English Polski
Vol 19, No 4 (2022)
Research paper
Published online: 2022-12-23
Page views 537
Article views/downloads 50
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Significance of age in expression of gene ELAVL4, REST, HOMER in neuroplasticity and depressive disorders

Ewa Gromniak-Haniecka1, Józefina Rawska1, Piotr Gałecki2
Psychiatria 2022;19(4):245-252.

Abstract

Wstęp: Zaburzenia depresyjne należą do najpoważniejszych chorób psychicznych o heterogennym modelu dziedziczenia. Nadal prowadzone są badania identyfikujące wpływ ekspresji różnych genów ELAVL4, HOMER, REST na wpływ zjawiska neuroplastyczności i rozwój zaburzeń depresyjnych. Celem badania była analiza ekspresji na poziomie mRNA i na poziomie białka dla genów ELAVL4, HOMER, REST w zależności od wieku w badanych grupach. Materiał i metody: Badaną grupę stanowiły 184 osoby, w tym 68 osób z zaburzeniami depresyjnymi, 67 osób z zaburzeniami depresyjnymi ze współchorobowością i 49 osób w grupie kontrolnej. Osoby zostały zakwalifikowanie według obowiązującej klasyfikacji zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania ICD-10. W badaniu wykorzystano ankietę danych demograficznych, przebiegu choroby i leczenia oraz Skalę Depresji Hamiltona. Wszystkim osobom z zaburzeniami depresyjnymi pobrano krew celem oceny ekspresji na poziomie białka i na poziomie mRNA badanych genów. Do oznaczenia stężenia białek ELAVL4, REST, HOMER wykorzystano test immunoenzymatyczny ELISA. Pomiędzy badanymi grupami wykonano analizę statystyczną przy użyciu testu U Manna-Whitneya oraz Anova rang Kruskala-Wallisa i test Duna. Wyniki: W przeprowadzonym badaniu uzyskano istotne statystycznie różnice ekspresji badanych genów wśród osób z zaburzeniami depresyjnymi w obu grupach w porównaniu z osobami zdrowymi. Wykazano dodatnią korelację dla genu HOMER i wieku w grupie osób zdrowych. Dyskusja: Badane grupy różniły się istotnie statystycznie pod względem wieku. Analiza statystyczna poziomów ekspresji genów wykazała że wiek wykazuje dodatnią korelacje na ekspresję genu HOMER w grupie osób zdrowych, co może wpływać na zjawisko neuroplastyczności w zaburzeniach depresyjnych.
Add to basket: 49.00 PLN

Aready have access?