English Polski
Vol 19, No 4 (2022)
Research paper
Published online: 2022-12-28
Page views 632
Article views/downloads 53
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Significance of SCL6A4 gene expression in the etiology of depressive disorders with respect to gender

Józefina Anna Rawska1, Ewa Gromniak-Haniecka1, Piotr Gałecki2
Psychiatria 2022;19(4):253-262.

Abstract

Wstęp: Zaburzenia depresyjne należą do jednych z najczęściej diagnozowanych spośród chorób psychicznych jednostek chorobowych. Depresja jest objawem, który często towarzyszy innym schorzeniom. Choroby afektywne stanowią grupę zaburzeń psychicznych o nieznanej etiologii. Modele genetyczne próbują wyjaśnić znaczenie genów w chorobach psychicznych. Podstawowym celem badań genetycznych jest próba określenia udziału czynników genetycznych w patogenezie tych chorób. W genetyce wykorzystuje się badanie ekspresji genów na poziomie mRNA i białka. Nadal poszukuje się genów–kandydatów biorących udział w rozwoju zaburzeń depresyjnych.
Materiał i metody: W badaniu wzięło udział 184 osób, w tym 135 z rozpoznanymi zaburzeniami depresyjnymi — diagnoza F32, F33, F06.3 według klasyfikacji ICD-10 oraz 49 osób zdrowych. Pacjentów podzielono na dwie grupy: osoby ze współwystępującymi schorzeniami somatycznymi i bez ich współwystępowania. Uczestnicy wypełnili ankiety zawierające dane socjodemograficzne, pobrano od nich krew żylną. Dokonano izolacji całkowitego RNA oraz ocenę ekspresji genu na poziomie mRNA i na poziomie białka.
Wyniki: Uzyskane wyniki wykazały, iż ekspresja genu SLC6A4 jest wyższa w obu grupach badanych w porównaniu z grupą osób zdrowych oraz że ekspresja genu SLC6A4 na poziomie mRNA u osób z depresją ze współistniejącymi zaburzeniami somatycznymi jest zależna od płci.
Wnioski: Ekspresja genu SLC6A4 ma istotne znaczenie w patofizjologii zaburzeń depresyjnych; ekspresja genu SLC6A4 na poziomie mRNA u osób z depresją ze współistniejącymi zaburzeniami somatycznymi jest zależna od płci.

Add to basket: 49.00 PLN

Aready have access?