English Polski
Vol 20, No 1 (2023)
Research paper
Published online: 2023-03-29
Page views 416
Article views/downloads 59
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Facts and myths about psychotropic drugs — knowledge of medical students

Małgorzata Witek1, Anna Mosiołek12
Psychiatria 2023;20(1):12-21.

Abstract

Wstęp: Występujące zjawisko pojawiania się w mediach nieprawdziwych lub zafałszowanych informacji na temat leków psychotropowych oraz ich przyjmowania może nieść za sobą wiele negatywnych konsekwencji. Celem badania była ocena wiedzy na temat działania i stosowania leków psychotropowych oraz zależności pomiędzy poziomem wiedzy a rekomendacją leczenia.

Materiał i metody: W badaniu wzięło udział 215 osób (33 M; 182 K) w wieku 18–48 lat. Zastosowanym narzędziem badawczym była autorska ankieta internetowa składająca się z 17 pytań i metryki zawierającej 5 zagadnień. W ankiecie zastosowano pytania jednokrotnego i wielokrotnego wyboru. Analizy statystyczne wykonano przy użyciu oprogramowania IBM SPSS Statistics w wersji 25. Za jego pomocą wykonano analizę podstawowych statystyk opisowych, testy Shapiro–Wilka, analizy korelacyjne r-Pearsona, rho Spearmana, testy t-Studenta dla prób niezależnych oraz jednoczynnikowe analizy wariancji. Za poziom istotności w niniejszej pracy przyjęto α = 0,05.

Wyniki: Większość badanych (69,8%) poradziłaby osobie z zaburzeniami psychicznymi zgodzenie się na stosowanie leków psychotropowych. Przeciwnych lekom było 5,1% respondentów, natomiast 25,1% nie miało zdania na ten temat. Ankietowane osoby deklarowały, że nie odczuwają strachu przed osobami przyjmującymi leki psychotropowe — brak strachu i bardzo niskie natężenie strachu deklarowało odpowiednio 47,9% i 31,6% ankietowanych. Większy poziom wiedzy z zakresu psychofarmakoterapii przekłada się na mniejszy poziom strachu przed osobami przyjmującymi leki psychotropowe. Niepokojącą sytuacją jest wskazanie przez aż 17,2% badanych odpowiedzi świadczącej o tym, że jedyną różnicą, jaką dostrzegają pomiędzy narkotykiem a lekiem psychotropowym, jest legalność lub jej brak. Wskazuje to na zbyt niską skuteczność prowadzonych działań edukacyjnych w tym zakresie oraz podatność na mity, jakie można znaleźć w różnego rodzaju kanałach informacyjnych.

Wnioski: Większość osób nie podziela fałszywych opinii przekazywanych na temat farmakoterapii. Mimo to pewien procent badanych przejawia skłonność do powielania krzywdzących opinii na temat stosowania tego typu terapii. Istnieją związki pomiędzy stanem wiedzy a tym, czy dana osoba lub ktoś z jej otoczenia korzystał z leków psychotropowych. Wskazano także zależność pomiędzy odpowiedzią na pytania subiektywne a obiektywnym poziomem wiedzy.

Add to basket: 49.00 PLN

Aready have access?