English Polski
Vol 20 (2022): Continuous Publishing
Research paper
Published online: 2022-03-21

open access

Page views 3117
Article views/downloads 778
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Sexual well-being and life satisfaction of people with motor disabilities: the moderating role of self-esteem

Rafał Gerymski1, Aleksandra Cisek1, Joanna Dymecka1
Journal of Sexual and Mental Health 2022;20:1-7.

Abstract

Wstęp: Obecność i postęp niepełnosprawności wymaga od osoby nią dotkniętej nowego sposobu funkcjonowania, który charakteryzuje się ograniczonymi możliwościami zmagania się z problemami dnia codziennego. Metaanalizy badań pokazują, że nabycie lub posiadanie niepełnosprawności fizycznej może w negatywny sposób kształtować samoocenę i ogólny dobrostan. Wyniki zawarte w dostępnych publikacjach wskazują na związki między samooceną, satysfakcją seksualną i dobrostanem wśród osób z niepełnosprawnością fizyczną. Celem niniejszej pracy jest zweryfikowanie roli samooceny w relacji pomiędzy dobrostanem seksualnym a satysfakcją z życia osób z niepełnosprawnością motoryczną. Materiał i metody: W badaniu wzięło udział 85 osób: 50 kobiet i 35 mężczyzn w przedziale wiekowym od 18. do 65. roku życia (M = 32,49; SD = 10,93). Badani wypełniali 3 kwestionariusze psychologiczne. Wykorzystano Skalę Samooceny autorstwa Rosenberga, Krótką Skalę Dobrostanu Seksualnego autorstwa Gerymskiego oraz Skalę Satysfakcji z Życia autorstwa Dienera. Wyniki: Analiza korelacji wykazała, że samoocena, dobrostan seksualny oraz satysfakcja z życia osób z niepełnosprawnością motoryczną były ze sobą związane w sposób istotny oraz dodatni. Regresja wieloraka potwierdziła, że samoocena i seksualny dobrostan stanowiły statystycznie istotne i dodatnie predyktory subiektywnej oceny satysfakcji z życia badanych osób z niepełnosprawnością. Analiza moderacji nie wykazała, by samoocena pełniła istotną funkcję moderatora w relacji między dobrostanem seksualnym a subiektywną ocenę satysfakcji z życia badanych osób. Wnioski: Niepełnosprawność może być ograniczająca we wszystkich sferach życia, również tej seksualnej. Badacze zajmujący się funkcjonowaniem osób niepełnosprawnych powinni brać pod uwagę tę kwestię, gdyż seksualny dobrostan może istotnie kształtować satysfakcję i jakość życia osób z niepełnosprawnościami.

