

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies m.in. w celach statystycznych, dostosowania serwisu do potrzeb użytkownika (np. język interfejsu) i do obsługi logowania użytkowników. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić opcje dotyczące cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci komputera. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

Czym są i do czego służą pliki cookie możesz dowiedzieć się na stronie wszystkoociasteczkach.pl.

Czasopismo Arterial Hypertension dostępne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl