English Polski
Vol 17 (2019): Continuous Publishing
Research paper
Published online: 2019-09-02

open access

Page views 692
Article views/downloads 239
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Przeżywanie swojej seksualności przez kobiety chorujące na schizofrenię korzystające z oferty terapeutycznej psychiatrii środowiskowej

Filip Rola, Agnieszka Borowska-Turyn, Zuzanna Kowalska, Anna Studniczek, Joanna Marek-Banach
Seksuologia Polska 2019;17:35-44.

Abstract

Wstęp: Celem badania było sprawdzenie, czy pomiędzy kobietami chorymi na schizofrenię a zdrowymi wystąpią różnice w seksualności.

Materiał i metody: Dwie próby badanych: kobiety chore (n = 30) oraz zdrowe (n = 30) odpowiadały na pytanie kwestionariuszowe dotyczące cech, które sobie przypisują, tego jak postrzegają swoje ciało oraz jak wygląda ich seksualność.

Wyniki: W badaniu nie wykazano różnic pomiędzy grupami w opisywaniu, przeżywaniu, rozwoju seksualności ani w występowaniu zaburzeń seksualnych. Wykazano natomiast zależność między subiektywną oceną ciała przez badane i ocenę istotności życia seksualnego w grupie kobiet zdrowych. 

Wnioski: Przeżywanie seksualności przez osoby chorujące psychicznie to bardzo ciekawy temat do dalszych badań ze względu na niedostateczną liczbę dostępnych badań empirycznych. Przeprowadzenie kolejnych, dokładniejszych analiz w większej grupie osób mogłoby pomóc w ustaleniu praktycznych wskazówek dla specjalistów pracujących z osobami chorującymi na schizofrenię, co mogłoby prowadzić w konsekwencji do polepszenia funkcjonowania i poprawy jakości życia chorych.