Article available in PDF format

View PDF (Polish) Download PDF file

References

 1. Rosenberg M. Conceiving the self. Basic Books, Nowy Jork 1979.
 2. Dymecka J, Gerymski R. Akceptacja choroby jako mediator zależności pomiędzy niepełnosprawnością neurologiczną a jakością życia uwarunkowaną stanem zdrowia osób ze stwardnieniem rozsianym. Neuropsychiatry & Neuropsychology/Neuropsychiatria i Neuropsychologia. 2020; 15((1–2)): 13–20.
 3. Dymecka J, Gerymski R. Niepełnosprawność a jakość życia pacjentów ze stwardnieniem rozsianym. Mediacyjna rola zapotrzebowania na wsparcie społeczne. Men Disability Society. 2019; 46(4): 63–78.
 4. Byra S. Pozytywne aspekty funkcjonowania osób z niepełnosprawnością ruchową-analityczne możliwości, trudności i perspektywy. Niepełnosprawność i Rehabilitacja. 2019; 2: 15–27.
 5. Davis CG, Novoa DC. Meaning-making following spinal cord injury: Individual differences and within-person change. Rehabil Psychol. 2013; 58(2): 166–177.
 6. Miyahara M, Piek J. Self-Esteem of Children and Adolescents with Physical Disabilities: Quantitative Evidence from Meta-Analysis. Journal of Developmental and Physical Disabilities. 2006; 18(3): 219–234.
 7. Gerymski R. Short Sexual Well-Being Scale – a cross-sectional validation among transgender and cisgender people. Health Psychology Report. 2021.
 8. Stephenson KR, Meston CM. Differentiating components of sexual well-being in women: are sexual satisfaction and sexual distress independent constructs? J Sex Med. 2010; 7(7): 2458–2468.
 9. Štulhofer A, Jurin T, Graham C, et al. Sexual Well-Being in Older Men and Women: Construction and Validation of a Multi-Dimensional Measure in Four European Countries. Journal of Happiness Studies. 2018; 20(7): 2329–2350.
 10. Davison SL, Bell RJ, LaChina M, et al. The relationship between self-reported sexual satisfaction and general well-being in women. J Sex Med. 2009; 6(10): 2690–2697.
 11. Furmańska J, Koziarska D, Szcześniak M, et al. Sexual satisfaction, self-esteem and acceptance of illness among relapse-remitting multiple sclerosis patients. Postępy Psychiatrii i Neurologii. 2017; 26(4): 236–245.
 12. Taleporos G, McCabe MP. The impact of sexual esteem, body esteem, and sexual satisfaction on psychological well-being in people with physical disability. Sex Disabil. 2002; 20(3): 177–183.
 13. Moin V, Duvdevany I, Mazor D. Sexual Identity, Body Image and Life Satisfaction Among Women With and Without Physical Disability. Sexuality and Disability. 2009; 27(2): 83–95.
 14. Skałacka K, Gerymski R. Sexual activity and life satisfaction in older adults. Psychogeriatrics. 2019; 19(3): 195–201.
 15. Gerymski R, Skałacka K. Czy intymność, namiętność i zobowiązanie kształtują satysfakcję seksualną seniorów? Wyniki badania eksploracyjnego. Seksuologia Polska. 2018; 16(2): 43–50.
 16. Ford M, Collins N. Self-esteem Moderates the Effects of Daily Rejection on Health and Well-being. Self and Identity. 2013; 12(1): 16–38.
 17. Jex S, Elacqua T. Self-esteem as a moderator: A comparison of global and organization-based measures. Journal of Occupational and Organizational Psychology. 2010; 72(1): 71–81.
 18. Chen Y, Bello RS. Does Receiving or Providing Social Support on Facebook Influence Life Satisfaction? Stress as Mediator and Self-Esteem as Moderator. Int J Commun. 2017; 11: 14.
 19. Çivitci N, Çivitci A. Self-esteem as mediator and moderator of the relationship between loneliness and life satisfaction in adolescents. Personality and Individual Differences. 2009; 47(8): 954–958.
 20. Izdebski Z. Postawy wobec seksualności osób niepełnosprawnych. Bydgoszcz: Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej; 2004.
 21. Ostrowska A. Seksualność osób niepełnosprawnych. Kultura i Społeczeństwo. 2008; 52(3): 213–226.
 22. Mironiuk-Netreba A. Seksualność osób z niepełnosprawnością ruchową w sztuce filmowej czyli kilka refleksji o edukacyjnym potencjale popkultury. Studia Edukacyjne. 2013; 29: 285–304.
 23. Kościelska M. Niechciana seksualność: o ludzkich potrzebach osób niepełnosprawnych intelektualnie. Jacek Santorski & Company, Warszawa 2004.
 24. Kirenko J. Psychosołeczne korelaty funkcjonowanie seksualnego osób niepełnosprawnych ruchowo. In: Aouil BJ, Kościelska M. ed. Człowiek niepełnosprawny. Rodzina i praca. Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej, Bydgoszcz 2004: 122–134.
 25. Diener E, Emmons RA, Larsen RJ, et al. The satisfaction with life scale. J Pers Assess. 1985; 49(1): 71–75.
 26. Dymecka J, Gerymski R. Role of resiliency in the relationship between disability and quality of life of people with multiple sclerosis: mediation analysis. Postępy Psychiatrii i Neurologii. 2020; 29(2): 77–84.
 27. Dymecka J, Gerymski R, Bidzan M. Selected psychometric aspects of the Polish version of the Liverpool Self-efficacy Scale. Current Issues in Personality Psychology. 2020; 8(4): 339–351.
 28. Lazarus R, Folkman S. Stress, Appraisal, and Coping. Springer, Nowy Jork 1984.
 29. Dymecka J. Radzenie sobie z własną chorobą u osób ze stwardnieniem rozsianym. In: Bidzan MJ, Bieleninik Ł, Szulman-Wardal A. ed. Nieełnosrawność ruchowa w ujęciu biosychosołecznym: wyzwania diagnozy, rehabilitacji i teraii. Harmonia Universalis, Gdańsk 2015: 157–183.
 30. Dymecka J, Bidzan M. Zaburzenia kontroli zwieraczy i ich wływ na funkcjonowanie sychiczne osób ze stwardnieniem rozsianym. In: Bidzan M, Bieleninik Ł, Szulman-Wardal A. ed. Niepełnosprawność ruchowa w ujęciu biosychospołecznym: wyzwania diagnozy, rehabilitacji i terapii. Harmonia Universalis, Gdańsk 2015: 185–203.
 31. Radomski D. Czynniki utrudniające realizację życia erotycznego osób niepełnosprawnych fizycznie. Seksuologia Polska. 2005; 3(1): 8–12.
 32. Hoyt W, Kogan L. Satisfaction with body image and peer relationships for males and females in a college environment. Sex Roles. 2001; 45(3/4): 199–215.
 33. Stankowska I. Funkcjonowanie seksualne człowieka w okresie starzenia się i starości. Przegląd Terapeutyczny. 2008; 4: 1–24.