Article available in PDF format

View PDF (Polish) Download PDF file

References

 1. WHOQOL Group (1995). The World Health Organisation quality of life assessment (WHOQOL): Position paper from the world health organisation. Soc. Sci. Med., 41:, 1403–1409. 1995.
 2. Baumeister RF. Gender differences in erotic plasticity: the female sex drive as socially flexible and responsive. Psychol Bull. 2000; 126(3): 347–74; discussion 385.
 3. Beisert M. Rozwój psychoseksualny człowieka. In: Lew-Starowicz Z, Skrzypulec V. ed. Podstawy seksuologii. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010: 83–90.
 4. Kelly DL. Treatment Considerations in Women with Schizophrenia. Journal of Women's Health. 2006; 15(10): 1132–1140.
 5. DSM-5 (2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition. American Psychiatric Association.
 6. Sęk H. Jakość życia a zdrowie. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. 1993; 55(2): 110–117.
 7. Bronowski P. Środowiskowe systemy wsparcia w procesie zdrowienia osób chorych psychicznie. Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2012.
 8. Wciórka J. Psychozy schizofreniczne. In: Bilikiewicz A. ed. Psychiatria. Podręcznik dla studentów medycyny (wyd. 3 zm. i uzup.). Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2004.
 9. Klasa K, Sobański J, Sobański Ł, et al. Dyskusja nad klasyfikacją zaburzeń seksualnych w DSM-5 a trendy badawcze w obszarze seksuologii w Polsce. Psychiatria Polska. 2013; 47(6): 1133–1142.
 10. Kaplan HI, Sadock BJ, Sadock V. Psychiatria kliniczna. Wydanie drugie polskie (red.) Sidorowicz SK. Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, Wrocław 2004: 152–177.
 11. Kratochvíl S. Leczenie zaburzeń seksualnych. Wydawnictwo Iskra, Warszawa 2002.
 12. Lew-Starowicz Z, Skrzypulec V. Podstawy seksuologii. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa: 2010.
 13. Lew-Starowicz Z. Zaburzenia seksualne. In: Jarema M, Rabe-Jabłońska J. ed. Psychiatria. Podręcznik dla studentów medycyny. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Waszawa 2011: 385–403.
 14. İncedere A, Küçük L. Sexual Life and Associated Factors in Psychiatric Patients. Sexuality and Disability. 2017; 35(1): 89–106.
 15. Beisert M. W poszukiwaniu modelu seksualności człowieka. In: Beisert M. ed. Seksualność w cyklu życia człowieka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006: 7–32.
 16. Izdebski Z. Seksualność Polaków na początku XXI wieku. Studium badawcze. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012.
 17. Miluska J. Tożsamość kobiet i mężczyzn w cyklu życia. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 1996.
 18. Basson R. Female sexual response: the role of drugs in the management of sexual dysfunction. Obstet Gynecol. 2001; 98(2): 350–353.
 19. Basson R. Women's sexual dysfunction: revised and expanded definitions. CMAJ. 2005; 172(10): 1327–1333.
 20. Basson R, Brotto LA, Laan E, et al. Assessment and management of women's sexual dysfunctions: problematic desire and arousal. J Sex Med. 2005; 2(3): 291–300.
 21. Byerly MJ, Nakonezny PA, Bettcher BM, et al. Sexual dysfunction associated with second-generation antipsychotics in outpatients with schizophrenia or schizoaffective disorder: an empirical evaluation of olanzapine, risperidone, and quetiapine. Schizophr Res. 2006; 86(1-3): 244–250.
 22. Chojnowski J, Więdłocha M, Mosiołek A. Zaburzenia seksualne u pacjentów ze schizofrenią. Psychiatria. 2017; 14(1): 35–39.
 23. Fortier P, Mottard JP, Trudel G, et al. Study of Sexuality-Related Characteristics in Young Adults With Schizophrenia Treated With Novel Neuroleptics and in a Comparison Group of Young Adults. Schizophrenia Bulletin. 2003; 29(3): 559–572.
 24. Brytek-Matera A. Obraz ciała — obraz siebie. Wizerunek własnego ciała w ujęciu psychospołecznym. Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa 2008.
 25. Kasperek-Zimowska B, Brodniak WA, arol-Kulka SA. Zaburzenia seksualne w schizofrenii — przegląd badań. Psychiatria Polska. 2008; XLII(1): 97–105.
 26. Bem SL. Probing the promise of androgyny. In: Kaplan AG, Bean P. ed. Beyond sex-role stereotypes. Reading toward a psychology of androgyny. Little, Brown and Company, s, Boston-Toronto 1976: 47–62.
 27. Bem SL. Męskość, kobiecość. O różnicach wynikających z płci. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne., Gdańsk 2000.
 28. Gierowski JK. Motywacja zabójstw (rozprawa habilitacyjna). Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1989: 157–167.
 29. Jakima S, Murawiec S. Problemy seksualne w schizofrenii. Seksuologia Polska . 2008; 6(2): 83–90.
 30. Kuczyński W, Rzewuska M, Luks M. Wpływ leków przeciwpsychotycznych na funkcje seksualne. Seksuologia Polska. 2003; 1(1): 23–29.
 31. Kuczyński W, Rzewuska M, Luks M, et al. Zaburzenia seksualne u chorych na schizofrenię leczonych neuroleptykami. Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii. 2001(1): 126–140.
 32. Rzewuska M. Układ dopaminergiczny i leki przeciwpsychotyczne. Psychiatria w Praktyce Klinicznej. 2009; 2(3): 115–123.
 33. Strauss B, Gross J. [Psychotropic drug-induced changes in sexuality--frequency and relevance in psychiatric practice]. Psychiatr Prax. 1984; 11(2): 49–55.
 34. McCann E. The sexual and relationship needs of people who experience psychosis: quantitative findings of a UK study. J Psychiatr Ment Health Nurs. 2010; 17(4): 295–303.
 35. Iniewicz G, Strzelczak A. Pożądanie w odpowiedzi — nowe spojrzenie na hipolibidemię u kobiet. Psychiatria Polska. 2013; 47(6): 1123–1132.
 36. Kuczyńska A. Płeć psychologiczna. Podstawy teoretyczne, dane empiryczne oraz narzędzie pomiaru. Przegląd Psychologiczny. 1992; 35(2): 237–247.
 37. Kuczyńska A. Inwentarz do oceny płci psychologicznej IPP: podręcznik. Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Warszawa 2012.
 38. Lew-Starowicz M, Lew-Starowicz Z. Seksualność Polek. Raport: Seksualność Polaków 2002. Przegląd Menopauzalny. 2002(4): 64–73.
 39. Kowalski JA. Homo eroticus. Instytut Badań Seksualnych, Opole 2011: 94–98.Journal of Sexual and Mental Health